Anunţ de angajare inginer debutant (3 posturi) si tehnician debutant (2 posturi)

Posturile pentru care se organizează concurs:

 

Centrul de Testare Evaluare și Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice și Comunicaţii

 1. Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate (2 posturi)
 2. Inginer debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)
 3. Tehnician debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (2 posturi)

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate (1 post)

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul electronică/ telecomunicaţii/tehnologia informaţiei/automatică/calculatoare/inginerie electrică;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– cunoştinţe în domeniul componentelor, dispozitivelor şi circuitelor electronice – nivel înalt;

 

 1. Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate (1 post).

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul mecanic/mecatronic/managementul sistemelor tehnologice;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– cunoştinţe în domeniul managementului sistemelor tehnologice – nivel înalt;

 

 1. Inginer debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul electronică/telecomunicaţii/tehnologia informaţiei/ automatică/calculatoare/inginerie electrică;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– cunoştinţe în domeniul componentelor, dispozitivelor şi circuitelor electronice – nivel înalt.

 1. Tehnician debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

– absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

– absolvirea unor forme de pregătire acreditate în specialitatea postului – tehnician electronist (studii medii, şcoală profesională, alte cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului);

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– cunoştinţe în domeniul componentelor, dispozitivelor şi circuitelor electronice şi al metodelor/tehnologiilor de lipire a componentelor electronice – nivel mediu;

– cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office  – nivel mediu.

 

 1. Tehnician debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

– absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

– absolvirea unor forme de pregătire acreditate în specialitatea postului – tehnician mecanic (studii medii, şcoală profesională, alte cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului);

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– cunoştinţe în domeniul mecanic/lăcătuş mecanic – nivel mediu;

– cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office  – nivel mediu.

 

Bibliografia și tematica  de concurs pentru posturile:

– Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate

– Inginer debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice

– Tehnician debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice

 

 1. Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate (1 post)

 

Bibliografie:

 

 1. Edmond Nicolau-Manualul inginerului electronist – vol. I-II, Ed. Tehnică-1987-1988;
 2. Ecaterina-Liliana Miron, Mihai Miron, Gheorghe Pană-Electronică-Partea I, Ed. Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă”,

http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/dispo_electro.pdf;

 1. D. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea-Dispozitive și circuite electronice, Ed. Didactică și Pedagogică-1982;
 2. Gheorghe Toacșe, Dan Nicula-Electronică Digitală-vol. I, Ed. Tehnică, 2005;
 3. Curs – Planificarea și organizarea producției,

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-planificarea-si-organizarea-productiei-m1.pdf;

 1. Sisteme de management al calității,

https://kupdf.net/download/9001-2015_5983320ddc0d60f35f300d1e_pdf.

 

Tematică:

 

 1. Materiale folosite în electronică;
 2. Circuite electronice pasive și active;
 3. Circuite electronice digitale: porți logice, circuite logice combinaționale şi proiectarea cu circuite                CPLD și FPGA;
 4. Managementul producției: planificarea și organizarea producției;
 5. Cerințe pentru implementarea sistemului de management al calității ISO 9001;

 

 1. Inginer debutant – Biroul planificare, organizare, urmărire producţie, inginerie tehnologică şi control tehnic de calitate (1 post)

 

Bibliografie:

 

 1. Gelu Ianuş – Organe de maşini, partea I , Editura Politehnium, Iaşi 2010,

http://www.sim.tuiasi.ro/wp-content/uploads/Ianus-Organe-de-masini-partea-I-curs.pdf;

2.Mircea Radeş – Rezistenţa materialelor, partea I, Editura Printech 2010,

http://www.resist.pub.ro/Cursuri_master/RM_Rades/M_Rades_RM_1.pdf;

3.Mircea Tero, Bogdan Bucur, Gheorghe Bratu – Desen tehnic,

http://magnum.engineering.upm.ro/~mtero/CURSURI/DESEN%20TEHNIC%20curs.pdf;

4.Curs – Planificarea și organizarea producției,

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-planificarea-si-organizarea-productiei-m1.pdf;

5.Sisteme de management al calității,

https://kupdf.net/download/9001-2015_5983320ddc0d60f35f300d1e_pdf

 

Tematică:

 

1.Organe de maşini: etape şi principii de proiectare,  materiale utilizate în construcţia de maşini, precizia şi uzura organelor de maşini, asamblări demontabile şi nedemontabile;

2.Rezistenţa materialelor: modelarea corpurilor şi eforturi în bare, tensiuni şi deformaţii specifice, caracteristici mecanice la încărcări monotone;

3.Desen tehnic: noţiuni generale, reprezentări, precizia, acoperirea suprafeţelor şi desenul de ansamblu;

4.Managementul producției. Planificarea și organizarea producției;

5.Cerințe pentru implementarea sistemului de management al calității ISO 9001;

 

III. Inginer debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

 

Bibliografie:

 

 1. Edmond Nicolau-Manualul inginerului electronist-vol. I-II, Ed. Tehnică-1987-1988;
 2. Edmond Nicolau-Manualul inginerului electronist-Măsurări electrice, Ed. Tehnică- 1979;
 3. Ecaterina-Liliana Miron, Mihai Miron, Gheorghe Pană-Electronică-Partea I, Ed. Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă”,

http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/dispo_electro.pdf;

4.D. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea-Dispozitive și circuite electronice, Ed. Didactică și Pedagogică-1982;

 1. Electronică Digitală-vol. I-II, Gheorghe Toacșe, Dan Nicula, Ed. Tehnică, 2005;
 2. Curs – Planificarea și organizarea producției,

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-planificarea-si-organizarea-productiei-m1.pdf;

 

Tematică:

 

 1. Materiale folosite în electronică;

2.Circuite electronice pasive și active;

3.Măsurări electronice: măsurarea tensiunilor, curenților și a frecvenței;

4.Circuite electronice digitale: porți logice, circuite logice combinaționale, proiectarea cu circuite CPLD și FPGA;

5.Limbajul de programare Verilog: Fundamente și modelarea circuitelor elemetare;

6.Managementul producției: planificarea și organizarea producției;

 

IV.Tehnician debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

 

Bibliografie:

 

1.Manualul muncitorului electronist, Editura Tehnică Bucureşti, 1980, autori: I. Ristea, Gh. Constantinescu, A. Vasile si N. Ţetcu;

2.Ecaterina-Liliana Miron, Mihai Miron, Gheorghe Pană-Electronică-Partea I, Ed. Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă”,

3.http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/dispo_electro.pdf;

4.Ghid de utilizare Microsoft Office 2007, http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf

5.Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematică:

 

1.Componente şi circuite electronice: clasificare, caracteristici principale, tipuri constructive, parametri şi principii de funcţionare;

2.Cablaje imprimate: clasificare, metode şi reguli de realizare;

3.Tehnologii de fabricaţie a echipamentelor electronice: caracteristici, metode de disipare a căldurii şi surse de perturbaţii;

4.Formatarea obiectelor (pagină, font, paragraf, etc) şi lucrul cu tabele (inserare, trasare, editare celule, etc) în Microsoft Word 2007;

5.Utilizarea foilor de calcul, introducerea/sortarea datelor şi calcul tabelar în Microsoft Excel 2007;

6.Obligaţiile lucrătorilor cu privire la sănătatea în muncă;

7.Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

 

 1. Tehnician debutant – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

 

Bibliografie:

 

1.Curs de asamblări mecanice,

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-asamblc483ri-mecanice-m7.pdf;

2.Caiet de instruire practică în domeniul mecanică,

http://www.ldv.gsam.ro/files/Caiet%20de%20practica.pdf;

3.Ghid de utilizare Microsoft Office 2007, http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf;

4.Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematică:

 

1.Asamblări mecanice: documente tehnologice necesare, metode de asamblare, pregătirea pieselor, asamblări demontabile şi nedemontabile;

2.Scule, dispozitive şi utilaje folosite în activităţi specifice meseriei de lăcătuş mecanic;

3.Formatarea obiectelor (pagină, font, paragraf, etc) şi lucrul cu tabele (inserare, trasare, editare celule, etc) în Microsoft Word 2007;

4.Utilizarea foilor de calcul, introducerea/sortarea datelor şi calcul tabelar în Microsoft Excel 2007;

5.Obligaţiile lucrătorilor cu privire la sănătatea în muncă;

6.Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoane de contact p.c.c. Boteanu Adina și p.c.c. Dragomir Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 273/258;
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 18.06.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 21.06.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 24.06.2019, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 25.06.2019;
 • proba scrisă 27.06.2019, ora 11.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 28.06.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrisă: 01.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 02.07.2019;
 • proba de interviu: 03.07.2019, ora 11.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 04.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 05.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 08.07.2019;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 09.07.2019;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 12.07.2019;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 15.07.2019;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM,                                strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 273/258 persoane de contact p.c.c. Boteanu Adina și p.c.c. Dragomir Roxana.