Anunt de angajare referent IA, referent I si referent II

Posturile pentru care se organizează concurs:

Depozitul intermediar de arhivă tehnică:

 1. Referent IA la Administrare date, documente și multiplicare (1 post);
 2. Referent I la Administrare date, documente și multiplicare (1 post);
 3. Referent II la Documentații tehnice (1 post).

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. Referent IA la Administrare date, documente și multiplicare (1 post).

           – absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

– vechime minimă în muncă pe un post prevăzut cu cel puțin același nivel de studii:

6 ani şi 6 luni;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel ,,strict secret”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat ,,admis”;

– cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel mediu;

– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

 1. Referent I la Administrare date, documente și multiplicare (1 post).

– absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

– vechime minimă în muncă pe un post prevăzut cu cel puțin același nivel de studii:

3 ani şi 6 luni;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel ,,strict secret”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat ,,admis”;

– cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel mediu;

– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

 1. Referent II la Documentații tehnice (1 post).

– absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

– vechime minimă în muncă pe un post prevăzut cu cel puțin același nivel de studii: 6 luni;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel ,,secret”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat ,,admis”;

– cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel mediu;

– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

 

 1. Bibliografia de concurs pentru posturile:
   • Referent IA la Administrare date, documente și multiplicare.
   • Referent I la Administrare date, documente și multiplicare.
   • Referent II la Documentații tehnice.

 

 1. Legea nr. 16/02.04.1996 – republicată, privind Legea arhivelor naţionale;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 / 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 5. Legea nr. 319/14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 6. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

 

 1. Tematica de concurs pentru posturile:
   • Referent IA la Administrare date, documente și multiplicare.
   • Referent I la Administrare date, documente și multiplicare.
   • Referent II la Documentații tehnice.

 

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea arhivelor naţionale;  

 

 1. CAP. I – Dispoziţii generale;
 2. CAP. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 3. CAP. IV –  Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
 4. CAP. V – Personalul arhivelor;
 5. CAP.VI – Răspunderi şi sancţiuni.

 

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.

 

 1. CAP. I – SECȚIUNEA a 2-a Clasificarea, declasificarea și trecerea informatiilor la un nivel inferior de clasificare;

           – SECŢIUNEA a 3-a Accesul la informaţii clasificate;

 1. b) CAP. II – SECTIUNEA a 4-a Valabilitatea și retragerea documentului de acces la informații clasificate;

– SECȚIUNEA a 7-a Procedura de autorizare a accesului la informații secrete de serviciu;         

 1.                         c) CAP. III – SECŢIUNEA a 2-a  Zone de securitate;

– SECŢIUNEA a 4-a Controlul accesului;

– SECŢIUNEA a 5-a  Condiţii de păstrare;

 1.                         d) CAP. IV – SECŢIUNEA 1  Dispoziţii generale;

– SECŢIUNEA a 2-a  Reguli generale privind gestionarea documentelor    clasificate;

– SECȚIUNEA a 3-a Particularități privind categoriile de documente cu destinație specială;

– SECȚIUNEA a 5-a Transportul produselor, materialelor și echipamentelor clasificate.

 

 1. Ordonanţa  Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

 1. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, prevăzute de Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

 1. CAP.II – SECȚIUNEA a 6-a -Obligaţiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si  salariatului din Legea nr. 319/ 14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă;

 

 1. CAP.III – SECȚIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor, CAP.IV – Obligațiile lucrătorilor

 din Legea nr. 307/ 2006, privind  apărarea împotriva incendiilor.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact plt. Belgiu Adrian nr. de telefon 021/4233058 int. 258.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 18.06.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 21.06.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 24.06.2019, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 25.06.2019;
 • proba scrisă 27.06.2019, ora 11.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 28.06.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrisă: 01.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 02.07.2019;
 • proba de interviu: 03.07.2019, ora 11.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 04.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 05.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 08.07.2019
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 09.07.2019.
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 12.07.2019.
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 15.07.2019;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM,                                strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 258 plt. Belgiu Adrian.