Anunt de angajare sef birou gr II (Sectia Specificatii Tehnice) si inginer gr II (INFOSEC)

Posturile pentru care se organizează concurs:

 1. Şef birou gr. II la Biroul planificare în Secţia specificaţii tehnice, planificare şi marketing                 (1 post conducere)
 2. Inginer gr. II la Biroul administrare reţele şi INFOSEC (1 post execuţie)

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. Şef birou gr. II la Biroul planificare în Secţia specificaţii tehnice, planificare şi marketing                 (1 post)

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale

 • matematică şi ştiinţe ale naturii, mai puţin ramura de ştiinţă:

– ştiinţele pământului şi atmosferei;

– chimie şi inginerie chimică;

 • ştiinţe inginereşti, mai puţin ramura de ştiinţă:

– inginerie geologică, mine petrol şi gaze;

– ingineria resurselor vegetale şi animale;

 • ştiinţe sociale, mai puţin ramura de ştiinţă:

– ştiinţe ale comunicării;

– sociologie;

– ştiinţe politice;

– psihologie şi ştiinţe comportamentale;

 • ştiinţe umaniste şi arte: mai puţin ramura de ştiinţă:

– teologie;

– studii culturale;

– arhitectură Şi urbanism;

– arte.

– cunoştinţe de utilizare Sistem de operare Windows, MS OFFICE, nivel mediu.

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „secret”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– vechime minimă în muncă şi în specialitatea studiilor – 5 ani

 

 1. Inginer gr. II la Biroul administrare reţele şi INFOSEC (1 post)

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale/ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;

– cunoştinţe de utilizare:

    – Sisteme de operare: Windows XP Profesional, Windows 7 Profesional, Windows 10 Profesional, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server – nivel mediu;

     – Microsoft Office – nivel mediu.

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 • vechime minimă în muncă şi în specialitatea studiilor – 6 luni.

Bibliografia şi tematica  de concurs pentru posturile:

– Şef birou gr. II la Biroul planificare în Secţia specificaţii tehnice, planificare şi marketing                 

– Inginer gr. II la Biroul administrare reţele şi INFOSEC

 1. Şef birou gr. II la Biroul planificare în Secţia specificaţii tehnice, planificare şi marketing (1 post)

Bibliografie:

 1. Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa nr. 57 din 16 august 2002, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 3.845 din 6 mai 2009, privind  aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 1.265 din 13 august 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 1.266 din 13 august 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 134 din 16 februarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;

Tematică:

 1. Organizarea şi funcţionarea structurilor centrale ale M.Ap.N;
 2. Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale ale M.Ap.N;
 3. Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, conform Ordonanţei nr. 57;
 4. Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare;
 5. Valorificarea potenţialului de cercetare;
 6. Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare;
 7. Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare;
 8. Atribuirea contractului de finanţare conform Hotărârii 1265/2004;
 9. Eligibilitatea potenţialilor contractori conform Hotărârii 1265/2004;
 10. Atribuirea în mod direct a contractelor de finanţare conform Hotărârii 1266/2004;
 11. Contractarea şi finanţarea proiectelor din planurile sectoriale conform Hotărârii 1266/2004;
 12. Monitorizarea proiectelor conform Hotărârii 1266/2004;

 

 1. Inginer gr. II la Biroul administrare reţele şi INFOSEC (1 post)

Bibliografie:

 1. Reţele de calculatoare – ed. IV, 2003, ISBN: 973-0-03000-6, Andrew S. Tanenbaum – http://staff.fmi.uvt.ro/~stelian.mihalas/com_net/download/courses/retcalc_ed_4.pdf
 2. Manualul Network+, Administrarea si depanarea reţelelor – ed. Rosseti Educational, Mike Meyers
 3. Microsoft Windows server 2008 Network Infrastructure Configuration – ISBN-13: 978-1-423-90236-2, Mike Bender
 4. HG 585/2002, pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;

Tematică:

 1. Topologii, ierarhia OSI şi TCP/IP
 2. Servere DNS, DHCP, WINS,
 3. Hardware-ul reţelei / Nivelul fizic
 4. Sisteme de operare Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 2008 Server R2 standard, Windows 2012 R2 Standard
 5. Securitatea reţelelor şi partajarea resurselor retelei.
 6. Instalarea unei retele fizice, cablarea structurată.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact plt.maj. Dumitru Elena nr. de telefon 021/4233058 int. 144/258;
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 21.06.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 24.06.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 25.06.2019, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 26.06.2019;
 • proba scrisă 02.07.2019, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 03.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 04.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 05.07.2019;
 • proba de interviu: 08.07.2019, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 09.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 10.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 11.07.2019;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 11.07.2019;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 16.07.2019;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 17.07.2019;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM,                                strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 144/258 persoane de contact plt.maj. Dumitru Elena şi p.c.c. Dascălu Roxana.