ANUNŢ pentru notarea interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secția cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații din Centrul de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. Dobre Florin-Mădălin 95,33 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 14.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana ,  021/4233058, int. 144/258.