ANUNŢ pentru notarea interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Șofer I la Compartimentul transport și mentenanță din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea 

admis/respins

1. Stoenică Stelian-Corneliu 76 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 01.10.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Ghiorghe Daniela, 021/4233058, int. 144/258.