ANUNŢ pentru notarea interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Șofer I la Compartimentul transport și mentenanță din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. Stoenică Marian 82,33 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 03.08.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.  Belgiu Adrian,  021/4233058, int. 144/258.