ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Şef laborator gr. I în Laboratorul echipamente de protecţie CBRN – Secţia apărare CBRN şi protecţie balistică individuală din Centrul de cercetare ştiinţifică pentru apărare CBRN şi ecologie

Postul pentru care se organizează concurs este Şef laborator gr. I în Laboratorul  echipamente de protecţie CBRN – Secţia apărare CBRN şi protecţie balistică individuală din Centrul de cercetare ştiinţifică pentru apărare CBRN şi ecologie. 

     

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii specifice de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, aprobată prin Dispoziţia secretarului de stat pentru armamente nr. D.A -2/09.04.2019.

 

        Condiţii generale:

  1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice cerinţelor postului scoas la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea..

 

Condiţii minime de experienţă: să aibă vechime în specialitatea studiilor de 5 ani şi să deţină gradul profesional minim de cercetător ştiinţific gradul III.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu documentele prevăzute la art. 15 alin. (6) din Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi art. 13 din Dispoziţia Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii specifice de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, aprobată prin Dispoziţia secretarului de stat pentru armamente nr. D.A -2/09.04.2019 şi se va depune la sediul CCSACBRNE, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, Bucureşti, până la data de 21.09.2019, ora 15.30.

Concursul va avea loc în data de 25.09.2019, ora 10.00.

Calendarul de desfăşurare al concursului se publică la sediul CCSACBRNE, precum şi pagina de INTERNET la adresa www.acttm şi pe portalul www.posturi.gov.ro

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr.de telefon 021/332.11.99 int. 128 sau 144.

 

    Tematica şi Bibliografia:

 

TEMATICĂ

 

 1. Viziunea, obiectivele generale şi specifice privind cercetarea şi inovarea din România în 2014 – 2020.
 2. Cerinţe referitoare la proces şi sistemul de management pentru laboratoarele de încercări acreditate.
 3. Protecţia individuală şi colectivă în condiţii/medii CBRN.
 4. Managementul procesului de testare şi evaluare a produselor cu destinaţie militară.
 5. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 6. Etape ale managementului proiectelor şi managementul riscului.
 7. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, aprobată prin HG 929/2014.
 2. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. SR EN ISO/CEI 17025/2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.
 4. P-04 Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare, RENAR.
 5. F.T.-21 Manualul protecţiei CBRN, Bucureşti, 2015.
 6. I.1000.4 Instrucţiuni privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor, Departamentul pentru Armamente, 2006.
 7. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Alina Bârgăoanu, Managementul proiectelor, SNSPA, Bucurşti. 
 9. Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
Depunerea dosarelor de concurs şi a ofertei manageriale 21.08 – 21.09.2019 021/332.11.99 int. 128 sau 144
Desfăşurarea concursului  25.09.2019, ora 10.00 021/332.11.99 int. 128 sau 144
Afişarea rezultatului concursului 27.09.2019
Primirea eventualelor contestaţii cu privire  la rezultatul concursului  30.09 –  04.10.2019 021/332.11.99 int. 128 sau 144
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul concursului şi afişarea rezultatului contestaţiei În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
Întocmirea raportului Comisiei de concurs 10.10.2019
Prezentarea raportului Comisiei de concurs în cadrul Consiliului ştiinţific al CCSACBRNE 11.10 – 15.10.2019
Afişarea rezultatelor finale ale concursului În termen de 1 zi lucrătoare de la data prezentării raportului de concurs în cadrul consiliului ştiinţific

 

          NOTE:

 1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, Bucureşti, telefon contact 021/332.11.99 int. 128 sau 144 .
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.