ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de cercetător știintific din cadrul colectivului Aparatură Control Nuclear/ Secția Radiometrie din Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Postul pentru care se organizează concurs este:

 • Numărul de posturi: 1 post;
 • Denumirea postului: Cercetător științific, III-I;
 • Grad profesional: Cercetător științific
 • Nivel: de execuție;
 • Structura în cadrul căreia se află postul: Aparatură Control Nuclear din Secția Radiometrie;
 • Perioada şi durata timpului de lucru: 6 ore, 08.00 – 14.00, 30 ore pe săptămână;
 • Durata postului: nedeterminată.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs;

[se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului]

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

[Copiile de pe actele prevăzute la lit. b – e se prezintă însoţite de documentele în original, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs]

 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

[Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii]

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

[Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii]

 • curriculum vitae, model comun european.

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elvețiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi condiţiilor specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

 1. absolvire de studii superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul: Chimie / Fizică;
 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte activități(*);
 3. să poată să efectueze deplasări în poligoane din ţară pe durată mică (2-3 zile) sau medie (max. o lună);
 4. nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;
 5. apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;
 6. declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
 7. declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

(*) Personalul de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, care îndeplineşte condiţiile de studii, cu activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare naţională şi internaţională, poate să se prezinte, cu aprobarea Consiliului Ştiinţific, la concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiţiilor stabilite.

Principalele cerinţe ale postului:

 • participă la activități de microproducție din cadrul secției Radiometrie.
 • participă la derularea proiectelor de cercetare – dezvoltare și testare – evaluare.
 • participă la întocmirea documentațiilor tehnice necesare în procesul de cercetare științifică.

 

Bibliografie de concurs:

 1. Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, versiune consolidată în 26.12.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 23 decembrie 2013;
 2. Norme privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordin al ministrului sănătății, al ministrului educației și al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, nr. 752/3.978/136/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 25 iunie 2018;
 3. Normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP06/1997, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 318/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997;
 4. Dozimetrie şi radioprotecţie, Octavian G. Duliu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010;
 5. Ion Chiosilă – Radiațiile și viața, ed. Karta Graphic, 2014;
 6. Alexandru Jipa, Mihaela Sin, Mircea Bercu, Octavian G. Duliu – Bazele fizicii nucleare, îndrumar de laborator, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003.

 

Tematică:

 1. Elementele componente ale unui echipament de detecție activ pentru radiații nucleare și rolul fiecăruia.
 2. Detectorii de radiații pasivi. Avantajele și dezavantajele față de detectorii activi.
 3. Fenomenul de scintilație aplicabilitatea sa în detecția radiațiilor nucleare. Materiale care posedă această proprietate.
 4. Principalele caracteristici ale detectorilor de radiații nucleare.
 5. Avantajele și dezavantajele utilizării contorului Geiger/Muller la fabricarea aparaturii dozimetrice. Tipurile de radiații nucleare detectate cu ajutorul detectorilor cu contor Geiger/Muller.
 6. Mărimile dozimetrice unitățile lor de măsură.
 7. Factorul de ponderare tisulară și valorile acestuia în funcție de organul uman iradiat.
 8. Caseta dozimetrică, tipurile de filtre utilizate în compunerea ei și rolul acestora
 9. Timpul de înjumătățire al unei surse de radiații și calcularea activităţii unei surse radioactive în funcție de acest parametru.
 10. Interacţia radiaţiei alfa cu substanţa. Atenuarea radiaţiei alfa în substanţă.
 11. Principiul care stă la baza optimizării radioprotecției. Regulile de bază care trebuie respectate pentru ca doza de radiații acumulată de personalul operator să fie cât mai mică.
 12. Obligațiile titularului de autorizație în ceea ce privește echipamentul de protecție individuală la radiații ionizante.
 13. Obligațiile personalului care beneficiază de echipamentul de protecție individuală la radiații ionizante.
 14. Obligațiile personalului expus profesional în sensul Cerințelor de bază de securitate radiologică.
 15. Activitățile și sursele radioactive care nu necesită autorizare din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Practicile din domeniul nuclear autorizate de Ministerul Apărării Naționale.
 16. Obiectivele nucleare din Romania şi din proximitatea României care ar putea genera accidente nucleare. Principalele accidente nucleare de la utilizarea energeticii nucleare și până astăzi pe plan mondial.
 17. Efectele biologice ale radiațiilor nucleare.
 18. Contaminarea radioactivă nefixată şi fixată. Diferența dintre contaminarea internă și cea externă în cazul contaminării radioactive a personalului.
 19. Clasificarea nucleelor în funcţie de numărul atomic Z, numărul de masă A și numărul de neutroni N.
 20. Diferențele dintre dezintegrarea radioactivă și reacția nucleară.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.05.2023, interval orar 08.00- 15.00.
 • Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, persoană de contact  p.c.c.dr.ing. Grigoriu Nicoleta  telefon 021.332.11.99/ int. 167
 • Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 24.05.2023, la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, şi pe pagina de internet www.acttm.ro;
 • Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, în data de 25.05.2023, interval orar 08.00 – 15.30, persoană de contact p.c.c.dr.ing. Grigoriu Nicoleta  telefon 021.332.11.99/ int. 167
 • Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, şi pe pagina de internet acttm.ro în data de 26.05.2023, ora 15.00.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 • Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, în data de 29.05.2023, ora 10.00 – 13.00;
 • Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 30.05.2023, la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, şi pe pagina de internet www.acttm.ro.
 • Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, în data 31.05.2023, interval orar 08.00- 15.30; persoană de contact p.c.c.dr.ing. Grigoriu Nicoleta  telefon 021.332.11.99/ int. 167
 • Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, şi pe pagina de internet acttm.ro, în data de 06.06.2023, ora 15.30.
 •  Proba orală și practică: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, în data de 09.06.2023, interval orar 09.00 – 12.00;
 • Rezultatul la proba orală și practică se afişează în data de 09.06.2023, la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, şi pe pagina de internet www.acttm.ro.
 • Eventualele contestaţii privind rezultatul probei orale și practice se depun la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, în data 12.06.2023, interval orar 08.00-15.30; persoană de contact p.c.c.dr.ing. Grigoriu Nicoleta telefon 021.332.11.99/ int. 167
 • Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală și practică se afişează la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, şi pe pagina de internet acttm.ro, în data de 13.06.2023, până la ora 15.30.
 • Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, cu sediul în București, Șoseaua Olteniței, nr. 225, sector 4, şi pe pagina de internet acttm.ro, în data de 14.06.2023.

 

 

NOTE:

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz.

Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.

Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei Postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 si art 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.

Prezentarea la post se face în maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor, un termen ulterior care nu poate depășii 20 de zile lucrătoare de la data afișarii rezultatelor finale.

Toate activitațiile se vor desfăsura la Unitatea Militară 02512 C București cu sediul în șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoană de contact  p.c.c.dr.ing. Grigoriu Nicoleta  telefon 021.332.11.99/ int. 167