ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de șofer I din cadrul Compartimentul mijloace auto și de aerodrom, la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

Postul pentru care se organizează concurs este șofer I din cadrul Compartimentul  mijloace auto și de aerodrom, la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor.

 Principalele cerinţe ale postului:

 • execută transport de persoane sau de bunuri materiale în garnizoană sau în afara ei;
 • exploatarea şi menţinerea în stare de disponibilitate a autovehiculelor pe care le are în primire;

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere-tip de înscriere la concurs adresată şefului unităţii se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
 • originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
  6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat „admis” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.
 • dosar cu şină.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.07.2019 ora 15.30.

 

   Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact Col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice:

– studii medii / generale;

– permis de conducere categ.B1, B, C1, C;

–  minim 3 ani şi 6 luni – vechime în muncă;

–  minim 3 ani – vechime în specialitate (în calitate de șofer profesionist);

– apt medical conform fişei de aptitudini (examen psihologic);

– promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate medie de analiză şi sinteză;

– să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă, sau de la un angajator la care candidatul a  executat activităţi în calitate de șofer profesionist);

– nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

–  declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

–   declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 02.08.2019 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 05.08.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 06.08.2019.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 07.08.2019, ora 12.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 08.08.2019, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în perioada 09.08.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

    Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 12.08.2019.

            Interviul: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 13.08.2019, ora 10.00;

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 14.08.2019, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în zilele de 16.08.2019 şi 19.08.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 20.08.2019.

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 21.08.2019.

 

Tematica de concurs:

– Legislaţia muncii;

– Cunoașterea regulilor de circulație pe drumurile publice;

– Cunoștiințe generale (de mecanică și electrice) auto;

– Acordarea primului ajutor în caz de accident rutier;

– Protecţia informaţiilor clasificate;

– Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă;

– Reguli privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Bibliografia de concurs:

– Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea 203/09.11.2012 – privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;

– Echipamentul electric al tancurilor și automobilelor partea I, Academia Militară București-1975 (se pune la dispoziție pentru consultare la sediul instituției);

– Manualul autocamioanelor DAC-665 T/G cunoaștere și exploatare, M.Ap.N., București-1983(se pune la dispoziție pentru consultare la sediul instituției);

– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

– Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

– Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;

– H.G.-1425 din 2006  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

– H.G. nr.1048/09.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

– H.G. nr.1146/30.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.