ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de șofer I din cadrul Compartimentul mijloace auto și de aerodrom, la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

Postul pentru care se organizează concurs este șofer I din cadrul Compartimentul mijloace auto și de aerodrom, la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor.

Principalele cerinţe ale postului:

execută transport de persoane sau de bunuri materiale în garnizoană sau în afara ei;

exploatarea şi menţinerea în stare de disponibilitate a autovehiculelor pe care le are în primire;

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

cerere-tip de înscriere la concurs adresată şefului unităţii – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;

originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă din REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

curriculum vitae;

alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat „admis” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.

aviz „apt psihologic„ eliberat de către un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

dosar cu şină.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.07.2021 ora 14.00.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact Col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice:

– studii liceale/profesionale;

– permis de conducere categ.B, C, E.

– minim 3 ani şi 6 luni – vechime în muncă;

– minim 3 ani – vechime în specialitate (în calitate de șofer profesionist) dovedită prin documente justificative;

– apt medical conform fişei de aptitudini (examen psihologic);

– promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate medie de analiză şi sinteză;

– să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă, sau de la un angajator la care candidatul a executat activităţi în calitate de șofer profesionist);

– nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

– apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;

– declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

– declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 29.07.2021, ora 16.00 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 30.07.2021, până la ora 15.00; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 02.08.2021, ora 16.00.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 03.08.2021, ora 09.00;

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 04.08.2021, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în perioada 05.08.2021, până la ora 15.00; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 06.08.2021.

Interviul: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 09.08.2021, ora 10.00;

Rezultatul la interviu se afişează în data de 10.08.2021, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în zilele de 11.08.2021, până la ora 15.00, persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 12.08.2021.

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 13.08.2021.

 

Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data de 31.08.2021, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

 

Nerespetarea acestei clauze atrage nulitatea contactului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 

Tematica de concurs:

– Legislaţia muncii;

– Organizarea și funcționarea M.Ap.N.;

– Cunoașterea regulilor de circulație pe drumurile publice;

– Acordarea primului ajutor în caz de accident rutier;

– Protecţia informaţiilor clasificate;

– Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă;

– Reguli privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Bibliografia de concurs:

Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40;

Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-126;

Concediile (odihnă, formare profesională, medicale, fără plată), art. 144-158;

Sănătate şi securitate în muncă, art. 175-177.

Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 22 – 23.

Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 – 22.

Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N, republicată:

Document integral;

Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 – Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Integral;

Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare:

Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25- 28;

Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 – 146.

Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu:

Protecţia informaţiilor „secret de serviciu”, art. 2 – 4, 8, 12, 14.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Integral;

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

Integral;

Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

Integral;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

Integral;

Hotărârea Guvernului nr. 250 din 08.05.1992, Republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare

capitolul 1.

 

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.