ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie din cadrul Centrul de Cercetări şi Incercări în Zbor

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie

de economist specialist I A, din cadrul Centrul de Cercetări şi Incercări în Zbor

 

Postul pentru care se organizează concurs este de economist specialist I A din cadrul microstructurii Financiar-contabilă al Centrul de Cercetări şi Incercări în Zbor.

 Principalele cerinţe ale postului:

 • asigură ţinerea evidenţei contabile sintetice şi analitice a patrimoniului, a datoriilor şi creanţelor unităţii conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • asigură întocmirea statelor de salarii şi a altor drepturi băneşti şi plata acestora conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • asigură întocmirea situaţiilor lunare, trimestriale şi la ordin conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • urmăreşte efectuarea inventarierilor lunare, trimestriale şi anuale ale patrimoniului unităţii şi înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii şi a reevaluărilor conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • vizează pentru controlul financiar preventiv operaţiunile şi documentele conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • urmăreşte desfăşurarea controlului intern în domeniul financiar contabil şi a controlului managerial conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere-tip de înscriere la concurs adresată şefului unităţii se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
 • originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.

–     dosar cu şină.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 06.06.2018 ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact Lt.col. Iordache Marius, telefon 0251/435292 int. 110.

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice:

 • studii superioare economice (absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă) – în domeniul economic;
 • minim 6 ani şi 6 luni vechime în muncă în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE şi a programelor de contabilitate;
 • să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă, sau de la un angajator la care candidatul a executat activităţi în domeniul financiar contabil);
 • promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs;
 • declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 11.06.2018, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 12.06.2018, până la ora 15.00; persoana de contact secretar Lt.col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 13.06.2018.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 15.06.2018, ora 12.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 18.06.2018, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 19.06.2018, până la ora 15.00; persoana de contact secretar Lt.col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

    Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 20.06.2018.

            Interviul: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 21.06.2018, ora 12.00;

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 21.06.2018, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro. în data de 22.06.2018.

Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 25.06.2018, până la ora 15.00; persoana de contact secretar Lt.col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 27.06.2018.

 

Tematica de concurs:

 1. Finanţele instituţiilor publice; structura bugetelor; execuţia bugetară;
 2. Decontările; regulile privind operaţiunile derulate prin trezoreria statului; Reguli privind operaţiunile de casă; modul de lucru în aplicaţia Forexebug;
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiar contabilă, lucrul cu formularele cu regim special şi a instrumentelor de plată;
 5. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor nominale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi eşaloanelor superioare;
 6. Principii şi reguli privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; aplicarea dispoziţiilor legale privind inventarierea patrimoniului, emiterea şi circulaţia documentelor din domeniul financiar-contabil;
 7. Sistemul de salarizare, familia ocupaţională de funcţii bugetare ,,Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; stabilirea şi plata drepturilor de delegare, detaşare, a stimulentului lunar, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 8. Reguli privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile din salarii, constituirea fondurilor bugetului de stat şi a bugetelor asigurărilor sociale;
 9. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice; organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale în M.Ap.N; publicarea situaţiilor financiare în aplicaţia Forexebug;
 10. Elemente privind aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare trimestriale şi lunare;
 11. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 12. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei privind Controlul financiar preventiv propriu şi controlul intern în domeniul financiar contabil conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

  Bibliografia de concurs:

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice;
 3. Legea contabilitatii nr. 82/24.12.1991;
 4. Legea nr. 53/24.01.2003, Codul muncii;
 5. Legea nr. 319/08.07.2003 privind statutul personalului de cercetare dezvoltare;
 6. Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 7. Legea nr. 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările ulterioare;
 8. Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 9. Legea nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 10. Legea nr. 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 11. Legea nr.80/11.07.1995 privind statutul cadrelor militare;
 12. Lege-cadru nr.153/28.07.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 13. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 3/2018;
 14. Legea bugetului de stat nr. 2/2018;
 15. Legea nr. 223/24.07.2015 privind pensiile militare de stat;
 16. Legea nr. 99/19.05.2016 privind achiziţiile sectoriale;
 17. Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice;
 18. Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal;
 19. Legea nr.121/15.06.2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
 20. Legea nr. 384/10.10.2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari;
 21. Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 22. Legea nr.118/30.06.2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 23. Hotărârea Guvernului nr. 134/16.02.2011 pentru aprobarea nomelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţile de cercetare dezvoltare, finanţate de la bugetul de stat;
 24. Hotărârea Guvernului nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;
 25. Hotărârea Guvernului nr. 837/19.10.1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;
 26. Hotărârea Guvernului 909/29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 27. Hotărârea Guvernului nr. 1860/21.12.2006 privind drepturile şi obligaţiile personaului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate;
 28. Hotărârea Guvernului nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 29. Hotărârea Guvernului nr. 270/08.04.1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare;
 30. Hotărârea Guvernului nr. 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 31. Hotărârea Guvernului nr.1470/24.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 32. Hotărârea Guvernului nr.1867/22.12.2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale;
 33. Hotărârea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;
 34. Ordonanţa Guvernului nr. 26/22.07.1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
 35. Ordonanţa Guvernului 121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 36. Ordonanţa Guvernului nr.119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 37. Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare;
 38. Ordonanţă nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice;
 39. Ordonanţa Guvernului nr. 57/16.08.2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
 40. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 41. Ordonanţa de Urgenţă nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 42. M.F.P. nr. 1.954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
 43. M.F.P. nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile;
 44. Norma metodologica privind privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice aprobată prin O.M.F.P. 3471/25.11.2008;
 45. M.F.P. nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 46. M.F.P. nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a planului de conturi pentru acestea;
 47. M.F.P. 1792/24.12.2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
 48. Ordonanţa nr. 119/31.08.1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;
 49. M.F.P. nr. 522/16.04.2003 privind aprobarea Normelor medodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 50. M.F.P. nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
 51. M.F.P. nr. 720/22.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice;
 52. M.F.P. nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 53. M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 54. M.F.P. nr. 946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
 55. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25/25.02.2012 pentru aprobarea instrucţiunilor privind funcţiile de gestionari, constituirea de garanţii şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale.

 

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *