ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie din cadrul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor

Postul pentru care se organizează concurs este:

 • Numărul de posturi: 1 post;
 • Denumirea postului: Cercetător științific, III-I;
 • Grad profesional: Cercetător științific
 • Nivel: de execuție;
 • Structura în cadrul căreia se află postul: Laboratorul Instrumentare sisteme și achiziție date;
 • Perioada şi durata timpului de lucru: 8 ore, 08.00 – 16.00, 40 ore pe săptămână;
 • Durata postului: nedeterminată.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;

[se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului]

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 2. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat;
 4. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

[Copiile de pe actele prevăzute la lit. b – e se prezintă însoţite de documentele în original, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs]

 1. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

[Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii]

 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

[Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii]

 1. curriculum vitae, model comun european.

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elvețiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi condiţiilor specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

 1. absolvire de studii superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul: Aeronautic (inginer de aviație) / Calculatoare și Automatică / Electronică / Electrotehnică / Mecanică / Fizică;
 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte activități(*);
 3. să poată să efectueze deplasări în poligoane din ţară pe durată mică (2-3 zile) sau medie (max. o lună);
 4. nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;
 5. apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;
 6. declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
 7. declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

(*) Personalul de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, care îndeplineşte condiţiile de studii, cu activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare naţională şi internaţională, poate să se prezinte, cu aprobarea Consiliului Ştiinţific, la concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiţiilor stabilite.

Principalele cerinţe ale postului:

 1. activități de cercetare științifică în domeniul instrumentării sistemelor și achiziției de date,
 2. derularea proiectelor de cercetare științifică curente care implică produse aeronautice;
 3. derularea de activități experimentale de testare-evaluare la sol și în zbor a aeronavelor, echipamentelor militare, armamentului și munițiilor și rachetelor.

Bibliografie de concurs:

 1. M Kayton, W.R. Fried – Avionics Navigation Systems, John Wiley&Sons, Inc, New York,1997
 2. Popovici, C. Popescu – Navigație aeriană, București, 2008
 3. Carry R. Spitzer – The Avionics Handbook, CRC Press LLC, 2001
 4. Aron, V. Păun – Echipamentul electric al aeronavelor, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1980
 5. Gavrilă – Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti 1998
 6. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea – Dispozitive și circuite electronice, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1982
 7. Zaciu – Prelucrarea digitală a semnalelor, Ed. Facla, Cluj, 2002
 8. Mateescu, A. D. s.a. – Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997
 9. Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric – Grafica-Aplicatii, Editura Teora, Bucureşti, 2003
 10. Beginning Visual C++ 2012, Ivor Horton.
 11. Mitra, S.K. Digital signal processing, A Computer based Approach, Mc Graw-Hill, N.Y., 2001
 12. Lungu, Automatizarea aparatelor de zbor, Editura Universitaria Craiova, 2000
 13. Schwartz, Ghid vizual rapid Microsoft Office 2007, Ed. Niculescu, 2009

Tematica de concurs:

 1. Sisteme de referinţă utilizate în navigația aeriană.
 2. Sisteme radioelectronice și instalații electrice de la bordul aeronavelor.
 3. Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic.
 4. Dispozitive electronice.
 5. Prelucrarea numerică a semnalelor.
 6. Elemente de programare în MATLAB/SIMULINK, C#, C++.
 7. Cunoașterea și operarea sistemului de operare Windows împreună cu pachetul MS Office.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 1. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 24.02.2023, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact lt. ing. Bontea Daniel, telefon 0251/435292.

 1. Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de02.2023, ora 15.00 la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro;
 2. Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti, în data de 01.03.2023, până la ora 15.00; persoană de contact lt. ing. Bontea Daniel, telefon 0251/435292.
 3. Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro în data de 02.03.2023, ora 15.00.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti, în data de 06.03.2023, ora 09.00 – 12.00;
 2. Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de03.2023, ora 15.00, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.
 3. Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti, în data 07.03.2023, până la ora 15.00; persoană de contact lt. ing. Bontea Daniel, telefon 0251/435292.
 4. Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 08.03.2023, ora 15.00.

 

 1. Proba orală și practică: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti, în data de 09.03.2023, ora 09.00 – 12.00;
 2. Rezultatul la proba orală și practică se afişează în data de03.2023, ora 15.00, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.
 3. Eventualele contestaţii privind rezultatul probei orale și practice se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti, în data 10.03.2023, până la ora 15.00; persoană de contact lt. ing. Bontea Daniel, telefon 0251/435292.
 4. Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală și practică se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 13.03.2023, ora 15.00.

 

 1. Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 14.03.2023, ora 15.00.

 

 

NOTE:

 • Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data de 03.04.2023, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 • Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „ADMIS” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de cercetător științific din Laboratorul Instrumentare Sisteme și Achiziție Date la Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menţionat.