ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de conducere, de contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs în conformitate cu H.G. 1.336/28.10.2022, pentru ocuparea unui post de personal civil contractual de conducere din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, astfel:

1. Postul pentru care se organizează concurs:

Contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
(1 post pe durată nedeterminată, normă întreagă, timpul de lucru: 8 ore/5 zile pe săptămână)

2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr.3 la H.G. 1.336/28.10.2022);
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise;
g) adeverința medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);
h) curriculum vitae, model comun european;
i) Declarație privind acordul pentru verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
j) Declarație privind obligația de a completa dosarul profesional cu fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii din cadrul MApN, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării cu mențiunea conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

3. Condițiile generale prevăzute la art. 15 din HG 1.336/2022, condițiile specifice prevăzute în fișa de post, precum şi cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

3.1. Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

a) are cetățenia română și domiciliu în România;
b) cunoaște limba română, scris si vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsă complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

3.2. Condițiile specifice prevăzute în fișa de post:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
– Studii unversitare de master în domeniul economic ;
– Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi (SEC);
– Vechime în muncă şi în specialitatea: 8 ani ;
– Cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel foarte bun;
– capacitate de analiză și sinteză;
– abilităţi şi aptitudini manageriale;
– apt psihologic – declarat de laboratorul psihologic din MApN;
– apt medical în conformitate cu Fişa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN.
– nivelul de acces la informații clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
– încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face în condițiile declarării apt psihologic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislației în vigoare.

3.3. Cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

Contractul individual de munca se încheie între persoana care îndeplinește condițiile pentru a fi angajată pe o funcție contractuală și autoritatea sau instituția publică, prin reprezentantul său legal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerințe specifice:
a) persoana cetățenia română și domiciliu în România;
b) persoana sa cunoască limba română, scris și vorbit;
c) persoana sa aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana sa îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana sa îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiența necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana sa nu fi fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) contractul sa nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurența.

4. Bibliografia de concurs:

a) Bibliografia de concurs:

1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice;
2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
3. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu toate modificările şi completările ulterioare;
5. Ordin nr.1954/16.12.2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice
6. Hotărârea Guvernului nr. 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa 81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordinul ministrului finanţelor publice 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
10. Ordinul ministrului finanţelor publice 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/19.11.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, cu toate modificările şi completările ulterioare;
12. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
13. Ordinul nr. 2861 din 09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,;
14. OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
16. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25/25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale;
17. Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017 – cap. I (secţiunea 1 – art.6, art.7), cap. II (secţiunea 1 – art.10, secţiunea a 2-a – art.14, art.15, secţiunea a 3-a – art.20, art.21), cap. III (art.27);
18. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Hotărârea Guvernului nr. 714/13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
20. Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, republicată;
21. Hotărârea Guvernului nr. 134 din 16.02.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat;
22. Hotărârea Guvernului nr. 1.867 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărarii Nationale.
23. Hotărârea Guvernului nr. 1.198 din 29 septembrie 2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul national, ale personalului din instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate national.

b) Tematica de concurs:

1. Finanţe publice/ Bugetul de venituri şi cheltuieli:
• definiţii, principii şi reguli bugetare,
• responsabilităţile ordonatorilor de credite în procesul bugetar,
• structura bugetelor,
• întocmirea şi aprobarea bugetului;
• execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
• finanţele instituţiilor publice,.
2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice:
• dispoziţii generale;
• plan de conturi;
• contabilitatea publică, sume cuvenite statului,;
• înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni;
• evidenţa cantitativ valorică a bunurilor aflate în administrarea M.Ap.N;
• încadrarea cheltuielilor M.Ap.N pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice;
• amortizarea şi reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
• raportare în sistemul naţional FOREXEBUG;
4. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
5. Organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniu financiar contabil;
6. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7. Situaţiile financiare;
8. Administrarea şi gestionarea patrimoniului unităţii militare: condiţii privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor materiale, răspunderea gestionarilor;
9. Salarizarea şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului militar şi civil;
• drepturile de soldă/ salarii cuvenite personalului militar şi civil încadrat în M.Ap.N.;
• concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
• declararea contribuţiilor;
• decontarea altor drepturi băneşti cuvenite personalului militar şi civil din M.Ap.N: drepturile băneşti cuvenite pe perioada delegării/detaşării în altă localitate sau în cazul deplasării în interes de serviciu, contravaloare vouchere de vacanţă, contravaloare compensație pentru chirie, sume forfetare transport;
• asistenţă socială, ajutoare sociale în natură;

6. Calendarul de desfășurare a concursului:

B. Calendarul activităţilor specifice necesare ocupării prin concurs sau examen a postului de contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare.

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 18-29.09.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
2. Selecţia dosarelor de concurs 02.10.2023, ora 15.00  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 03.10.2023, ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 04.10.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 05.10.2023,

până la ora 15.00

 
6. Desfăşurarea probei scrise 20.10.2023, intervalul orar

10.00-13.00

 
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 23.10.2023,

până la ora 13.00

 
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 23.10.2023, ora 13.00- 24.10.2023, ora 13.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 24.10.2023,

până la ora 15.00

 
10. Susținerea interviului 26.10.2023,

începând cu ora 10.00

 
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 27.10.2023,

până la ora 15.00

 
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 30.10.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 31.10.2023,

până la ora 15.00

 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 01.11.2023,

până la orele 15.00

 
15. Inițierea demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, pentru candidatul declarat „Admis”. 03.11.2023, ora 10.00  
16. Efectuarea controlului psihologic şi medical Începând cu data de 06.11.2023  
17.  

Prezentarea la post.

 

În termen de max.15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.  

– dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144;
– informații suplimentare se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa de e-mail acttm.acttm.ro sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana.
– prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
– pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligația să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menționat.
– avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „ADMIS” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de conducere de personal civil contractual de contabil șef gradul II în structura Financiar-contabil, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștința pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menționat.
– toate activitățile se vor desfășura la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, cu sediul în strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144.