ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de cercetare-dezvoltare ”cercetător ştiinţific gradul III” la Centrul de cercetare şi inovare pentru sisteme de armamente la Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare

Postul  pentru care se organizează concurs:

 

 1. Cercetător ştiinţific gradul III în Laboratorul comandă-control platforme autonome din Secția cercetare științifică platforme autonome aeriene a Centrului de cercetare şi inovare pentru sisteme de armamente (1 post);

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 Cercetător ştiinţific gradul III în Laboratorul comandă-control platforme autonome din Secția cercetare științifică platforme autonome aeriene a Centrului de cercetare şi inovare pentru sisteme de armamente (1 post);

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în unul din domeniile: inginerie aerospațială; mecatronică și robotică; inginerie mecanică; științe inginerești aplicate; ingineria sistemelor; calculatoare și tehnologia informației; inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; inginerie electrică.

vechime în muncă și specialitate: activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;

– apt psihologic – declarat de laboratorul psihologic din MApN;

– apt medical în conformitate cu Fişa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN

– nivelul de acces la informaţii clasificate, conform fișei postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”.

– încadrarea pe post a persoanei declarate „ADMIS” se va realiza în condițiile declarării apt psihologic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatul de securitate, conform legislației în vigoare.

 

Bibliografia de concurs:

 1. Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003,
  cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 3. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologica și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.
 5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.20 din 26 ianuarie 2021 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării.
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.15 din 1 februarie 2006 pentru aprobarea I.1000.4 – Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor.
 7. MORARU, Aerodinamica, Volumul I, Partea a II-a, Editura Academiei Militare, București, 1984.

Tematica de concurs:

 1. Cadrul general de reglementare și organizare a activității de cercetare-dezvoltare. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare.
 2. Drepturile și obligațiile personalului de cercetare-dezvoltare. Formarea profesională și pregătirea personalului de cercetare-dezvoltare.
 3. Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.
 4. Categorii de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.
 5. Fazele programelor de înzestrare care includ sisteme de armamente și echipamente majore de complexitate ridicata aferente acestora, pentru care sunt necesare activități de cercetare-dezvoltare și inovare.
 6. Testarea și evaluarea de dezvoltare. Omologarea produselor.
 7. Caracteristici aerodinamice generale ale aripii de anvergură finită.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise;
 4. adeverința medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);
 5. Declarație privind acordul pentru verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
 6. Declarație privind obligația de a completa dosarul profesional cu fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii din cadrul MApN, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
 7. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, ori alt act doveditor al vehimii în muncă şi în specialitate. Copiile vor fi însoţite în original în vederea certificării conformităţii.
 8. curriculum vitae – model european;
 9. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
 10. dosar de plastic cu şină.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact cpt.ing. Malciu Adrian, nr. de telefon 021/4233058 int. 230/154.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 26.06.2024, ora 14.00;
 • comunicarea listei cu candidaţii selecţionaţi: 27.06.2024;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 01.07.2024, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 03.07.2024;
 • proba scrisă: 04.07.2024, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise: 05.07.2024;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise : 09.07.2024;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise: 11.07.2024;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: 07.2024;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 22.07.2024;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 23.07.2024;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate.

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi Dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 230/154 la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov sau la adresa www.acttm.ro.