ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de cercetare-dezvoltare ”cercetător ştiinţific” la Centrul de cercetare şi inovare pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii la Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare

Postul  pentru care se organizează concurs:

 

 1. Cercetător științific în Laboratorul cercetare dezvoltare compatibilitate electromagnetică din Secţia cercetare dezvoltare sisteme de război electronic şi compatibilitate electromagnetică în Centrul de cercetare şi inovare pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii (1 post);

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 

 • Cercetător științific în Laboratorul cercetare dezvoltare compatibilitate electromagnetică din Secţia cercetare dezvoltare sisteme de război electronic şi compatibilitate electromagnetică în Centrul de cercetare şi inovare pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii (1 post);

 

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în minim unul din domeniul fundamental științe inginerești, ramura de științe: inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii / inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management/ ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informației;

– cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: operare MS Office, operare Visio, Matlab – nivel mediu sau programare un limbaj de programare de nivel înalt/asamblare – nivel mediu;

– vechime în muncă și specialitate: activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități;

– apt psihologic – declarat de laboratorul psihologic din MApN;

– apt medical în conformitate cu fișa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN;

– nivelul de acces la informații clasificate este cel specificat în Fișa Postului; în acest sens, este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „ADMIS”;

– încadrarea pe post a persoanei declarate „ADMIS” se va realiza în condițiile declarării apt psihologic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatul de securitate, conform legislației în vigoare.

 

Bibliografia de concurs:

 

 1. Considerații tehnice privind testarea incintelor ecranate electromagnetic. Metode şi proceduri de măsurare a eficacității ecranării electromagnetice: Standardul IEEE-STD 299.
 2. Aspecte tehnice privind efectuarea măsurătorilor de compatibilitate electromagnetică. Metode de măsurare a interferențelor electromagnetice emise de echipamentele electrice și electronice cu destinație militară: metodele CE 102 și RE 102 din MIL-STD 461 F. Metode de măsurare a susceptibilității: RS-103 din MIL-STD 461 F.
 3. Aspecte generale privind ecranarea electromagnetică a incintelor. Principii, definiții. Standarde de evaluare a performanțelor de ecranare. Împământarea incintelor ecranate.
 4. Sistemul de management al calității pentru laboratoare de încercări.
 5. Cerințe generale privind managementul calității pentru laboratoare de încercări și etalonări.
 6. Documentația tehnică și declarația de conformitate EC. Marcajul „CE”.

 

Tematica de concurs:

 

 1. IEEE-STD 299, „Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures” (Metoda standard pentru măsurarea eficacităţii incintelor ecranate electromagnetic), Institute of Electrical and Electronics Engineers -1997, cap. 1-6;
 2. http://www.hftechnology.nl/downloads/pdf/IEEE-299-1997.pdf
 3. MIL STD 461F – Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment- Department of Defense Interface Standard – December 2007, cap. 1, 3, 4, 5.1-5.5, 5.17, 5.20;
 4. http://snebulos.mit.edu/projects/reference/MIL-STD/MIL-STD-461F.pdf
 5. Guide for the EMC Directive 2004/108/EC (8th February 2010), cap.2 si 3;
 6. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/emc_guide__updated_20100208_v3_en.pdf
 7. “Architectural Electromagnetic Shielding Handbook – A Design and Specification Guide“ – The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., NewYork, Leland H. Hemming, 1992, cap. 2, 3, 9, 10;
 8. http://gate52.sccroea.org/architectural-electromagnetic-shielding-handbook-a-design-and-specification-guide-mpqsmjn.pdf
 9. ISO/IEC 17025 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;
 10. http://www.asro.ro/wp-content/uploads/2018/01/Brosura-17025-romana.pdf
 11. Hotărârea Guvernului nr. 982 din 22 august 2007 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise;
 4. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);
 5. Declarație privind acordul pentru verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
 6. Declarație privind obligația de a completa dosarul profesional cu fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii din cadrul MApN, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
 7. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, ori alt act doveditor al vehimii în muncă şi în specialitate. Copiile vor fi însoţite în original în vederea certificării conformităţii.
 8. curriculum vitae – model european;
 9. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
 10. dosar de plastic cu şină.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact lt.ing. Petrea Marius, nr. de telefon 021/4233058 int. 161/154;
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 26.06.2024, ora 14.00;
 • comunicarea listei cu candidaţii selecţionaţi: 27.06.2024;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 01.07.2024, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 03.07.2024;
 • proba scrisă și practică: 04.07.2024, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise și practice: 05.07.2024;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise și practice: 09.07.2024;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise și practice: 11.07.2024;
 • proba orală: 12.07.2024, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei orale: 15.07.2024;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei orale: 17.07.2024;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei orale: 19.07.2024;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: în termen de maxim o zi lucrătoare de la aprobarea rezultatului concursului de către consiliul științific;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: în termen de maxim o zi lucrătoare de la înscierea in ordinul de zi pe unitate a rezultatelor concursului;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 30.07.2024;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate.

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi Dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 161/154 la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov sau la adresa www.acttm.ro.