ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de execuție de cercetare dezvoltare la Centrul de cercetare și inovare pentru apărare CBRN şi Ecologie din Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare

Postul pentru care se organizează concurs:

 

 1. cercetător ştiinţific II – domeniul științific ”inginerie mecanică” în Colectiv aparatură control nuclear /Secţia Radiometrie (1 post).

 

Principalele cerinţe ale postului sunt cercetarea ştiinţifică în domeniul inginerie mecanică.

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1.      absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul tehnic;

2.      să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului.

3.      cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel mediu

4.      nivelul de acces la informaţii clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor sau adeverinţe, pentru a dovedi vechimea;
 3. copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 4. curriculum vitae – model european;
 5. lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
 6. memoriul de activitate profesională pentru stabilirea punctajului şi fişa de punctaj completată la rubricile conținut (cantitate) și autoevaluare;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 8. Declarație tip – privind acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 10. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 11. dosar de plastic cu şină.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact maj. Belgiu Adrian nr. de telefon 021/4233058 int. 144, 258.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 15.07.2022 ora 14.00;
 • desfășurarea concursului: 26.07.2022 ora 10.00;
 • afișarea rezultatului concursului: 27.07.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul concursului: 28.07-01.08.2022;
 • soluționarea contestației cu privire la rezultatul concursului: 03.08.2022;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: în termen de 1 zi lucrătoare de la prezentarea raportului comisiei de concurs în cadrul Consiliului științific al ACTTM;
 • prezentarea candidatului declarat ”admis” la sediul unității pentru inițierea demersurilor în vederea obţinerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, pentru candidatul declarat „admis”: data va fi comunicată ulterior;
 • efectuarea controlului psihologic și medical: data va fi comunicată ulterior

Încadrarea pe post a persoanei declarate ”admis” se face ulterior obținerii titlul de Cercetător științific II – acordat conform legislației în vigoare, autorizației de acces la informații clasificate și a avizului apt medical și pshihologic.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144, plt.maj. Belgiu Adrian.