ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de inginer specialist IA din structura Asigurarea și supravegherea calității la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs în conformitate cu H.G. 1.336/28.10.2022, pentru ocuparea unui post de personal civil contractual de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, astfel:

1. Postul pentru care se organizează concurs:

Inginer specialist IA la structura Asigurarea și supravegherea calității din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
(1 post pe durată nedeterminată, normă întreagă, timpul de lucru: 8 ore/5 zile pe săptămână)

2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr.3 la H.G. 1.336/28.10.2022);
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise;
g) adeverința medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);
h) curriculum vitae, model comun european;
i) Declarație privind acordul pentru verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
j) Declarație privind obligația de a completa dosarul profesional cu fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii din cadrul MApN, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării cu mențiunea conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

3. Condițiile generale prevăzute la art. 15 din HG 1.336/2022, condițiile specifice prevăzute în fișa de post, precum şi cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

3.1. Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

a) are cetățenia română și domiciliu în România;
b) cunoaște limba română, scris si vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsă complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

3.2. Condițiile specifice prevăzute în fișa de post:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe inginerești, (ramura de știință: inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației; inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management);
– vechime în muncă şi în specialitate: minim 6 ani și 6 luni ;
– cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel mediu;
– Auditor intern în domeniul calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 și SR EN 19011:2018;
– Auditor al sistemului de management al calității într-un laborator acreditat/ în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO/CEI 17025:2015 și SR EN 19011:2018;
– Auditor intern pentru sistem de management al calității pentru aviație, spațiu și apărare în conformitate cu SR EN 9100:2018 și SR EN 19011:2018;
– cursuri de specializare în domeniul sistemului de management al calității, managementul riscului și sistemului de control intern managerial;
– capacitate de analiză și sinteză;
– apt psihologic – declarat de laboratorul psihologic din MApN;
– apt medical în conformitate cu Fişa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN.
– nivelul de acces la informații clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
– încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face în condițiile declarării apt psihologic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislației în vigoare.

3.3. Cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

Contractul individual de munca se încheie între persoana care îndeplinește condițiile pentru a fi angajată pe o funcție contractuală și autoritatea sau instituția publică, prin reprezentantul său legal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerințe specifice:
a) persoana cetățenia română și domiciliu în România;
b) persoana sa cunoască limba română, scris și vorbit;
c) persoana sa aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana sa îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana sa îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiența necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana sa nu fi fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) contractul sa nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurența.

4. Bibliografia de concurs:

1. SR EN ISO 9000:2015, Sisteme de management al calității. Principii și vocabular (https://magazin.asro.ro);
2. SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității. Cerințe (https://magazin.asro.ro);
3. SR EN ISO 9100:2018, Sisteme de management al calității. Cerințe pentru organizațiile de aviație, spațiu și apărare (https://magazin.asro.ro);
4. SR EN ISO/CEI 17025:2018, Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări (https://magazin.asro.ro);
5. SR ISO 10005:2021, Managementul calității, Linii directoare pentru planurile calității (https://magazin.asro.ro);
6. ISO 10006:2017, Managementul calității, Linii directoare pentru managementul calității în proiecte (https://magazin.asro.ro);
7. SR ISO 10013:2021, Informații Sisteme de management al calității. Recomandări pentru documentare (https://magazin.asro.ro);
8. SR EN ISO 19011:2018, Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
9. SR ISO 31000:2018 – Managementul riscului. Linii directoare (https://magazin.asro.ro);
10. SR EN IEC 31010:2020 – Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor (https://magazin.asro.ro)
11. SR Ghid ISO 73:2010 – Managementul riscului. Vocabular (https://magazin.asro.ro)
12. STANAG 4107 Ed.12 ”Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP)” (https://dpa.ro/pentr-operatori-economici/certificari-nato-aqap);
13. AQAP 2105 Ed.C/Version 1/ 2019 – NATO Requirements for Quality Plans (https://dpa.ro/pentr-operatori-economici/certificari-nato-aqap);
14. AQAP 2110 Ed.D/ Version 1/2016 – NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production (https://dpa.ro/pentr-operatori-economici/certificari-nato-aqap);
15. AQAP-2210 Ed.B/ Version 1/2018 – NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP-2110 OR AQAP-2310 (https://dpa.ro/pentr-operatori-economici/certificari-nato-aqap);
16. AQAP 2310 ED.B / Version 2/2022 – NATO Quality Assurance Requirements for Aviation, Space and Defence Suppliers (https://dpa.ro/pentr-operatori-economici/certificari-nato-aqap);
17. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.100/2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial (Monitorul oficial al României, partea I, nr. 456/6.VI.2019);
18. Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice(Monitorul oficial al României, partea I, nr. 387/07.V.2018).

5. Tematica de concurs:

1. Implementarea și menținerea sistemului de management al calității;
2. Principii ale managementului calității;
3. Cerințe specifice NATO referitoare la sistemul de management al calității;
4. Analiza, acceptarea, aplicarea şi revizuirea planurilor calităţii;
5. Elaborarea, actualizarea și menținerea sub control a documentației sistemului de management;
6. Principiile auditului sistemelor de management al calității;
7. Coordonarea programului de audit intern;
8. Efectuarea unui audit intern;
9. Competența și evaluarea auditorilor;
10. Metode, tehnici şi instrumente de audit;
11. Organizarea sistemului de control intern managerial;
12. Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial;
13. Implementarea standardelor de control intern managerial;
14. Principalele cerințe privind implementarea standardelor de control intern managerial;
15. Instrumente și metode pentru îmbunătățirea performanțelor instituției;
16. Organizarea managementului riscurilor în entități publice și identificarea, evaluarea, tratarea, controlul și monitorizarea riscurilor;
17. Evaluarea procesului de management al riscurilor.

6. Calendarul de desfășurare a concursului:

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 18-29.09.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
2. Selecţia dosarelor de concurs 02.10.2023, ora 15.00  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 03.10.2023, ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 04.10.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 05.10.2023,

până la ora 15.00

 
6. Desfăşurarea probei scrise 18.10.2023, intervalul orar

10.00-13.00

 
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 19.10.2023,

până la ora 13.00

 
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 19.10.2023, ora 13.00- 20.10.2023, ora 13.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 20.10.2023,

până la ora 15.00

 
10. Susținerea interviului 23.10.2023,

începând cu ora 10.00

 
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 24.10.2023,

până la ora 15.00

 
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 26.10.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 27.10.2023,

până la ora 15.00

 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 30.10.2023,

până la orele 15.00

 
15. Inițierea demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, pentru candidatul declarat „Admis”. 01.11.2023, ora 10.00  
16. Efectuarea controlului psihologic şi medical Începând cu data de 02.11.2023  
17.  

Prezentarea la post.

 

În termen de max.15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.  

– dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144;
– informații suplimentare se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa de e-mail acttm.acttm.ro sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144, persoană de contact: p.c.c. Dascălu Roxana.
– prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
– pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligația să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menționat.
– avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „ADMIS” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de inginer specialist IA la structura Asigurarea și supravegherea calității, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștința pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menționat.
– toate activitățile se vor desfășura la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, cu sediul în strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144.