ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual, de execuţie, de șofer I din Compartimentul transport și mentenanță din Secția stat major la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs în conformitate cu H.G. 1.336/28.10.2022, pentru ocuparea unui post de personal civil contractual de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, astfel:

                     1.      Postul pentru care se organizează concurs:

Șofer I în Compartimentul transport și mentenanță din Secția stat major din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

(1 post pe durată nedeterminată, normă întreagă, timpul de lucru: 8 ore/5 zile pe săptămână)

 

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr.3 la H.G. 1.336/28.10.2022);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise;

g) adeverința medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

h) curriculum vitae, model comun european;

i) Declarație privind acordul pentru verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;

j) Declarație privind obligația de a completa dosarul profesional cu fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii din cadrul MApN, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării cu mențiunea  conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 15 din HG 1.336/2022, condițiile specifice prevăzute în fișa de post, precum şi cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

  3.1. Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 a) are cetățenia română și domiciliu în România;

b) cunoaște limba română, scris si vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsă complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 

       3.2. Condițiile specifice prevăzute în fișa de post:

 – studii liceale cu diplomă de bacalaureat/ nivelul studiilor: studii medii;

– permis de conducere categoria B, C și D.

– vechime în muncă: 6 ani

– vechime în meseria de şofer – 3 ani, demonstrată prin adeverință/document eliberat de angajator;

– apt psihologic și psihotehnic– declarat de laboratorul psihologic/psihotehnic din MApN;

– apt medical în conformitate cu Fişa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN.

– nivelul de acces la informații clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face în condițiile declarării apt psihologic, psihotehnic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislației în vigoare.

 

3.3. Cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Contractul individual de munca se încheie între persoana care îndeplinește condițiile pentru a fi angajată pe o funcție contractuală și autoritatea sau instituția publică, prin reprezentantul său legal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

 1. a) persoana cetățenia română și domiciliu în România;
 2. b) persoana sa cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. c) persoana sa aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. d) persoana sa îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e) persoana sa îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiența necesare ocupării postului, după caz;
 6. f) persoana sa nu fi fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
 7. g) persoana nu execută o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) contractul sa nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurența.

 

 1. Bibliografia de concurs:
 1. Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 3. G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al O.U.G. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Tematica de concurs:

 

 1. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor din Legea nr. 53/2003;
 2. U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare:

Cap. I – Dispoziţii generale;

Cap. II – Vehiculele;

Cap.III – Conducătorii de vehicule;

Cap.IV – Semnalizarea rutieră;

Cap.V – Reguli de circulație;

Cap. VII – Răspunderea contravenţională;

 1. G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al O.U.G. 195/2002:

Cap. III – Permisul de conducere;

Cap.IV – Semnalizarea rutieră;

Cap.V- Reguli de circulaţie;

Cap.VII, Secţiunea 1- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenționale;

 

 1. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea 319/2006 a securității şi sănătății în muncă;
 2. Obligațiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:
Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 20.06-04.07.2024, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
2. Selecţia dosarelor de concurs 05.07.2024, ora 15.00
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 08.07.2024, ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 09.07.2024, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 10.07.2024,

până la ora 15.00

 

6. Desfăşurarea probei scrise 15.07.2024, intervalul orar

10.00-13.00

7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 16.07.2024,

până la ora 13.00

8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 16.07.2024, ora 13.00- 17.07.2024, ora 13.00, în timpul orelor de program al unității

 

Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 17.07.2024,

până la ora 15.00

10. Susținerea probei practice 18.07.2024,

începând cu ora 10.00

 

11. Notarea probei practice și afișarea rezultatului la proba practică 19.07.2024,

până la ora 13.00

12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei practice 19.07.2024, ora 13.00- 22.07.2024, ora 13.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 22.07.2024,

până la ora 15.00

14. Susținerea interviului 23.07.2024,

începând cu ora 10.00

15. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 24.07.2024 până la ora 15.00
16. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 25.07.2024, ora 15.00

 

Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
17. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 26.07.2024,

până la ora 15.00

18. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 29.07.2024,

până la orele 15.00

19. Inițierea demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, pentru candidatul declarat „Admis”. 30.07.2024, ora 10.00
20. Efectuarea controlului psihologic, psihotehnic şi medical Începând cu data de

31.07.2024, ora 10.00

21.  

Prezentarea la post.

 

În termen de max.15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

– dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144;

– informații suplimentare se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa de e-mail acttm.acttm.ro sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144, persoană de contact: p.c.c. Dascălu Roxana.

– prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

– pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligația să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menționat.

– avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „ADMIS” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual șofer I din Compartimentul transport și mentenanță din Secția stat major, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștința pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menționat.

– toate activitățile se vor desfășura la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, cu sediul în strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144.