ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de conducere și execuţie din cadrul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor

 

Posturile pentru care se organizează concurs sunt:

 1. De conducere:

– șef atelier gr.II la Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic – 1 post.

 1. De execuție:

-inginer debutant în Compartimentul planificare și specificații tehnice – 1 post.

-cercetător științific III în Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare UAV -1 post;

Principalele cerinţe ale posturilor:

Șef atelier gr.II: responsabiltăţi specifice siguranţei aeronautice în cadrul desfăşurarii activităţii de mentenanţă la nivelul unităţii, desfăşurării activitaţilor aeronautice militare pe aerodrom, pregătirea si informarea personalului aeronautic în domeniul siguranţei aeronautice;

Inginer debutant: elaborează specificații tehnice de achiziție pentru programe majore de achiziție sau pentru produse de complexitate ridicată al căror proces de la inițiere până la aprobare necesită resurse de timp pentru o gestionare corectă și fără sincope.

Cercetător științific III: activități de cercetare științifică în domeniul aeronautic, derularea proiectelor de cercetare științifică curente care implică platforme aeromobile de tip UAV (Realizarea capabilității de testare în domeniul vitezelor și altitudinilor mici) și a proiectelor similare viitoare;

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere-tip de înscriere la concurs adresată şefului unităţii se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
 • curriculum vitae – model european;
 • originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă din REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
  6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat „admis” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.
 • accesul personalui în Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor se face cu respectarea art.12 alin.4 din Anexa 3 la H.G. nr.1130 din 22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVIID-19, cu modificările și completările ulterioare sau a măsurilor stabilite de legislația în vigoare.
 • dosar cu şină.

 

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

1.Șef atelier gr.II  la Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic -1 post

– studii studii superioare – instalații electrice de bord/radio/armament;

– vechime în muncă/specialitate: minim 5 ani;

– apt medical conform fişei de aptitudini;

– cunoştinţe de operare / programare pe calculator şi redactare documente Word, Excel și operare Access: nivelul de cunoaştere mediu;

– capacitatea de a executa operațiuni specifice postului cu nivel de complexitate ridicat;

– promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate ridicată de analiză şi sinteză;

– nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituției;

– să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă);

– nivelul de acces la informații clasificate este secret  de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

– apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;

– declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

– declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Tematica de concurs:

 1. Asistența tehnică a aeronavelor.
 2. Atribuțiile șefului echipei tehnice în cadrul desfășurării activității de zbor.
 3. Pregătirea tehnică a personalului tehnic-ingineresc de aviație-admiterea la exploatare.
 4. Precizări referitoare la executarea zborurilor tehnice.
 5. Responsabilitățile personalului tehnico-ingineresc de aviație pe timpul desfășurării activității de zbor.
 6. Documentația de planificare și evidență a exploatării și reparării echipamentelor de aviație, în unitățile de aviație.
 7. Managementul mentenanței produselor aeronautice.
 8. Protecţia informaţiilor clasificate.
 9. Sisteme și instalații de la bordul aeronavelor I.A.R. 99 Şoim/Standard.
 10. Limitari de operare ale aeronavei IAR 99.
 11. Limitări de operare ale motorului Viper 632-41 M.
 12. Sisteme de referinţă utilizate în mecanica zborului.
 13. Ecuaţiile de mişcare ale avionului.
 14. Performanţele avionului: decolarea, urcarea, distanţe şi durate de zbor, viteza maximă, planarea, aterizarea.
 15. Arhitecturi de avionică.
 16. Elemente de programare în MATLAB/SIMULINK, C++,C#.
 17. Elemente din Pachetul de proiectare CATIA, modulele PartDesing, Assembly, Generative Shape Design.

 

Bibliografie de concurs:

 1. L-11/2 Vol.1,Ediția 2019 – „Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de aviaţie”;
 2. Manualul de întreţinere a aeronavei IAR-99 Șoim/Standard;
 3. Ghidul planificării întreţinerii a avionului IAR-99 Șoim/Standard;
 4. Motorul Viper 632-41M(R) – Manual de întreţinere şi exploatare;
 5. Norme de sănătate şi siguranţă în muncă specifice lucrului la tehnica de aviaţie;
 6. Norme de circulaţie pe aerodrom în timpul desfăşurării activităţii de zbor;
 7. Recepţia produselor  primite pentru încercări IL-CCIZ-7.5-01;
 8. Etkin, L.D. Reid, Dynamics of flight: Stabilitz and control, John Wiley&Sons, Inc, Nwe York,1995
 9. I,Grigore, Mecanica zborului avionului, Editura Academiei Militare, Bucureşti 1987
 10. I.Gallagher, L.B. Hinggins, L.A.Khinoo, P.W. Pierce, Flight Test Manual: Fixed wing performance, Naval Test Pilot Scool 1992 (http://flighttest.navair.navz.mil/unrestricted/FTM108).
 11. Aron, Aparate de bord pentru aeronave, Editura Tehnică, Bucureşti 1984.
 12. Masters, V. Gordon, T.Lenahan, D. Culbertson, M.Landmann, Sistem testing, Naval Test Pilot School 2000.
 13. Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric –Grafica-Aplicatii, Editura Teora, Bucureşti 2003.
 14. ILC-DDC, MIL-STD-1553, Designer,s guide,1999.
 15. Beginning Visual C++ 2012, Ivor Horton.
 16. Programming Windows Sixth ediţion, Writing Windows 8 apps with C# and XAML,Charles Petzold, 2013.
 17. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Detalii privind tematica și bibliografia de concurs se pot obține la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj și telefon 0251/435292 .

 

          Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 24.11.2021, ora 14.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact Mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 26.11.2021, ora 16.00  la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro;

 Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 29.11.2021, până la ora 15.00; persoana de contact secretar mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 02.12.2021, ora 16.00;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 06.12.2021, ora 13.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 07.12.2021, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 08.12.2021, până la ora 15.00; persoana de contact secretar mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 09.12.2021.

            Interviul: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 13.12.2021, ora 13.00;

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 14.12.2021, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 15.12.2021, până la ora 15.00, persoana de contact secretar mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 16.12.2021.

 

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 17.12.2021.

           

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

2.Inginer debutant  în Compartimentul planificare și specificații tehnice – 1 post

 • studii superioare (absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă) – în domeniul aviație / calculatoare / automatizări / electronică / electrotehnică /electromecanică;
 • fără vechime în specialitate;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare Windows, a aplicaţiei Microsoft Office;
 • cunoștințe de specialitate în domeniul electric, specifice echipamentelor de aviație;
 • promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;
 • să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă, sau de la un angajator la care candidatul a executat activităţi în domeniu);

– nivelul de acces la informații clasificate este secret  de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

–  apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;

–  declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

–  declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

 

Tematica de concurs:

 1. Cunoașterea pachetului de aplicații Microsoft Office;
 2. Cunoașterea sistemului de operare Microsoft Windows 10;
 3. Dispozitive electronice. Semnale, circuite, sisteme. Circuite numerice. Prelucrarea numerică a semnalelor. Tehnica impulsurilor. Analiza semnalelor. Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic;
 4. Legislație în domeniul achizițiilor publice: Autorităţi contractante. Domeniu de aplicare. Exceptări. Achiziţii mixte. Situaţii speciale. Activităţi de achiziţie centralizate şi achiziţii comune ocazionale. Achiziţii care implică autorităţi contractante din alte state membre. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire. Modalităţi de atribuire. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică. Contravenţii şi sancţiuni;
 5. Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 6. Legislație în domeniul securității și sănătății în muncă: Obligațiile angajatorilor. Obligațiile lucrătorilor. Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu;
 7. Servicii de prevenire şi protecţie în domeniul securității și sănătății în muncă;
 8. Protecţia desenelor şi modelelor industriale;
 9. Legislație în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. Informaţii secrete de serviciu. Informaţii secrete de stat. Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni;
 10. Întocmirea, aprobarea, completarea şi modificarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale şi a Listei cu informaţiile secrete de serviciu specifice unităţii militare. Stabilirea nivelului de clasificare al documentului care conţine informaţii clasificate la elaborarea acestuia de către emitent;
 11. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale. Pregătirea şi instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 12. Dreptul de autor. Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis. Gestiunea şi apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

 

Bibliografia de concurs:

 1. Microsoft Office 365, Katherine Murray, published by Microsoft Press;
 2. Windows 10 Manual, published by Help Compute, 2016;
 3. Legea achizițiilor publice (Legea nr. 98 din 19 mai 2016);
 4. Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate cu Hotărârea nr. 395 din 02 iunie 2016;
 5. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (Legea nr. 319 din 14 iulie 2006);
 6. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă, aprobate cu Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006;
 7. Legislație națională privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate din România);
 8. Legislație în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate (Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002);
 9. Ghidul de clasificare a informaţiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat cu Ordinul M.16 din 26 ianuarie 2016;
 10. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate cu Ordinul M.Ap.N M.191 din 2019;
 11. Legislație națională în domeniul dreptului de autor şi drepturile conexe (Legea nr. 9 din 14 martie 1996);
 12. Dispozitive și circuite electronice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;
 13. Prelucrarea digitală a semnalelor, Editura Facla, Cluj, 2002;
 14. Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Tehnică, București, 1997.

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Detalii privind tematica și bibliografia de concurs se pot obține la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj și telefon 0251/435292 .

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 24.11.2021, ora 14.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact Mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 26.11.2021, ora 16.00  la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro;

 Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 29.11.2021, până la ora 15.00; persoana de contact secretar mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 02.12.2021, ora 16.00;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 06.12.2021, ora 09.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 07.12.2021, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 08.12.2021, până la ora 15.00; persoana de contact secretar mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 09.12.2021.

            Interviul: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 13.12.2021, ora 09.00;

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 14.12.2021, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 15.12.2021, până la ora 15.00, persoana de contact secretar mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 16.12.2021.

 

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 17.12.2021.

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

3.Cercetător științific III  în Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare UAV -1 post

 • absolvire de studii superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul: Aeronautic (inginer de aviație) / Calculatoare / Automatizări / Electronică / Electrotehnică / Mecanică;
 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau cel puţin 4 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor*;
 • pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
 • să poată să efectueze deplasări în poligoane din ţară pe durată mică (2-3 zile) sau medie (max. o lună);
 • cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 • cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 • cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • memoriul de activitate profesională în domeniul profilului postului pentru stabilirea punctajului (minim 1000 puncte) potrivit grilei de punctaj aferentă memoriului de activitate;
 • lista lucrărilor publicate, însoţite de câte un exemplar din cel puţin cinci lucrări reprezentative;

*) Personalul de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, care îndeplineşte condiţiile de studii, cu activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare naţională şi internaţională, poate să se prezinte, cu aprobarea Consiliului Ştiinţific, la concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiţiilor stabilite.           

– nivelul de acces la informații clasificate este secret  de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

–  apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;

–  declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

–  declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi  „Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie şi a celui de conducere din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la adresa www.acttm.ro. sau la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, telefon 0251/435292.

 

Tematica de concurs:

 1. Sisteme de referinţă utilizate în navigația aeriană.
 2. Sisteme radioelectronice și instalații electrice de la bordul aeronavelor.
 3. Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic.
 4. Dispozitive electronice.
 5. Semnale, circuite și sisteme.
 6. Prelucrarea numerică a semnalelor.
 7. Elemente de programare în MATLAB/SIMULINK, C#, C++.
 8. Cunoașterea și operarea sistemului de operare Windows împreună cu pachetul MS Office.

 

Bibliografie de concurs:

 1. M Kayton, W.R. Fried – Avionics Navigation Systems, John Wiley&Sons, Inc, New York,1997
 2. Popovici, C. Popescu – Navigație aeriană, București, 2008
 3. Carry R. Spitzer – The Avionics Handbook, CRC Press LLC, 2001
  1. Aron, V. Păun – Echipamentul electric al aeronavelor, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1980
 4. Gavrilă – Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti 1998
 5. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea – Dispozitive și circuite electronice, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1982
 6. Zaciu – Prelucrarea digitală a semnalelor, Ed. Facla, Cluj, 2002
 7. Mateescu, A. D. s.a. – Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997
 8. Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric – Grafica-Aplicatii, Editura Teora, Bucureşti, 2003
 9. Beginning Visual C++ 2012, Ivor Horton.
 10. Mitra, S.K. Digital signal processing, A Computer based Approach, Mc Graw-Hill, N.Y., 2001
 11. Lungu, Automatizarea aparatelor de zbor, Editura Universitaria Craiova, 2000
 12. Schwartz, Ghid vizual rapid Microsoft Office 2007, Ed. Niculescu, 2009

 

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.12.2021, ora 15.00.

 

   Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact pcc.ing. Țigăniuc Daniel, telefon 0251/435292.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 13.12.2021, ora 16.00  la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro;

 

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 14.12.2021, până la ora 15.30; persoana de contact secretar pcc.ing. Țigăniuc Daniel, telefon 0251/435292.

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro în data de 14.12.2021, ora 16.00.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 15.12.2021, ora 12.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 16.12.2021, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data 17.12.2021, până la ora 15.30; persoana de contact secretar pcc.ing. Țigăniuc Daniel, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 20.12.2021.

           

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 21.12.2021.

Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data de 30.12.2021, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

Nerespetarea acestei clauze atrage nulitatea contactului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.