ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de conducere, de cercetare-dezvoltare, din cadrul Secţiei Cercetare Ştiinţifică şi Aeronavigabilitate

 

 Posturile pentru care se organizează concurs:

 

 • 1 post – Şef Laborator Cercetare Ştiinţifică Testare Evaluare şi Aeronavigabilitate, din cadrul Secţiei Cercetare Ştiinţifică şi Aeronavigabilitate
 • 1 post – Şef Laborator Modelare şi Simulare Produse Aeronautice, din cadrul Secţiei Cercetare Ştiinţifică şi Aeronavigabilitate.

 Principalele cerinţe ale posturilor: activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul aeronautic/ electronică şi telecomunicaţii / automatică / informatică / ştiinţa computerelor:

 • Şef Laborator Cercetare Ştiinţifică Testare Evaluare şi Aeronavigabilitate – activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul Aeronautic
 • Şef Laborator Modelare şi Simulare Produse Aeronautice – activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile Aeronautic sau Automatică / Calculatoare.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată şefului unităţii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 5. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 6. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum și copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, ori alt act deveditor al vechimii în muncă și în specialitate; Copiile vor fi însoțite de documentele respective, în original, în vederea certificării conformității cu originalul de către secretarul comisiei de concurs/o persoană din cadrul microstructurii resurse umane; 
 7. curriculum vitae;
 8. lista lucrărilor publicate;
 9. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de participare, conform anexei nr. 1 a Metodologiei de concurs;
 10. un referat prin care candidatul prezintă autoevaluarea activității profesionale;
 11. oferta managerială, în plic închis și sigilat;
 12. alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
 13. dosar de plastic cu şină.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 04.11.2019 ora 15:30.

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact ing. Nicușor Cătălin Stancu, telefon 0251/435292.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

 1. deţinerea cetăţeniei române şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii, și după caz, vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor funcției scoase la concurs;
 7. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 • Şef Laborator Cercetare Ştiinţifică Testare Evaluare şi Aeronavigabilitate

 

 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare, în domeniul: Aeronautic;

 • deținerea gradului profesional minim de cercetător științific gradul III
 • să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani.
 • cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 • cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 • cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
 • acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 • deplasări şi activităţi în poligoane şi activităţi cu grad ridicat de risc.
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 • Şef Laborator Modelare şi Simulare Produse Aeronautice

 

 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare, în domeniul Aeronautic sau Automatică / Calculatoare
 • deținerea gradului profesional minim de cercetător științific gradul III
 • să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani.
 • cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 • cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 • cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 • deplasări şi activităţi în poligoane şi activităţi cu grad ridicat de risc.
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi „Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcții specifice de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare.” și se pot obţine la adresa www.acttm.ro. sau la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor , telefon 0251/435292 .

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 05.11.2019, ora 15:30 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Interviul pentru evaluarea aptitudinilor și a competenței profesionale se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 06.11.2019, ora 12:00.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 07.11.2019.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea postului de Șef Laborator Cercetare Științifică Testare Evaluare și Aeronavigabilitate, din cadrul Secției Cercetare Științifică și Aeronavigabilitate

 

 1. Tematica de concurs
  1. Strategia națională de cercetare-dezvoltare și inovare. Obiective generale și specifice. Direcții principale de acțiune.
  2. Contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN.
  3. Clasificarea activităților procesului de testare și evaluare. Testarea și evaluarea de dezvoltare. Managementul procesului de omologare a produselor.
  4. Obiective ale cercetării științifice în MApN. Categorii de cercetare științifică. Organisme cu responsabilități în domeniul cercetării științifice pentru tehnică și tehnologii militare. Metodologia de desfășurare a activităților de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare. Valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare.
  5. Categorii de personal de cercetare-dezvoltare, funcții și grade profesionale. Acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții. Drepturile și obligațiile personalului de cercetare-dezvoltare. Formarea profesională și pregătirea personalului personalului de cercetare-dezvoltare.
  6. Secțiunea 6 – Flight Technology și Secțiunea 19 – Armament / Stores Integration din EMACC
 2. Bibliografia de concurs*
  1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M15 din 01.02.2006 pentru aprobarea „I.1000.4 Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor”.
  2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M33 din 08.04.1999 pentru aprobarea „I.1000.5 Instrucțiuni privind managementul activității de cercetare-dezvoltare și inovare din MApN”.
  3. H.G. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.
  4. H.G. 929 din 21.10.2014 pentru aprobarea strategiei naționale de cercetare-dezvoltare și inovare 2014-2020.
  5. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
  6. H.G. 134 din 16.02.2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.
  7. Legea nr. 324 din 08.07.2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
  9. EMAR-516 – EUROPEAN MILITARY AIRWORTHINESS CERTIFICATION CRITERIA (EMACC)

*Bibliografia de concurs se pune la dispoziţia concurenţilor, la cererea acestora, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea postului de Șef Laborator Modelare și Simulare Produse Aeronautice, din cadrul Secției Cercetare Științifică și Aeronavigabilitate

 

 1. Tematica de concurs
  1. Strategia națională de cercetare-dezvoltare și inovare. Obiective generale și specifice. Direcții principale de acțiune.
  2. Contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN.
  3. Clasificarea activităților procesului de testare și evaluare. Testarea și evaluarea de dezvoltare. Managementul procesului de omologare a produselor.
  4. Obiective ale cercetării științifice în MApN. Categorii de cercetare științifică. Organisme cu responsabilități în domeniul cercetării științifice pentru tehnică și tehnologii militare. Metodologia de desfășurare a activităților de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare. Valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare.
  5. Categorii de personal de cercetare-dezvoltare, funcții și grade profesionale. Acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții. Drepturile și obligațiile personalului de cercetare-dezvoltare. Formarea profesională și pregătirea personalului personalului de cercetare-dezvoltare.
  6. Aplicații de proiectare și simulare – Catia v5
  7. Grafică în Matlab
 1. Bibliografia de concurs*
  1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M15 din 01.02.2006 pentru aprobarea „I.1000.4 Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor”.
  2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M33 din 08.04.1999 pentru aprobarea „I.1000.5 Instrucțiuni privind managementul activității de cercetare-dezvoltare și inovare din MApN”.
  3. H.G. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.
  4. H.G. 929 din 21.10.2014 pentru aprobarea strategiei naționale de cercetare-dezvoltare și inovare 2014-2020.
  5. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
  6. H.G. 134 din 16.02.2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.
  7. Legea nr. 324 din 08.07.2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
  9. I.G. GHIONEA Catia  v5 Aplicații în inginerie mecanică, Editura BREN, București 2009. 
  10. M.Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric –Grafică-Aplicaţii, Editura Teora, Bucureşti 2003.

*Bibliografia de concurs se pune la dispoziţia concurenţilor, la cererea acestora, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova, str. Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti.