ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie, de cercetare-dezvoltare, din cadrul Laboratorului instrumentare sisteme și achiziție date și Laboratorului testare-evaluare aeronave

Posturile pentru care se organizează concurs  :

 

1. cercetător ştiinţific  – Laboratorul testare-evaluare aeronave  – 1 post;

 1. cercetător ştiinţific III Laboratorul instrumentare sisteme și achiziție date – 1 post.

 

 Principalele cerinţe ale posturilor: activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul aeronautic, electronic, calculatoare și automatică, electrotehnic și mecanic.

 

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată şefului unităţiise va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
 2. curriculum vitae – model european;
 3. certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să

candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 2. originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice sau academice;
 3. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 4. memoriul de activitate profesională în domeniul profilului postului pentru stabilirea punctajului şi fişa de punctaj completată la rubricile conţinut (cantitate) şi autoevaluare;
 5. adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 6. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
 7. lista lucrărilor publicate, însoţite de câte un exemplar din cel puţin cinci lucrări reprezentative;
 8. dosar cu şină.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.06.2022 ora 15.00.

 

   Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 

1.      cercetător ştiinţific – (1 post) din Laboratorul testare-evaluare aeronave 

 1. absolvire de studii superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul: Aeronautic, Electronică, Calculatoare și Automatică, Electrotehnică, Mecanică;
 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activități;
 3. să poată să efectueze deplasări în poligoane din ţară pe durată mică (2-3 zile) sau medie (max. o lună);
 4. cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 5. cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 6. cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 7. cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 8. să prezinte o recomandare (de la un loc de muncă anterior la care candidatul a desfășurat activități specifice domeniului de licență);
 9. să aibă un punctaj de minim 150 puncte, potrivit grilei de punctaj aferentă memoriului de activitate.
 10. nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;
 11. apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;
 12. declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 13. declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

2.      cercetător ştiinţific III – (1 post) din cadrul Laboratorul instrumentare sisteme și achiziție date

 

 1. absolvire de studii superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul: Aeronautic, Electronică, Calculatoare și Automatică, Electrotehnică, Mecanică;
 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau cel puţin 4 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor*;
 3. pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
 4. să poată să efectueze deplasări în poligoane din ţară pe durată mică (2-3 zile) sau medie (max. o lună);
 5. cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 6. cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 7. cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 8. cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 9. să aibă un punctaj de minim 1000 puncte, potrivit grilei de punctaj aferentă memoriului de activitate.
 10. să prezinte o recomandare (de la un loc de muncă anterior la care candidatul a desfășurat activități specifice domeniului de licență);
 11. nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;
 12. apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;
 13. declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 14. declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi „Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie şi a celui de conducere din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la adresa www.acttm.ro. sau la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, telefon 0251/435292 .

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 23.06.2022 ora 16.00 la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 24.06.2022, până la ora 15.30; persoana de contact mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 27.06.2022, ora 16.00.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Pentru postul de cercetător ştiinţific:

 

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 28.06.2022, ora 09.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 29.06.2022, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 30.06.2022, până la ora 15.30, persoana de contact mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 01.07.2022.

 

Proba orală şi practică: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 04.07.2018, ora 09.00;

            Rezultatul la proba orală şi practică se afişează în data de 05.07.2022, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul orală şi practică se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 06.07.2022, până la ora 15.00; persoana de contact mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală şi practică se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 07.07.2022, ora 16.00.

 

Rezultatele finale ale concursului (pentru cercetător ştiinţific) se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 08.07.2022, ora 16.00.

 

 1. Pentru postul de cercetător ştiinţific III:

 

Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 28.06.2022, ora 12.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 29.06.2022, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 30.06.2022, până la ora 15.30; persoana de contact mr. Toma Maria, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 01.07.2022.

 

Rezultatele finale ale concursului (pentru cercetător ştiinţific III) se afişează la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 04.07.2022.

  

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul în vederea ocupării posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie, de cercetare-dezvoltare, din cadrul Laboratorului instrumentare sisteme și achiziție date și Laboratorului testare-evaluare aeronave 

 

 1. Cercetător ştiinţific (Specializare în unul din domeniile: Aeronautic (inginer de aviație) / Calculatoare / Automatizări / Electronică / Electrotehnică / Mecanică) din Laboratorul testare-evaluare aeronave  – 1 post.
 1. TEMATICA:
 1. Sisteme de referinţă utilizate în navigația aeriană.
 2. Sisteme radioelectronice și instalații electrice de la bordul aeronavelor.
 3. Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic.
 4. Dispozitive electronice.
 5. Prelucrarea numerică a semnalelor.
 6. Elemente de programare în MATLAB/SIMULINK, C++.
 7. Cunoașterea și operarea sistemului de operare Windows împreună cu pachetul MS Office.

 

 1. BIBLIOGRAFIE (Orientativă)
 1. M Kayton, W.R. Fried – Avionics Navigation Systems, John Wiley&Sons, Inc, New York,1997
 2. Popovici, C. Popescu – Navigație aeriană, București, 2008
 3. Carry R. Spitzer – The Avionics Handbook, CRC Press LLC, 2001
 4. Aron, V. Păun – Echipamentul electric al aeronavelor, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1980
 5. Gavrilă – Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti 1998
 6. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea – Dispozitive și circuite electronice, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1982
 7. Zaciu – Prelucrarea digitală a semnalelor, Ed. Facla, Cluj, 2002
 8. Mateescu, A. D. s.a. – Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997
 9. Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric – Grafica-Aplicatii, Editura Teora, Bucureşti, 2003
 10. Beginning Visual C++ 2012, Ivor Horton
 11. Mitra, S.K. Digital signal processing, A Computer based Approach, Mc Graw-Hill, N.Y., 2001
 12. Lungu, Automatizarea aparatelor de zbor, Editura Universitaria Craiova, 2000
 13. Schwartz, Ghid vizual rapid Microsoft Office 2007, Ed. Niculescu, 2009

 

 

 1. Cercetător ştiinţific III (Specializarea în unul din domeniile: Aeronautic (inginer de aviație) / Calculatoare / Automatizări / Electronică / Electrotehnică / Mecanică) din Laboratorul instrumentare sisteme și achiziție date – 1 post.

 

 1. TEMATICA:
 1. Sisteme de referinţă utilizate în navigația aeriană.
 2. Sisteme radioelectronice și instalații electrice de la bordul aeronavelor.
 3. Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic.
 4. Dispozitive electronice.
 5. Semnale, circuite și sisteme.
 6. Prelucrarea numerică a semnalelor.
 7. Elemente de programare în MATLAB/SIMULINK, C#, C++.
 8. Cunoașterea și operarea sistemului de operare Windows împreună cu pachetul MS Office.

 

 1. BIBLIOGRAFIE (Orientativă)
 1. M Kayton, W.R. Fried – Avionics Navigation Systems, John Wiley&Sons, Inc, New York,1997
 2. Popovici, C. Popescu – Navigație aeriană, București, 2008
 3. Carry R. Spitzer – The Avionics Handbook, CRC Press LLC, 2001
 4. Aron, V. Păun – Echipamentul electric al aeronavelor, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1980
 5. Gavrilă – Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti 1998
 6. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea – Dispozitive și circuite electronice, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1982
 7. Zaciu – Prelucrarea digitală a semnalelor, Ed. Facla, Cluj, 2002
 8. Mateescu, A. D. s.a. – Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997
 9. Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric – Grafica-Aplicatii, Editura Teora, Bucureşti, 2003
 10. Herbert Schildt – C#: A Beginner’s Guide (C# – traducere de Bogdan Pisai), Editura Teora, 2002
 11. Beginning Visual C++ 2012, Ivor Horton
 12. Mitra, S.K. Digital signal processing, A Computer based Approach, Mc Graw-Hill, N.Y., 2001
 13. Lungu – Automatizarea aparatelor de zbor, Editura Universitaria Craiova, 2000
 14. Schwartz – Ghid vizual rapid Microsoft Office 2007, Ed. Niculescu, 2009