Anunţ de angajare pentru Muncitor calificat I, muncitor calificat IV, magaziner, la Atelierul producţie sisteme criptografice

Posturile pentru care se organizează concurs:

 

Centrul de Testare Evaluare și Cercetare Ştiinţifică Sisteme Informatice și Comunicaţii

 1. Muncitor calificat I – Atelierul producţie sisteme criptografice (2 posturi)
 2. Muncitor calificat I – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (2 posturi)
 3. Muncitor calificat IV – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)
 4. Magaziner – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post)

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 1.  Muncitor calificat I – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

    Muncitor calificat I – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post)

 

– studii liceale cu diplomă de bacalaureat/şcoală profesională/studii generale;

-absolvirea unor forme de pregătire acreditate în specialitatea postului – mecanic/lăcătuş mecanic/              sculer- matriţer/ frezor (studii medii, şcoală profesională, alte cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului);

-nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

-vechime în muncă de cel puţin 9 ani, din care minimum 9 ani – vechime în specialitatea postului;

-cunoştinţe în domeniul mecanic/lăcătuş mecanic – nivel înalt.

 

 1. Muncitor calificat I – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

     Muncitor calificat I – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post)

 

-absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

-absolvirea unor forme de pregătire acreditate în specialitatea postului – electronist (studii medii, şcoală profesională, alte cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului parcurse în instituţii acreditate conform legii);

-nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

-vechime în muncă de cel puţin 9 ani, din care minimum 9 ani – vechime în specialitatea electronist/depanator radio TV/reparator echipamente IT;

-cunoştinţe în domeniul componentelor, dispozitivelor şi circuitelor electronice şi al metodelor/tehnologiilor de lipire a componentelor electronice – nivel înalt.

 1. Muncitor calificat IV – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

 

-absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

-absolvirea unor forme de pregătire acreditate în specialitatea postului – electronist (studii medii, şcoală profesională, alte cursuri de calificare în domeniul de activitate al postului);

-nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

-cunoştinţe în domeniul componentelor, dispozitivelor şi circuitelor electronice şi al metodelor/tehnologiilor de lipire a componentelor electronice – nivel mediu.

 

 1. Magaziner – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post)

 

-absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale;

-nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

-să aibă vechime în muncă de cel puţin 6 luni pe un post prevăzut cu studii medii;

-cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: operare MS Office, nivel mediu

 

Bibliografia și tematica  de concurs pentru posturile:

Muncitor calificat I – Atelierul producţie sisteme criptografice (2 posturi)

Muncitor calificat I – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (2 posturi)

Muncitor calificat IV – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

Magaziner – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post)

 

 1. Muncitor calificat I – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

   Muncitor calificat I – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post)

 

Bibliografie:

 

1.Curs de asamblări mecanice,

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-asamblc483ri-mecanice-m7.pdf;

2.Caiet de instruire practică în domeniul mecanică,

http://www.ldv.gsam.ro/files/Ca iet%20de%20practica.pdf;

3.Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematică:

 

1.Asamblări mecanice: documente tehnologice necesare, metode de asamblare, pregătirea pieselor, asamblări demontabile şi nedemontabile;

2.Scule, dispozitive şi utilaje folosite în activităţi specifice meseriei de lăcătuş mecanic;

3.Obligaţiile lucrătorilor cu privire la sănătatea în muncă;

4.Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

 

 1. Muncitor calificat I – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

    Muncitor calificat I – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post

    Muncitor calificat IV – Atelierul producţie sisteme criptografice (1 post)

 

Bibliografie:

 

1.Manualul muncitorului electronist, Editura Tehnică Bucureşti, 1980, autori: I. Ristea, Gh. Constantinescu, A. Vasile si N. Ţetcu;

2.Ecaterina-Liliana Miron, Mihai Miron, Gheorghe Pană-Electronică-Partea I, Ed. Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă”,

3.http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/dispo_electro.pdf;

4.Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

 

Tematică:

 

1.Componente şi circuite electronice: clasificare, caracteristici principale, tipuri constructive, parametri şi principii de funcţionare;

2.Tehnologii de fabricaţie a echipamentelor electronice: caracteristici, metode de disipare a căldurii şi surse     de perturbaţii;

3.Obligaţiile lucrătorilor cu privire la sănătatea în muncă;

4.Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor

 

III. Magaziner – Atelierul mentenanţă sisteme criptografice (1 post)

 

Bibliografie:

 

1.Ghid de utilizare Microsoft Office 2007,   http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf

2.Ordinul M 8/1999, pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi conducerea evidenţei calitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale”;

3.Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematică:

 

1.Formatarea obiectelor (pagină, font, paragraf, etc) şi lucrul cu tabele (inserare, trasare, editare celule, etc)         în Microsoft Word 2007;

2.Utilizarea foilor de calcul, introducerea/sortarea datelor şi calcul tabelar în Microsoft Excel 2007;

3.Organizarea şi conducerea evidenţei bunurilor materiale;

4.Contabilitatea şi gestionarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor;

5.Evidenţa bunurilor materiale grupate pe complete;

6.Obligaţiile lucrătorilor cu privire la sănătatea în muncă;

7.Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Boteanu Adina și p.c.c. Dragomir Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 273/258
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 19.06.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 24.06.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 25.06.2019, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 26.06.2019;
 • proba scrisă 28.06.2019, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 01.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrisă: 02.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 03.07.2019;
 • proba de interviu: 04.07.2019, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 05.07.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 08.07.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 09.07.2019
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 10.07.2019.
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 15.07.2019.
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 16.07.2019;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM,                                strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 273/258 persoană de contact p.c.c. Boteanu Adina și p.c.c. Dragomir Roxana