ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

Posturile pentru care se organizează concurs:

 

 1. Inginer debutant la Atelierul electronică şi comunicaţii/Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic: (1 post)
 2. Referent de specialitate gr. II la structura Securitate şi sănătate în muncă/Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (1 post)

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. Inginer debutant la Atelierul electronică şi comunicaţii/Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic: (1 post)

–  absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul fundamental  ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă: inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii/ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei/inginerie industrială.

–  vechime în muncă şi în specialitate: – nu este cazul.

 • cunoştinţe de operare MS Office – nivel mediu;

–  nivelul de acces la informaţii clasificate este cel specificat în fişa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 

 1. Referent de specialitate gr. II la structura Securitate şi sănătate în muncă/Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (1 post)

–     absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de licenţă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;

–     curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă cu o durată de minim 80 de ore;

 • absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă, cu o durata de cel puţin 180 de ore.

Cerinţa minimă prevăzută la lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 • cunoştinţe de operare MS Office – nivel mediu;

–   nivelul de acces la informaţii clasificate este cel prevăzut în fişa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

–   vechime în muncă şi în specialitate: – 3 ani şi 6 luni.

 

Bibliografia şi tematica  de concurs pentru posturile:

 

 1. Inginer debutant la Atelierul electronică şi comunicaţii/Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic: (1 post)

Bibliografie:

 

 • Sisteme de management al calităţii – cerinţe -prof.univ.dr. Stoian Elena,

https://pdfcoffee.com/standardul-sr-en-iso-90012015-sisteme-de-managementul-calitatii-cerinte-pdf-free.html

 • Ecaterina-Liliana Miron, Mihai Miron, Gheorghe Pană-Electronică-Partea I, Ed. Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă”,

http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/dispo_electro.pdf;

 • Curs – Planificarea şi organizarea producţiei,

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-planificarea-si-organizarea-productiei-m1.pdf;

 

Tematică:

 

 • Cerinţe pentru implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9001;
 • Circuite electronice pasive şi active;
 • Managementul producţiei: planificarea şi organizarea producţiei;

 

 1. Referent de specialitate gr. II la structura Securitate şi sănătate în muncă/Agenţia de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (1 post)

Bibliografie:

 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu completările şi modificările ulterioare (Monitorul oficial nr. 646 din 26 iulie 2006);
 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul oficial nr. 882 din 30 octombrie 2006);
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 191/2019 Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale (Monitorul Oficial nr. 900 din 7 noiembrie 2019);
 • Hotărârea Guvernului nr 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu completările şi modificările ulterioare (Monitorul oficial nr. 332 din 17 mai 2007).

 

Tematică:

 • Capitolele I-IX din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu completările şi modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 – în integralitate;
 • Hotărârea Guvernului nr 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu completările şi modificările ulterioare , cap II, Cap III: art 8, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, cap IV;
 • M 191/2019 Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă in Ministerul Apărării Naţionale cap. I, cap. II secţiunile 1, 2, 3 , 5, 6, cap III, secţiunile 1-6, cap IV, cap V, cap VII secţiunea 1 , cap VIII, cap X.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoane de contact p.c.c. Dascălu Roxana şi plt.adj. Dumitru Elena nr. de telefon 021/4233058 int. 144/258;
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 06.01.2022, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 07.01.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 10.01.2022, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 11.01.2022;
 • proba scrisă 18.01.2022, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 19.01.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrisă: 20.01.2022, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 21.01.2022;
 • proba de interviu: 25.01.2022, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 26.01.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 27.01.2022, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 28.01.2022;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 31.01.2022;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 03.02.2022;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 04.02.2022;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

            Accesul persoanelor în Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare se face , cu respectarea art.12 alin.(4) din HOTARAREA nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând  cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, cu modificările şi completările ulterioare sau a măsurilor stabilite de legislaţia în vigoare.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 144/258, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana şi plt.adj. Dumitru Elena.