ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

Posturile pentru care se organizează concurs:

 

 1. Asistent II – Atelierul prelucrări mecanice /Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic (1 post)
 2. Asistent II – Planificare, organizare, urmărire producţie, control tehnic de calitate şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetării/Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic (1 post)
 3. Referent debutant – Biroul programe de CDI/Secţia management programe de CDI şi specificaţii tehnice (1 post)
 4. Referent debutant – Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică / Centrul de cercetare şi inovare pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii (1 post)
 5. Arhivar debutant – Documentaţii tehnice/ Centrul de Documentare şi Arhivă Tehnică (1 post)

 

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. Asistent II – Atelierul prelucrări mecanice /Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic (1 post)

– studii liceale cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic;

– vechime în muncă și în specialitate: 6 luni;

– cunoştinţe de operare MS Office – nivel mediu;

– nivelul de acces la informaţii clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 1. Asistent II – Planificare, organizare, urmărire producţie, control tehnic de calitate şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetării/Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic (1 post)

– studii liceale cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic;

– vechime în muncă și în specialitate: 6 luni;

– cunoştinţe de operare MS Office – nivel mediu;

– nivelul de acces la informaţii clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 1. Referent debutant – Biroul programe de CDI/Secţia management programe de CDI şi specificaţii tehnice (1 post)

– studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă și în specialitate: – nu este cazul;

– cunoştinţe de operare MS Office – nivel mediu;

– nivelul de acces la informaţii clasificate este cel prevăzut în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 1. Referent debutant – Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică/Centrul de cercetare şi inovare pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii (1 post)

– studii liceale cu diplomă de bacalaureat în unul din domeniile tehnic sau economic;

– vechime în muncă și în specialitate: nu este cazul;

– cunoștințe de operare MS Office – nivel mediu;

– nivelul de acces la informații clasificate, conform fișei postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”.

 1. Arhivar debutant – Documentaţii tehnice/ Centrul de Documentare şi Arhivă Tehnică (1 post)

– studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă și în specialitate: nu este cazul;

– cunoştinţe de operare MS Office – nivel mediu;

– nivelul de acces la informaţii clasificate este cel prevăzut în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

Bibliografia și tematica  de concurs pentru posturile:

 

 1. Asistent II – Atelierul prelucrări mecanice /Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic (1 post)

 

Bibliografie:

 

 1. Mircea Tero, Bogdan Bucur, Gheorghe Bratu – Desen tehnic;

http://magnum.engineering.upm.ro/~mtero/CURSURI/DESEN%20TEHNIC%20curs.pdf

 1. Oniță Marius-Costel – Programare CNC – Mașini, Roboți,și Echipamente pentru Sisteme Flexibile de Fabricație;

kupdf.net/download/programare-cnc_5a0c0466e2b6f56770fcd9eb_pdf

 1. Sisteme de management al calității – cerințe -prof.univ.dr. Stoian Elena;

https://pdfcoffee.com/standardul-sr-en-iso-90012015-sisteme-de-managementul-calitatii-cerinte-pdf-free.html

 

Tematică:

 

 1. Desen tehnic: noţiuni generale, reprezentări, precizia, acoperirea suprafeţelor şi desenul de ansamblu;
 2. Programare CNC – Mașini, Roboți și Echipamente pentru Sisteme Flexibile de Fabricație;
 3. Cerințe pentru implementarea sistemului de management al calității ISO 9001;

 

 1. Asistent II – Planificare, organizare, urmărire producţie, control tehnic de calitate şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetării/Centrul de microproducţie şi transfer tehnologic (1 post)

 

Bibliografie:

 

 1. Sisteme de management al calității – cerințe -prof.univ.dr. Stoian Elena;

https://pdfcoffee.com/standardul-sr-en-iso-90012015-sisteme-de-managementul-calitatii-cerinte-pdf-free.html

 1. Curs – Planificarea și organizarea producției;

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-planificarea-si-organizarea-productiei-m1.pdf

 1. Curs – Transfer tehnologic;

https://proc.inpm.ro/docs/diseminare/modul_de_instruire_transfer_tehnologic.pdf

 

Tematică:

 

 1. Cerințe pentru implementarea sistemului de management al calității ISO 9001;
 2. Managementul producției. Planificarea și organizarea producției;
 3. Transferul tehnologic. Elemente de bază ale procesului de transfer tehnologic

 

 

III. Referent debutant – Biroul programe de CDI/Secţia management programe de CDI şi specificaţii tehnice (1 post)

 

Bibliografie:

 

 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9/06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 115 și 115 bis /28.02.2013 – publicat în M.Of. 115 și 115 bis /28.02.2013;
 3. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematică:

 

 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. a) Titlul II – Contractul individual de muncă, CAP. I – Încheierea contractului individual de muncă;
 3. b) Titlul II – Contractul individual de muncă, II – Executarea contractului individual de muncă;
 4. c) Titlul II – Contractul individual de muncă, CAP. IV – Suspendarea contractului individual de muncă;
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9/06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale – publicat în M.Of. 115 și 115 bis /28.02.2013;
 6. a) Cap. I – SECŢIUNEA a 3-a – Accesul la informaţii clasificate;
 7. b) Cap. III – SECŢIUNEA a 2-a – Zone de securitate;
 8. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării cu modificările și completările ulterioare;
 9. a) Cap. III – Organizarea şi funcţionarea structurilor centrale;

 

 

 1. Referent debutant – Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme de securitate cibernetică/Centrul de cercetare şi inovare pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii (1 post)

 

Bibliografie:

 1. ORDIN nr. M.9 din 6 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, Monitorul Oficial Partea 1, nr. 115 din 28 februarie 2013;
 2. Utilizare MS OFFICE 2016 (orice curs sau ghid de utilizare, referință, https://support.office.com/ro-ro/);
 3. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. http://dmru.mapn.ro/pages/view/97;

 

Tematică:

 

 1. Accesul la informații clasificate în MApN;
 2. Condiții de păstrare a informațiilor clasificate;
 3. Redactare, formatare, protecție documente MS Word;
 4. Redactare, formatare, protecție și ecuații aritmetice în foile de calcul MS Excel;
 5. Utilizarea MS Outlook;
 6. Crearea unei prezentări în MS Power Point;
 7. Drepturi și obligaţii pentru personalului civil contractual;

 

 1. Arhivar debutant – Documentaţii tehnice/ Centrul de Documentare şi Arhivă Tehnică (1 post)

 

Bibliografie:

 

 1. Legea nr. 16/02.04.1996 – republicată, privind Legea arhivelor naţionale;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 / 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

 

Tematică:

 

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea arhivelor naţionale;
 2. a) CAP. I – Dispoziţii generale;
 3. b) CAP. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 4. c) CAP. IV – Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
 5. d) CAP. V – Personalul arhivelor;
 6. e) CAP.VI – Răspunderi şi sancţiuni;
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013 privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 8. a) CAP. I – SECȚIUNEA a 2-a Clasificarea, declasificarea și trecerea informațiilor la un nivel inferior de clasificare;

– SECŢIUNEA a 3-a Accesul la informaţii clasificate;

 1. b) CAP. II – SECTIUNEA a 4-a Valabilitatea și retragerea documentului de acces la informații clasificate;

– SECȚIUNEA a 7-a Procedura de autorizare a accesului la informații secrete de serviciu;

 1. c) CAP. III – SECŢIUNEA a 2-a Zone de securitate;

– SECŢIUNEA a 4-a Controlul accesului;

– SECŢIUNEA a 5-a  Condiţii de păstrare;

 1. d) IV – SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale;

– SECŢIUNEA a 2-a  Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate;

– SECȚIUNEA a 3-a Particularități privind categoriile de documente cu destinație specială;

– SECȚIUNEA a 5-a Transportul produselor, materialelor și echipamentelor clasificate.

 1. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 2. CAP. III – SECȚIUNEA a 7-a Instruirea lucrătorilor, CAP.IV – Obligațiile lucrătorilor din Legea nr. 319/ 14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 3. CAP. II – SECȚIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului din Legea nr. 307/ 2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

 

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoane de contact plt.maj. Belgiu Adrian și p.c.c. Dascălu Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 144/258;
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 23.11.2021, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 24.11.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 25.11.2021, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 26.11.2021;
 • proba scrisă 03.12.2021, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 06.12.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrisă: 07.12.2021, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 08.12.2021;
 • proba de interviu: 09.12.2021, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 10.12.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 13.12.2021, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 14.12.2021;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 14.12.2021;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 20.12.2021;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 21.12.2021;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

            Accesul persoanelor în Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare se face , cu respectarea art.12 alin.(4) din HOTARAREA nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând  cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, cu modificările şi completările ulterioare sau a măsurilor stabilite de legislația în vigoare.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 144/258, persoane de contact plt.maj. Belgiu Adrian și p.c.c. Dascălu Roxana.