ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de personal civil contractual la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

Posturile pentru care se organizează concurs

 

 1. Referent de specialitate debutant – Biroul achiziţii publice (1 post)
 2. Arhivar debutant la Documentaţii tehnice/D.I.A.T. (1 post).

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

       

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. Referent de specialitate debutant – Biroul achiziţii publice (1 post)

– absolvirea cu diplomă de licenţă absolvite în domeniul ştiinţe inginereşti, mai puţin ramurile de ştiinţă: inginerie geologică, mine, petrol şi gaze şi ingineria resurselor vegetale şi animale;

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „secret de serviciu”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 

 1. Arhivar debutant la Documentaţii tehnice (1 post)

– absolvirea cu diplomă de bacalaureat a studiilor liceale   

– nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită”, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

 

Bibliografia de concurs:

 

– Referent de specialitate debutant – Biroul achiziţii publice

 

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 – privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
 6. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. HOTĂRÂREA nr. 119 din 27 februarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional  pentru Achiziţii.
 8. ORDINUL  nr. 314 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. ORDINUL nr. 1.068/1.652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime  privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini. 
 11. ORDINUL nr. 1.017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii  de completare a anunţului de participare/de participare simplificat.
 12. ORDINUL nr. 141 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor /entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. INSTRUCŢIUNEA nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. INSTRUCŢIUNEA  nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179                 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
 15. INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi                     art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
 16. INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor  art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 17. ORDINUL nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare

 

Bibliografia și tematica de concurs:

 

– Arhivar debutant la Documentaţii tehnice

 

Bibliografia: 

 1. Legea nr. 16 / 02 .04.1996 – republicată, privind Legea arhivelor naţionale;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 / 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 30.01.2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 5. Legea nr. 319/ 14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 6. Legea nr. 307/ 2006, privind  apărarea împotriva incendiilor;

 

Tematica:

1 . Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996- Legea arhivelor naţionale;

 1. CAP. I  – Dispoziţii generale;
 2. CAP. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 3. CAP. IV – Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
 4. CAP. V –  Personalul arhivelor;
 5. CAP.VI –  Răspunderi şi sancţiuni.
 1. Ordinul ministrului apărării naţionale M. 9 / 06.02.2013  privind aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
 1. a) CAP.  I – SECŢIUNEA a 2-a Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de clasificare;

              – SECŢIUNEA a 3-a Accesul la informaţii clasificate;

 1. b) CAP. II    – SECŢIUNEA a 4-a Valabilitatea si retragerea documentului de acces la informatii    clasificate;

        – SECŢIUNEA a 7-a Procedura de autorizare a accesului la informaţii secrete de serviciu;         

 1. c) CAP. III  – SECŢIUNEA a 2-a  Zone de securitate;

        – SECŢIUNEA a 4-a Controlul accesului;

                                – SECŢIUNEA a 5-a  Condiţii de păstrare;

 1. d)  CAP. IV – SECŢIUNEA 1  Dispoziţii generale; 

         – SECŢIUNEA a 2-a  Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate;

         – SECŢIUNEA a 3-a Particularităţi privind categoriile de documente cu destinaţie specială;

    – SECŢIUNEA a 5-a Transportul produselor, materialelor şi echipamentelor clasificate;

 1. Ordonanţa  Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 
 2. Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap. I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice din O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 3. CAP.III – SECŢIUNEA a 7-a Instruirea lucrătorilor, CAP.IV – Obligațiile lucrătorilor din Legea nr.  319/ 14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 4. CAP.II – SECŢIUNEA a 6-a -Obligaţiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului şi  salariatului din Legea nr. 307/ 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:    

 

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact plt. Belgiu Adrian și plt.adj. Dumitru Elena, nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144;
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 17.10.2019, ora 14.00;

 

 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 21.10.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 22.10.2019, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 23.10.2019;
 • proba scrisă 28.10.2019, ora 11.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 29.10.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 30.10.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrisă: 31.10.2019;
 • proba de interviu: 01.11.2019, ora 11.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 04.11.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 05.11.2019, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 06.11.2019;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 07.11.2019;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 12.11.2019;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 14.10.2019;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare.

    Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

    Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM,                                strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144, persoane de contact plt. Belgiu Adrian și plt.adj. Dumitru Elena.