ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Postul pentru care se organizează concurs:

 

 • Referent de specialitate gr. III la Biroul specificații tehnice și standardizare/Secția management programe de CDI şi specificaţii tehnice/Agenția de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (ID 1385258).

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de licenţă în domeniul ştiinţe economice/ ştiinţe inginereşti;

– vechime în muncă și în specialitate: 6 luni;

–  cunoștințe de operare MS Office – nivel mediu;

– nivelul de acces la informaţii clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

Bibliografia de concurs:

 1. Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 172/19.08.2021 pentru aprobarea normelor privind protecția informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul M31/25.03.2008 privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 6. Hotărârea nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Tematica de concurs:

 1. Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul muncii – republicată cu modificările şi completările ulterioare:

1.1. Titlul II, CAP. II – Executarea contractului individual de muncă;

1.2. Titlul II, CAP. V – Încetarea contractului individual de muncă;

1.3. Titlul II, CAP. V – SECŢIUNEA a 6-a – Dreptul la preaviz;

1.4. Titlul II, CAP. V – SECŢIUNEA a 8-a – Demisia;

 

 1. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale – republicată cu modificările şi completările ulterioare:

2.1. Cap. III – Organizarea şi funcționarea structurilor centrale;

2.2. Cap. IV – Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale;

 

 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 172/19.08.2021 pentru aprobarea normelor privind protecția informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare:

3.1. Cap. III – SECŢIUNEA a 3-a – Accesul la informații clasificate;

3.2. Cap. IV – SECŢIUNEA a 3-a – Multiplicarea/copierea documentelor care conțin informații clasificate;

3.3. Cap. IV – SECŢIUNEA a 6-a – Distrugerea documentelor care conțin informații clasificate.

 1. Ordinul M31/25.03.2008 privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare:

5.1. Cap. I – SECŢIUNEA 1 – Obiect, scop şi principii;

5.2. Cap. IV – SECŢIUNEA a 4-a – Elaborarea documentaţiei de atribuire.

 1. Hotărârea nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

6.1   Cap. II – SECȚIUNEA a 4-a – Documentația de atribuire, Considerații generale.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae – model european;
 8. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 9. dosar cu şină.

Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact plt.maj. Belgiu Adrian., nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144;
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 24.06.2022, ora 14.00;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 27.06.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 28.06.2022, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei şi afişarea rezultatului cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 29.06.2022;
 • proba scrisă 06.07.2022, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: 07.07.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrise: 08.07.2022, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise: 09.07.2022;
 • proba de interviu: 12.07.2022, ora 10.00;
 • afişarea rezultatelor la proba de interviu: 13.07.2022;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 14.07.2022, ora 14.00;
 • afişarea rezultatului contestaţiei cu privire la rezultatul probei de interviu: 15.07.2022;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 15.07.2022;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 20.07.2022;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 21.07.2022;
 • prezentarea la post se face în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate;

– încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare şi a avizului apt medical şi psihologic.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM,  strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 144/258, persoană de contact plt.maj. Belgiu Adrian.