ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (pentru afişare la sediul ACTTM

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs în conformitate cu H.G. 1.336/28.10.2022, pentru ocuparea unui post de personal civil contractual de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, astfel:

 

                     

1.      Postul pentru care se organizează concurs:

 

Referent II la Financiar-contabil din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

(1 post pe durată nedeterminată, normă întreagă, timpul de lucru: 8 ore/5 zile pe săptămână)

 

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut pe site-ul www.actttm.ro;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 5. e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr.3 la H.G. 1.336/28.10.2022);
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise;
 7. g) adeverința medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);
 8. h) curriculum vitae, model comun european;

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea certificării cu mențiunea  conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 15 din HG 1.336/2022, condițiile specifice prevăzute în fișa de post, precum şi cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

  

3.1. Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 

 1. a) are cetățenia română și domiciliu în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris si vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu executa o pedeapsă complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 

 • Condițiile specifice prevăzute în fișa de post:

 

–          studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

–          vechime în muncă şi în specialitatea- minim 6 luni în domeniul financiar-contabil, demonstrată prin adeverință/document eliberat de angajator;

–          cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel mediu;

–          capacitate de analiză și sinteză;

–          apt psihologic – declarat de laboratorul psihologic din MApN;

–          apt medical în conformitate cu Fişa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN.

–         nivelul de acces la informații clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

–         încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face în condițiile declarării apt psihologic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislației în vigoare.

 

3.3. Cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Contractul individual de munca se încheie între persoana care îndeplinește condițiile pentru a fi angajată pe o funcție contractuală și autoritatea sau instituția publică, prin reprezentantul său legal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

 1. a) persoana cetățenia română și domiciliu în România;
 2. b) persoana sa cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. c) persoana sa aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. d) persoana sa îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e) persoana sa îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiența necesare ocupării postului, după caz;
 6. f) persoana sa nu fi fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
 7. g) persoana nu execută o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) contractul sa nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurența.

  

 1. Bibliografia de concurs:

 

 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice în vigoare pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1176 din 27 decembrie 2005
 5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015
 6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare
 7. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare
 8. Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Tematica de concurs:

 

 1. Fundamente privind organizarea contabilității instituțiilor publice (principiile bugetare, ordonatorii de credite, clasificația bugetară, credit bugetar, principiile contabile, planul de conturi)
 2. Contabilitatea activelor curente/circulante (definiție, tipologie, sistemul de conturi, principalele tranzacții specifice stocurilor, creanțelor și trezoreriei).
 3. Contabilitatea datoriilor (definiție, tipologie, sistemul de conturi, principalele tranzacții specifice e decontărilor cu furnizorii, salariații, protecția socială, bugetul statului)
 4. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor (definiție, tipologie, sistemul de conturi, principalele tranzacții specifice)
 5. Contabilitatea terților (definiții, categorii de datorii și creanțe, ajustările pentru deprecierea creanțelor, contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor în avans)
 6. Contabilitatea activelor imobilizate (definiții, recunoaștere, evaluare, tratamente contabile specifice)

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:

 

 

B. Calendarul activităţilor specifice necesare ocupării prin concurs sau examen a postului de referent II la Financiar-contabil din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare.

 

 

 

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 13-24.03.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
2. Selecţia dosarelor de concurs 27.03.2023, ora 15.00  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 28.03.2023, ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 29.03.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 30.03.2023,

până la ora 15.00

 
6. Desfăşurarea probei scrise 03.04.2023, intervalul orar

10.00-13.00

 
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 04.04.2023,

până la ora 13.00

 
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 04.04.2023, ora 13.00- 05.04.2023, ora 13.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 05.04.2023,

până la ora 15.00

 
10. Susținerea interviului 06.04.2023,

începând cu ora 10.00

 
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 07.04.2023,

până la ora 15.00

 
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 10.04.2023, ora 15.00 Telefon secretar 021/4233058 int. 154/144
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 11.04.2023,

până la ora 15.00

 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 12.04.2023,

până la orele 15.00

 
15. Inițierea demersurilor privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, pentru candidatul declarat „Admis”. 18.04.2023, ora 10.00  
16. Efectuarea controlului psihologic şi medical Începând cu data de 19.04.2023  
17.  

Prezentarea la post.

 

În termen de max.15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.  

 

– dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Dascălu Roxana nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144;

– informații suplimentare se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, la adresa de e-mail acttm.acttm.ro sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144, persoană de contact: p.c.c. Dascălu Roxana.

– prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

– pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligația să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menționat.

– avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „ADMIS” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent II la Financiar-contabil, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidații vor lua la cunoștința pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menționat.

– toate activitățile se vor desfășura la sediul Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare, cu sediul în strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144.