ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere de personal civil contractual, de șef atelier gr. I în Atelier asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, conform H.G. 1336 / 2022

 

Centrul de cercetare, inovare și încercări în zbor (U.M. 02512Z), cu sediul în Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336 din 08.11.2022, după cum urmează:

 1. DENUMIREA POSTULUI: Șef atelier
 2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL PROFESIONAL(Ă): gradul I
  1. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS: 1 post vacant
  2. NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere;
  3. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Atelier asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor;
  4. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, între orele 08.00-16.00; 40 de ore/săptămână.
  5. PERIOADA: nedeterminată.

A. Condiții generale necesare pentru ocuparea postului (art. 15 / Hotărârea Guvernului, nr. 1336/2022)

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contraautorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 

B. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

– studii superioare de licență – inginerie electrică/automatică, calculatoare și electronică/mecanică;

– studii universitare de masterat în domeniul aviației;

– vechime în muncă: minim 2 ani;

– specialitate: minim 2 ani;

– apt medical conform fişei de aptitudini;

– cunoştinţe de operare / programare pe calculator şi redactare documente Word, Excel și operare Acces: nivelul de cunoaştere mediu;

– capacitatea de a executa operațiuni specifice postului cu nivel de complexitate ridicat;

– promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate ridicată de analiză şi sinteză;

– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

– declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;

– declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

C. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din G. 1336 / 2022:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336 / 2022 (va fi pus la dispoziția candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336 / 2022.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

D. Calendarul activităţilor specifice necesare ocupării prin concurs sau examen a postului vacant de conducere de personal civil contractual de șef atelier I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor.

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 18.04.2023-02.05.2023, ora 15.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
2. Selecţia dosarelor de concurs. 04.05.2023, ora 15.00  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 05.05.2023, ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 08.05.2023, ora 15.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 09.05.2023,

până la ora 15.00

 
6. Desfăşurarea probei scrise. 11.05.2023, intervalul orar

09.00-12.00

 
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise. 12.05.2023,

până la ora 12.00

 
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 12.05.2023, ora 12.00- 15.05.2023, ora 12.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 15.05.2023,

până la ora 16.00

 
10. Susținerea interviului 16.05.2023,

începând cu ora 09.00

 
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 17.05.2023,

până la ora 12.00

 
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 17.05.2023, ora 12.00- 18.05.2023, ora 12.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 18.05.2023,

până la ora 15.00

 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 19.05.2023,

până la orele 15.00

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de conducere

de personal civil contractual de șef atelier gr. I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor

 

Tematica de concurs:

 1. Asistența tehnică a aeronavelor.
 2. Atribuțiile șefului echipei tehnice în cadrul desfășurării activității de zbor.
 3. Pregătirea tehnică a personalului tehnic-ingineresc de aviație-admiterea la exploatare.
 4. Precizări referitoare la executarea zborurilor tehnice.
 5. Responsabilitățile personalului tehnico-ingineresc de aviație pe timpul desfășurării activității de zbor.
 6. Documentația de planificare și evidență a exploatării și reparării echipamentelor de aviație, în unitățile de aviație.
 7. Managementul mentenanței produselor aeronautice.
 8. Protecţia informaţiilor clasificate.
 9. Sisteme și instalații de la bordul aeronavelor I.A.R. 99 Şoim.
 10. Limitări de operare ale aeronavei IAR 99.
 11. Limitări de operare ale motorului Viper 632-41 M.
 12. Ecuaţiile de mişcare ale avionului.
 13. Performanţele avionului: decolarea, urcarea, distanţe şi durate de zbor, viteza maximă, planarea, aterizarea.
 14. Arhitecturi de avionică.

 

 

Bibliografia de concurs:

 1. L-11/2 Vol.1, Ediția 2019 – „Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de aviaţie”;
 2. Manualul de întreţinere a aeronavei IAR-99 Șoim;
 3. Ghidul planificării întreţinerii a avionului IAR-99 Șoim;
 4. Motorul Viper 632-41M(R) – Manual de întreţinere şi exploatare;
 5. Norme de sănătate şi siguranţă în muncă specifice lucrului la tehnica de aviaţie;
 6. Recepţia produselor  primite pentru încercări IL-CCIZ-7.5-01;
 7. Etkin, L.D. Reid, Dynamics of flight: Stabilitz and control, John Wiley&Sons, Inc, Nwe York, 1995
 8. I,Grigore, Mecanica zborului avionului, Editura Academiei Militare, Bucureşti 1987
 9. Aron, Aparate de bord pentru aeronave, Editura Tehnică, Bucureşti 1984.
 10. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr.53/2003 „Codul muncii”, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
 13. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N, republicată- Document integral

 

NOTE:

 • Documentele menționate mai sus pot fi puse la dispoziția candidaților, la solicitarea acestora.
 • Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 • Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.
 • Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 • Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „admis” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de șef atelier gr.I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menţionat.
 • Programul de lucru se desfășoară, de regulă, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 însă pot exista situații în care acesta să se prelungească sau să se desfășoare între alte intervale orare, fără a se depăși prevederile din Legea nr. 53/2003 Republicată – Codul muncii. În acest sens, candidații vor semna o declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
 • Prezentarea la post se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, un termen ulterior care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.
 • Toate activităţile se vor desfăşura la sediul Centrului de cercetare, inovare şi încercări în zbor, cu sediul în localitatea Gherceşti, strada Aviatorilor, 10, persoană de contact-secretar Mr. Toma Maria, telefon 0251/435292, int. 109 și 110.