ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere de personal civil contractual, de Șef laborator cercetare gr.II din Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare UAV din Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, conform Legii nr. 319 din 08.07.2003 și H.G. 1336/2022

Unitatea Militară 02512Z Craiova, cu sediul în Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform Legii nr. 319 din 08.07.2003, după cum urmează:
1. DENUMIREA POSTULUI: Șef laborator cercetare;
2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL PROFESIONAL(Ă): II;
3. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS: 1 post vacant;
4. NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere;
5. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare UAV la Secția cercetare științifică, instrumentare sisteme și achiziție date;
6. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, între orele 08.00-16.00; 40 de ore/săptămână.
7. PERIOADA: nedeterminată.

A. Condiții generale necesare pentru ocuparea postului (art. 15 / Hotărârea Guvernului, nr. 1336/2022)
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contraautorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

B. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

– să fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul: Aeronautic, Electric
/Electronică, Calculatoare și Automatică, Electrotehnică, Mecanică, Fizică;
– să dețină gradul profesional minim de cercetător științific gradul III;
– vechime în muncă și în specialitate : 5 ani
– lista lucrărilor publicate;
– lista proiectelor de cercetare-dezvoltare la care a participat candidatul;
– un referat prin care candidatul prezintă autoevaluarea activității profesionale;
– oferta managerială, în plic închis și sigilat;
– apt medical conform fişei de aptitudini;
– capacitatea de a executa operațiuni specifice postului cu nivel de complexitate ridicată;
– promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate medie de analiză şi sinteză;
– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;
– declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
– declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

C. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336 / 2022:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336 / 2022 (va fi pus la dispoziția candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336 / 2022.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

D. Calendarul activităţilor specifice necesare ocupării prin concurs sau examen a postului de Șef laborator cercetare gr.II din Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare UAV la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor:

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 08.05.2023-07.06.2023 ora 15:30 Telefon secretar 0251/435292, int. 114
2. Selecţia dosarelor de concurs 09.06.2023 ora 15:00  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 12.06.2023 ora 15:30  
4. Desfăşurarea interviului:

Evaluarea dosarelor selectate pe baza criteriilor de evaluare;

Evaluarea ofertei manageriale, pe baza criteriilor de evaluare ;

Interviul pentru evaluarea aptitudinilor și a competenței profesionale.

13.06.2023 începând cu ora 10.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 114
5. Întocmire proces verbal și comunicarea rezultatului la proba interviu, publicare anunț pe situl acttm.ro, la sediul unităţii. 14.06.2023 ora 15:00  
6. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 15.06.2023 ora 15:30 Telefon secretar 0251/435292, int. 114

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de încadrare a postului vacant de conducere
de personal civil contractual de Șef laborator cercetare gr.II din Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare UAV la Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor

Tematica de concurs
1. Strategia națională de cercetare-dezvoltare și inovare. Obiective generale și specifice. Direcții principale de acțiune.
2. Contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN.
3. Clasificarea activităților procesului de testare și evaluare. Testarea și evaluarea de dezvoltare. Managementul procesului de omologare a produselor.
4. Obiective ale cercetării științifice în MApN. Categorii de cercetare științifică. Organisme cu responsabilități în domeniul cercetării științifice pentru tehnică și tehnologii militare. Metodologia de desfășurare a activităților de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare. Valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică pentru tehnică și tehnologii militare.
5. Categorii de personal de cercetare-dezvoltare, funcții și grade profesionale. Acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții. Drepturile și obligațiile personalului de cercetare-dezvoltare. Formarea profesională și pregătirea personalului personalului de cercetare-dezvoltare.
6. Planificarea proiectului de bază al unui sistem de testare în zbor.

Bibliografia de concurs
1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M15 din 01.02.2006 pentru aprobarea „I.1000.4 Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor”.
2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M33 din 08.04.1999 pentru aprobarea „I.1000.5 Instrucțiuni privind managementul activității de cercetare-dezvoltare și inovare din MApN”.
3. H.G. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.
4. Strategia națională de cercetare inovare și specializare inteligentă 2022 – 2027.
5. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.
6. H.G. 134 din 16.02.2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.
7. Legea nr. 324 din 08.07.2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
8. Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

NOTE:
i Documentele menționate mai sus pot fi puse la dispoziția candidaților, la solicitarea acestora.
ii Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
iii Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat „admis” la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.
Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.
iv Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „admis” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de conducere de personal civil contractual de Șef laborator cercetare gr.II din Laboratorul modelare produse aeronautice și testare-evaluare UAV la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menţionat.
v Programul de lucru se desfășoară, de regulă, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 însă pot exista situații în care acesta să se prelungească sau să se desfășoare între alte intervale orare, fără a se depăși prevederile din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, candidații vor semna o declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
vi Prezentarea la post se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut la art. 81 alin. (4) din Legea 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
vii Toate activităţile se vor desfăşura la sediul Centrului de cercetare, inovare şi încercări în zbor, cu sediul în localitatea Gherceşti, strada Aviatorilor, nr. 10, persoana de contact-secretar Pcc Dana Sorina, telefon 0251/435292, int. 114.