ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual, de muncitor calificat I la Atelier asigurare zbor și sprijin logistic din Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, conform H.G. 1336 / 2022

Unitatea Militară 02512Z Craiova, cu sediul în Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336 din 08.11.2022, după cum urmează:

 1. DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat
 2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL PROFESIONAL(Ă): I
  1. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS: 1 post vacant
  2. NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție;
  3. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Atelier asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor;
  4. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, între orele 08.00-16.00; 40 de ore/săptămână.
  5. PERIOADA: nedeterminată.
 3. Condiții generale necesare pentru ocuparea postului (art. 15 / Hotărârea Guvernului, nr. 1336/2022)

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contraautorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 

 1. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

–  studii liceale cu diplomă de bacalaureat, profil mecanic;

–  vechime în muncă într-o funcție cu studii medii : 12 ani;

–  vechime în specialitate: fără vechime în specialitatea studiilor;

–  apt medical conform fişei de aptitudini;

–  capacitatea de a executa operațiuni specifice postului cu nivel de complexitate medie;

– promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate medie de analiză şi sinteză;

–  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

–  apt medical în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;

–  declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;

–  declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

 1. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din G. 1336 / 2022:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336 / 2022 (va fi pus la dispoziția candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336 / 2022.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 1. Calendarul activităţilor specifice necesare ocupării prin concurs sau examen a postului de muncitor calificat I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor:

 

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 20.03.2023-31.03.2023, ora 15.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
2. Selecţia dosarelor de concurs. 04.04.2023, ora 13.00  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 04.03.2023, ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 05.03.2023, ora 15.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 06.04.2023,

până la ora 15.00

 
6. Desfăşurarea probei scrise. 07.04.2023, intervalul orar

09.00-12.00

 
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise. 10.04.2023,

până la ora 12.00

 
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 10.04.2023, ora 12.00- 11.04.2023, ora 12.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 11.04.2023,

până la ora 16.00

 
10. Susținerea interviului 12.04.2023,

începând cu ora 09.00

 
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 13.04.2023,

până la ora 16.00

 
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 18.04.2023,

intervalul orar

08.00-16.00

Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 19.04.2023,

până la ora 14.00

 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 20.04.2023,

până la orele 14.00

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție

de personal civil contractual de muncitor calificat I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor

Tematica de concurs:

 1. Întreținerea și exploatarea mijloacelor de radiolocație și de aerodrom;
 2. Asigurarea cu mijloace tehnice de aerodrom necesare mentenanţei echipamentelor de aviaţie; Reguli de alimentare a aeronavelor cu carburanţi, lubrifianţi, lichide speciale şi gaze comprimate;
 3. Clasificarea, utilizarea și mentenanța vehiculelor;
 4. Reguli privind activitatea de recepție, primire, manipulare și depozitare a produselor petroliere;
 5. Cerințe privind exploatarea echipamentelor destinate operaţiunilor de alimentare cu combustibil, lubrifianţi şi lichide speciale a aeronavelor;
 1. Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 2. Reglementarea timpului de muncă și  de odihnă;
 3. Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă;
 1. Obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
 2. Protecţia informaţiilor clasificate.

 

Bibliografie de concurs:

 1. L-11/2 Vol.1, Ediția 2019 – „Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de aviaţie”, cap. XI, XV;
 2. Dispoziţie nr. S.M.G.-8 din 07 februarie 2012 pentru aprobarea ,,L-11/1 vol.1, Instructiuni privind mentenanta echipamentelor de blindate, automobile si tractoare din înzestrarea Armatei României”;
 3. A./L-1.1.4 – Manual pentru exploatarea echipamentelor destinate operaţiunilor de alimentare cu combustibil, lubrifianţi şi lichide speciale a aeronavelor;
 4. STANAG 3784 (Ediţia 5) Ghid tehnic pentru proiectarea și construcția instalațiilor de alimentare a aeronavelor;
 5. Ordin nr. M 149 din 11 octombrie 2004, pentru aprobarea „L-8/4, Instructiuni privind manipularea și depozitarea carburanților – lubrifianților, lichidelor speciale și a tehnicii de resort”;
 6. Ordin nr. S.M.G.-47 din 19 iunie 2009 privind desfășurarea activității de recepție, primire, manipulare și depozitare a produselor petroliere în unitățile militare din Armata României;
 7. Legea nr. 22 din l8 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 8. Legea nr.53/2003 „Codul muncii”, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. G. nr.1146/30.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 11. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

 

 

NOTE:

 • Documentele menționate mai sus pot fi puse la dispoziția candidaților, la solicitarea acestora.
 • Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 • Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.
 • Pentru angajare, în conformitate cu prevederile 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat „admis” la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 • Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „admis” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat I din Atelierul asigurare zbor și sprijin logistic la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menţionat.
 • Programul de lucru se desfășoară, de regulă, în zilele lucrătoare, între orele 00-16.00 însă pot exista situații în care acesta să se prelungească sau să se desfășoare între alte intervale orare, fără a se depăși prevederile din Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, candidații vor semna o declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
 • Prezentarea la post se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut la 81 alin. (4) din Legea 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Toate activităţile se vor desfăşura la sediul Centrului de cercetare, inovare şi încercări în zbor, cu sediul în localitatea Gherceşti, strada Aviatorilor, 10, persoana de contact-secretar Pcc Iordache Marius, telefon 0251/435292, int. 109 și 110.