ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual, de referent de specialitate gr. I din Compartimentul resurse umane la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, conform H.G. 1336 / 2022

Unitatea Militară 02512Z Craiova, cu sediul în Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336 din 08.11.2022, după cum urmează:

 1. DENUMIREA POSTULUI: Referent de specialitate debutant, gr.III-I
 2. GRADUL/TREAPTA PROFESIONAL PROFESIONAL(Ă): Referent de specialitate gr. I
  1. NUMĂRUL DE POSTURI SCOASE LA CONCURS: 1 post vacant
  2. NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție;
  3. COMPARTIMENTUL/STRUCTURA: Compartimentul resurse umane la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor;
  4. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, între orele 08.00-16.00; 40 de ore/săptămână.
  5. PERIOADA: nedeterminată.
 3. Condiții generale necesare pentru ocuparea postului (art. 15 / Hotărârea Guvernului, nr. 1336/2022)

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contraautorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 

 1. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

– studii superioare, cu diplomă de licență și curs de specializare în domeniul resurselor umane/ program postuniversar în domeniul resurse umane;

– vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;

– specialitate: minim 6 ani și 6 luni;

– apt medical conform fişei de aptitudini;

– cunoştinţe de operare / programare pe calculator şi redactare documente Word, Excel: nivelul de cunoaştere: mediu;

– adaptabilitate, lucrul în echipă, promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, punctualitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, capacitate ridicată de analiză şi sinteză;

– nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;

– declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

– declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 1. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din G. 1336 / 2022:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336 / 2022 (va fi pus la dispoziția candidatului, în vederea completării, la momentul depunerii dosarului) de candidat;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336 / 2022.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 1. Calendarul activităţilor specifice necesare ocupării prin concurs sau examen a postului de referent de specialitate gr. I din Compartimentul resurse umane la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor
Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 25.01.2023-07.02.2023, ora 15.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
2. Selecţia dosarelor de concurs. 09.02.2023, ora 15.00  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 10.02.2023, ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs. 13.02.2023, ora 15.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor. 14.02.2023,

până la ora 15.00

 
6. Desfăşurarea probei scrise. 15.02.2023, intervalul orar

09.00-12.00

 
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise. 16.02.2023,

până la ora 12.00

 
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 16.02.2023, ora 12.00- 17.02.2023, ora 12.00, în timpul orelor de program al unității Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor. 17.02.2023,

până la ora 16.00

 
10. Susținerea interviului 20.02.2023,

începând cu ora 09.00

 
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu. 21.02.2023,

până la ora 15.00

 
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului. 22.02.2023, ora 15.00 Telefon secretar 0251/435292, int. 109, 110
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi comunicarea  rezultatului soluţionării acestora. 23.02.2023,

până la ora 15.00

 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 24.02.2023,

până la orele 15.00

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I din Compartimentul resurse umane la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor

Tematica:

 1. Drepturile şi obligaţiile salariatului; modificarea contractului individual de muncă; suspendarea contractului individual de muncă; încetarea contractului individual de muncă; timpul de muncă şi timpul de odihnă; concediile salariaţilor;
 2. Drepturi şi obligaţii ale personalului civil. Reguli de disciplină a muncii. Timpul de muncă și timpul de odihnă. Evidența personalului civil.
 3. Gradele cadrelor militare; trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare; stagiile minime în grad pentru înaintarea în gradul următor, în timp de pace;
 4. Declararea averii şi a intereselor; implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi a declaraţiile de interese;
 5. Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate;
 6. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 7. Dispoziţii generale şi organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate structurilor ministerului apărării naţionale;
 8. Organizează desfăşurarea concursurilor de ocupare/promovare a posturilor vacante din unitate. Desfăşurarea activităţii de Evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual;
 9. Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar;
 10. Informaţii secrete de stat;
 11. Informaţii secrete de serviciu;
 12. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 13. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, categorii de personal, funcţii şi grade profesionale, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii, drepturi şi obligaţii, formarea profesională şi pregătirea personalului de cercetare-dezvoltare, mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare

Bibliografia:

 1. Legea nr. 53/2003 *** Republicată – Codul muncii.
 2. Ordin nr. M 17 din 04 februarie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara aplicabil personalului civil din Ministerul Apararii Nationale.
 1. Legea  nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 442 din 7 august 1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate.
 3. Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002  *** Republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101 din 10 septembrie 2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Hotărârea Guvernului Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 6. Ordin nr. M 212 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar.
 7. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 8. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.
 9. Legea nr. 319 din 08 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

NOTE:

 • Documentele menționate mai sus pot fi puse la dispoziția candidaților, la solicitarea acestora.
 • Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 • Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 • Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.

Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 • Avizarea personalului privind accesul la informații clasificate de nivelul corespunzător Fișei postului se face în conformitate cu prevederile art. 161-165 și art. 167-169 din Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. În cazul în care, candidatul declarat „ADMIS” în urma desfășurării concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I din Compartimentul resurse umane la Centrul de cercetare, inovare şi încercări în zbor, în urma verificărilor executate de structurile abilitate, primește aviz negativ, acest lucru atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus-menţionat.
 • Programul de lucru se desfășoară, de regulă, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 însă pot exista situații în care acesta să se prelungească sau să se desfășoare între alte intervale orare, fără a se depăși prevederile din Legea nr. 53/2003 Republicată – Codul muncii. În acest sens, candidații vor semna o declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
 • Prezentarea la post se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, sau se solicită în maximum 3 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, un termen ulterior care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.
 • Toate activităţile se vor desfăşura la sediul Centrului de cercetare, inovare şi încercări în zbor, cu sediul în localitatea Gherceşti, strada Aviatorilor, 10, persoana de contact-secretar Plt.adj.pr. Șerban Marin, telefon 0251/435292, int. 109 și 110.