ANUNŢ privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual CENTRUL E

 

ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

                    

Postul pentru care se organizează concurs:

   

 1. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul testare de dezvoltare şi evaluare sisteme criptografice (1 post);
 2. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorului sisteme integrate de securitate (1 post);
 3. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul de muniţii şi protecţie balistică mijloace de luptă (1 post);
 4. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic (1 post);
 5. Cercetător ştiinţific în Laboratorul testare de dezvoltare şi evaluare sisteme criptografice (1 post);
 6. Cercetător ştiinţific în Laboratorul TEMPEST ŞI CEM (1 post);

 

Principalele cerinţe ale postului sunt desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare.

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

   

 1. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul testare de dezvoltare şi evaluare sisteme criptografice (1 post);

 

    absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul automatică/ electronică şi telecomunicaţii/tehnologia informaţiei/matematică/informatică;

    nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

    să aibă activitate de cel puţin 6 luni în domeniul automatică/electronică şi telecomunicaţii/tehnologia informaţiei/matematică/informatică;

    cunoştinţe de operare şi programare pe sisteme de calcul şi nivelul de cunoaştere – operare Microsoft Office – nivel mediu, programare într-un limbaj de programare de nivel înalt – nivel de bază.

Bibliografia de concurs:

 1. A. S. Tanenbaum,  D. J. Wetherall – Computer networks – ed. V, 2011, ISBN-13: 978-0-13-212695-3, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall (cap. 1.2, cap. 1.4, cap. 8).
 2. A. Menezes, P Oorschot, S Vanstone –  Handbook of applied cryptography (MIT), CRC Press, 1996 (cap. 1, cap. 6, cap.7, cap 8, cap 9).
 3. The C Programming Language – Second Edition – Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie (cap1, cap2, cap.3, cap.4, cap.5, cap.6, cap7).
 4. Bjarne Stroustrup -The C++ Programming Language, Fourth Edition.

 

Tematica de concurs:

  1. Topologii, ierarhia OSI şi TCP/IP
  2. Modele de referinţă
  3. Securitatea reţelelor
  4. Sisteme criptografice simetrice: terminologie şi concepte de bază, exemple algoritmi simetrici
  5. Sisteme criptografice asimetrice: terminologie şi concepte de bază, exemple algoritmi asimetrici
  6. Functii hash.
  7. Dezvoltare software – limbajul C/C++.

 

 1. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorului sisteme integrate de securitate :
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul electronică / automatică / informatică / electrotehnică / instalaţii / mecanică / fizică tehnologică;
 • obţinerea nivelului de acces la informaţii clasificate, nivel minim „secret”, precum şi  acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • să aibă activitate de cel puţin 6 luni în domeniul electronică / automatică / informatică / electrotehnică / instalaţii / mecanică / fizică tehnologică;
 • cunoştinţe în proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: operare MS Office, nivel mediu..

Bibliografia de concurs:

 1. Closed Circuit Television, Joe Cieszynski, IEng MIET Cert. Ed. LCGI, Third edition 2007;
 2. Manual de curs –Proiectant Sisteme de Securitate, ARTS, Bucuresti -2012, ISBN 978-973-0-12112-4;
 3. Security Engineering: Electronic Security Systems, UFC 4-021-02NF, October 2006
 4. Security Engineering: Entry Control Facilities / Access Control Points, UFC 4-022-01,  May 2005
 5. Legea 333/2003 – republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 18.03.2014;
 6. I18-1/2001 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie;
 7. Managementul proiectelor – Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică Inovare şi Transfer Tehnologic – Covrig Mircea, Opran Constantin, Ed. Pritech, Bucureşti, 2000.
 8. Managementul proiectelor – Opran Constantin, Stan Sergiu, Năstasă Steluţa, Abaza Bogdan, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
 9. Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare – Augustin Semenescu, Hadăr Anton, Jiga Gheorghe.

 

Tematica de concurs:

 1. Noţiuni introductive privind protecţia obiectivelor şi arhitectura sistemelor de securitate
 1. Ameninţări, vulnerabilitate, risc.
 2. Conceptele de securitate, respectiv de sistem de securitate.
 3. Stabilirea strategiei de securitate.
 4. Cerinţe generale aferente sistemelor integrate de securitate.
 5. Elementele constitutive ale unui sistem de securitate.
 6. Conceptul de zonă. Tipuri de zone uzuale în sistemele de securitate.
 7. Accesul utilizatorului în sistem prin folosirea codurilor de identificare.

 

 1. Sisteme de securitate antiefracţie şi  de protecţie perimetrală
  1. Principii de detecţie folosite la sistemele antiefracţie: detecţia activă, respectiv pasivă, game de frecvenţe folosite, detecţia dublă tehnologie, detectoarele antimasking.
  2. Exemple de detectoare antiefracţie din categoria activă, respectiv pasivă. Aplicaţii şi limitări.
  3. Detectorul PIR şi contactul magnetic. Principiul de funcţionare, parametri tehnici de bază.
  4. Principii de bază în concepţia şi proiectarea sistemelor de detecţie perimetrală.
  5. Criterii de performanţă ale sistemelor de detecţie perimetrală.
  6. Particularităţi specifice unor tipuri de sistemelor de detecţie perimetrală, bazate pe folosirea de: bariere IR/microunde, detectoare duale PIR-microunde, analiză video a mişcării.

 

 1. Sisteme de supraveghere video cu circuit închis
  1. Procese principale specifice sistemelor de televiziune cu circuit închis.
  2. Camera video: principiul de funcţionare, caracteristici generale.
  3. Obiectivul. Câmpul de vizibilitate şi distanţa focală.
  4. Medii de transmisie a semnalului video.
  5. Conceptul de video IP. Termeni folosiţi în sistemele video IP.

 

 1. Elaborarea proiectului aferent sistemului de securitate
 1. Conţinutul capitolului „Descrierea soluţiei tehnice”.
 2. Partea desenată aferentă proiectului tehnic.
 3. Reguli de proiectare a sistemului de supraveghere video.
 4. Prevederile proiectelor privind mentenanţa sistemului de securitate.

 

 1. Managementul proiectelor de cercetare
  1. Principii fundamentale ale managementului proiectelor
  2. Managementul proiectelor.
  3. Fazele şi ciclul de viaţă al proiectelor.
  4. Implementarea proiectelor.

 

III. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul de muniţii şi protecţie balistică mijloace de luptă (1 post);

    absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul științe inginerești și o vechime în muncă de cel puțin 6 luni;

    nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret” sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

    cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office;

    soft-uri specializate privind proiectarea asistată de calculator sau analiză cu element finit – AutoCAD / SolidWorks / Catia / PTC Creo / Autodyn / Ansys etc.

Bibliografia de concurs:

 1. Instrucţiunea I.1000.4 privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor, Departamentul pentru Armamente, Bucureşti, 2006.
 2. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. I 1000.5 – Instrucţiune privind managementul activităţilor de cercetare dezvoltare şi inovare în cadrul MApN.

 

 1. Asistent de cercetare ştiinţifică în Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic  (1 post);
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul științe inginerești şi o vechime în muncă de cel puţin 6 luni;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret” sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office,
 • soft-uri specializate privind proiectarea asistată de calculator sau analiză cu element finit – AutoCAD / SolidWorks / Catia / PTC Creo / Autodyn / Ansys etc.

Bibliografia de concurs:

Instrucţiunea I.1000.4 privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor, Departamentul pentru Armamente, Bucureşti, 2006.

 • Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 • Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 • I 1000.5 – Instrucţiune privind managementul activităţilor de cercetare dezvoltare şi inovare în cadrul MApN.

 

   1. Cercetător ştiinţific în Laboratorul testare de dezvoltare şi evaluare sisteme criptografice (1 post);
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul automatică/ electronică şi telecomunicaţii/tehnologia informaţiei/matematică/informatică;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „strict secret de importanţă deosebită” şi „autorizaţie de acces la activitatea oficială de cifru”. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/ activitatea oficială de cifru, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani, sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;
 • cunoştinţe privind cercetarea-dezvoltarea şi testarea-evaluarea produselor criptografice/produselor de securitate IT;
 • cunoştinţe de operare şi programare pe sisteme de calcul şi nivelul de cunoaştere – operare Microsoft Office – nivel mediu, programare într-un limbaj de programare de nivel înalt – nivel avansat.

Bibliografia de concurs:

 1. A. S. Tanenbaum,  D. J. Wetherall – Computer networks – ed. V, 2011, ISBN-13: 978-0-13-212695-3, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall (cap. 1.2, cap. 1.4, cap. 8).
 2. A. Menezes, P Oorschot, S Vanstone –  Handbook of applied cryptography (MIT), CRC Press, 1996 (cap. 1, cap. 6, cap.7, cap 8, cap 9, cap. 11)
 3. The C Programming Language – Second Edition – Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie (cap1, cap2, cap.3, cap.4, cap.5, cap.6, cap7).
 4. Bjarne Stroustrup -The C++ Programming Language, Fourth Edition.
 5. FIPS 140-2 Standard – Security requirements for cryptographic modules, http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-2/fips1402.pdf.
 6. Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 1: Introduction and general model, https://www.commoncriteriaportal.org/cc/.

Tematica de concurs:

 1. Topologii, ierarhia OSI şi TCP/IP.
 2. Modele de referinţă.
 3. Securitatea reţelelor.
 4. Sisteme criptografice simetrice: terminologie şi concepte de bază, exemple algoritmi simetrici.
 5. Sisteme criptografice asimetrice: terminologie şi concepte de bază, exemple algoritmi asimetrici.
 6. Functii hash.
 7. Semnături digitale.
 8. Evaluarea modulelor criptografice conform standardului FIPS140-2 – cerinţe generale.
 9. Concepte şi principii generale utilizate în evaluarea de securitate a produselor IT conform standardului „Common Criteria”.
 10. Dezvoltare software – limbajul C/C++.
 1. Cercetător ştiinţific în Laboratorul TEMPEST ŞI CEM (1 post);

– absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul electronică / comunicaţii / electrotehnică / automatică / calculatoare / informatică – economică / economie;

– obţinerea nivelului de acces la informaţii clasificate, nivel minim „secret”, precum şi  acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani  sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;

    cunoştinţe în utilizarea bazelor de date, legislația/standarde de aplicare a Sistemului de Management al Calității (SMQ);

    cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: operare MS Office, nivel mediu.

Bibliografia de concurs:

 1. Principii şi tehnici de compatibilitate electromagnetică, Gheorghe Hortopan, Editura Tehnica
 2. Compromising emanations: eavesdropping risks of computer displays, Markus Kuhn, 2003, ISSN 1476-2986
 3. ISO/IEC 17025/2005 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories;
 4. Managementul proiectelor – Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică Inovare şi Transfer Tehnologic – Covrig Mircea, Opran Constantin, Ed. Pritech, Bucureşti, 2000.
 5. Managementul proiectelor – Opran Constantin, Stan Sergiu, Năstasă Steluţa, Abaza Bogdan, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
 6. Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare – Augustin Semenescu, Hadăr Anton, Jiga Gheorghe.

Tematica de concurs:

 1. Denumiri, definiţii, scop.
 2. Cuantificarea nivelurilor de interferenţă.
 3. Tipuri de interferenţe electromagnetice. Noţiuni generale.
 4. Moduri de cuplaj.

   

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 5. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 6. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, ori alt act doveditor al vehimii în muncă şi în specialitate. Copiile vor fi însoţite în original în vederea certificării conformităţii.
 7. curriculum vitae – model european;
 8. lista lucrărilor publicate, însoţită de un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative, după caz;
 9. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
 10. dosar de plastic cu şină.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact P.c.c. Militaru Diana, nr. de telefon 021/4233058 int. 285 şi slt.ing. Pintilie Daniela int. 230.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 04.07.2018;
 • comunicarea listei cu candidaţii selecţionaţi: 05.07.2018;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 06-10.07.2018;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 11.07.2018;
 • comunicarea modului de soluţionare a contestaţiei: 11.07.2018;
 • proba scrisă şi practică: 13.07.2018;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise şi practice: 16.07.2018;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire rezultatul probei scrise şi practice: 17-19.07.2018;
 • soluţionarea şi afişarea contestaţiei cu privire la selecţia rezultatul probei scrise şi practice: 23.07.2018;
 • proba orală: 24.07.2018
 • comunicarea rezultatelor probei orala: 25.07.2018;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire rezultatul probei orale: 30.07.2018;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la selecţia rezultatul probei orale: 31.07.2018;
 • comunicarea rezultatelor probei orale: 31.07.2018;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: 06.08.2018.
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate.

    Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 230, 285, 273, la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

    Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov sau la adresa www.acttm.ro.