ANUNŢ privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

  

Postul pentru care se organizează concurs

 

 1. Cercetător ştiinţific gradul III la Asigurarea şi supravegherea calităţii (1 post);

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul fundamental matematică şi   ştiinţe ale naturii/ştiinţe inginereşti;
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret de serviciu” sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 3. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlu de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor.
 4. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office;
 5. absolvirea unui curs de Auditor în domeniul calităţii.

 

Bibliografia de concurs:

 1. Instrucţiunea I.1000.4 privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor, Departamentul pentru Armamente, Bucureşti, 2006.
 2. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. I 1000.5 – Instrucţiune privind managementul activităţilor de cercetare dezvoltare şi inovare în cadrul MApN.
 5. SR EN ISO 9001:2015  Sistem de management al calităţii. Cerinţe.
 6. SR EN ISO 19011: 2018- Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management.
 7. AQAP 2105 Ed. C/Version 1/2019 – NATO Requirements for Quality Plans.
 8. AQAP 2131 ed. C/Version 1/2017 – NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection and Test.
 9. AQAP 2110 Ed D/Version 1/2016 – Cerinţe  NATO referitoare la asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie.
 10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 100/13.05.2019, Norme metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial nr. 456 din 6 iunie 2019.

 

Tematica de concurs:

 

 1. Testarea şi evaluarea de dezvoltare.
 2. Acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii.
 3. Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
 4. Planificarea, finanţarea şi contractarea activităţilor de cercetare ştiinţifică pentru tehnică  şi tehnologii militare.
 5. Concepte fundamentale şi principii ale managementului calităţii.
 6. Cerinţe tehnice care trebuie să le îndeplinească laboratoarele de încercări şi etalonări.
 7. Conţinutul Planului Calităţii Final (Deliverable Quality Plan).
 8. Cerinţe specifice NATO referitoare la Sistemul de Management al Calităţii.
 9. Organizarea sistemului de control intern/managerial.
 10. Scopul şi definirea standardelor de control intern/managerial.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 5. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 6. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, ori alt act doveditor al vehimii în muncă şi în specialitate. Copiile vor fi însoţite în original în vederea certificării conformităţii.
 7. curriculum vitae – model european;
 8. lista lucrărilor publicate, însoţită de un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
 9. memoriul de activitate profesională pentru stabilirea punctajului şi fişa de punctaj completată la rubricile conţinut (cantitate) şi autoevaluare;
 10. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
 11. dosar de plastic cu şină.

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c. Mustaţă Ionela 021/4233058 int. 258/144.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 13.11.2019;
 • comunicarea listei cu candidaţii selecţionaţi:14.11.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 15-19.11.2019;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 20.11.2019;
 • proba scrisă: 21.11.2019, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise: 22.11.2019;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire rezultatul probei scrise: 25-27.11.2019;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise: 28.11.2019;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: 06.12.2019.
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 11.12.2019;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 12.12.2019;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate.

    Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144, la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

    Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

    Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov sau la adresa www.acttm.ro. sau la nr. de telefon 021/4233058 int. 258/144, persoană de contact p.c.c. Mustaţă Ionela.