ANUNŢ privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

 

ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro, )

                    

Postul pentru care se organizează concurs:

   

 1. Cercetător ştiinţific III la Asigurarea şi supravegherea calităţii (1 post);

 

Principalele cerinţe ale postului sunt: asigurare şi supravegherea calităţii şi control intern/managerial în activităţile de cercetare-dezvoltare.

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

   

       – absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul ştiinţe inginereşti/ştiinţe exacte;

           – nivelul de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret de serviciu” sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

           – să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlu de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care deţin titlul de doctor;

           – cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office;

           – curs în domeniul „Auditor în domeniul calităţii”.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 5. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 6. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, ori alt act doveditor al vehimii în muncă şi în specialitate. Copiile vor fi însoţite în original în vederea certificării conformităţii.
 7. curriculum vitae – model european;
 8. lista lucrărilor publicate, însoţită de un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
 9. memoriul de activitate profesională pentru stabilirea punctajului şi fişa de punctaj completată la rubricile conţinut (cantitate) şi autoevaluare.
 10. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
 11. dosar de plastic cu şină.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact P.c.c. Mustaţă Ionela, nr. de telefon 021/4233058 int. 154/258.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 26.10.2018, ora 15.00;
 • comunicarea listei cu candidaţii selecţionaţi: 30.10.2018;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 31.10-02.1.2018. ora 14.00;
 • comunicarea modului de soluţionare a contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 05.11.2018;
 • proba scrisă: 06.11.2018 ora 10.30;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise: 07.11.2018;
 • termen de depunere a contestaţiei  cu privire rezultatul probei scrise: 08-12.11.2018;
 • comunicarea modului de soluţionare a contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise: 13.11.2018;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: 20.11.2018;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate.

 

    Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi Dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 154/144, la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

 

    Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov sau la adresa www.acttm.ro.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *