ANUNŢ privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie la Agenţia de Cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare (pentru afişare la sediul ACTTM, www.acttm.ro, portalul www.posturi.gov.ro)

Posturile  pentru care se organizează concurs:

 

 1. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secţia cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații a Centrului de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații (1 post);

 

 

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secţia cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații a Centrului de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații (1 post);

–       absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în minim unul din domeniile: automatică, calculatoare, inginerie electrică, electronică, telecomunicaţii, tehnologia informaţiei, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială, inginerie şi management;

–       vechime în muncă și în specialitate: nu este cazul;

–       nivelul de acces la informaţii clasificate, conform fișei postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 5. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 6. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, ori alt act doveditor al vehimii în muncă şi în specialitate. Copiile vor fi însoţite în original în vederea certificării conformităţii.
 7. curriculum vitae – model european;
 8. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
 9. dosar de plastic cu şină.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, persoană de contact p.c.c.ing. Şerban Eugen, nr. de telefon 021/4233058 int. 147.
 • data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 10.12.2021, ora 14.00;
 • comunicarea listei cu candidaţii selecţionaţi: 13.12.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 15.12.2021, ora 14.00;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 16.12.2021;
 • proba scrisă și practică: 17.12.2021, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei scrise și practice: 20.12.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise și practice: 22.12.2021;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise și practice: 23.12.2021;
 • proba orală: 27.12.2021, ora 10.00;
 • comunicarea rezultatelor probei orale: 28.12.2021;
 • termen de depunere a contestaţiei cu privire la rezultatul probei orale: 29.12.2021;
 • soluţionarea contestaţiei cu privire la rezultatul probei orale: 30.12.2021;
 • comunicarea rezultatelor finale ale concursului: în termen de maxim o zi lucrătoare de la aprobarea rezultatului concursului de către consiliul științific;
 • prezentarea candidatului declarat „admis” la sediul unităţii pentru iniţierea demersurilor privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului: 07.01.2022;
 • efectuarea controlului psihologic şi medical: începând cu 10.01.2022;
 • încadrarea pe post a persoanei declarate „admis”se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei în vigoare dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la comunicării rezultatelor finale ale concursului sau de la data obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/a certificatului de securitate.

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi Dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” şi se pot obţine la nr. de telefon 021/4233058 int. 147, la adresa www.acttm.ro sau la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.

            Accesul persoanelor în Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare se face , cu respectarea art.12 alin.(4) din HOTARAREA nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând  cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, cu modificările şi completările ulterioare sau a măsurilor stabilite de legislaţia în vigoare.

Detalii privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul ACTTM, strada Aeroportului nr. 16, localitatea Clinceni, judeţul Ilfov sau la adresa www.acttm.ro.