ANUNŢ privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual, de execuţie, la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

Posturile pentru care se organizează concurs:

 • Cercetător ştiinţific III – 1 post;
 • Inginer debutant – 1 post;
 • Muncitor calificat III – 1 post.

 Principalele cerinţe ale posturilor:

 • Cercetător ştiinţific III– activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul aeronautic;
 • Inginer debutant – responsabilităţi specifice executării zborurilor de încercare cu aeronave şi echipamente de aviaţie.
 • Muncitor calificat III– responabilităţi privind calitatea operaţiunilor executate în cadrul lucrărilor regulamentare, de trecere la exploatarea de sezon şi de disponibilizare la instalaţiile electrice şi radioelectronice de bord.

 

DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE CONCURS SUNT URMĂTOARELE:

 

 • cerere-tip de înscriere la concurs adresată şefului unităţii se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
 • originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
  6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat „admis” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.
 • dosar cu şină.

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este următoarea:

 

 • Pentru postul de cercetător ştiinţific III: 01.2020 ora 15.30.
 • Pentru postul de inginer debutant : 06.01.2020 ora 15.30;
 • Pentru postul de muncitor calificat III: 06.01.2020 ora 15.30.

 

   Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor nr. 10, comuna Gherceşti, judeţul Dolj, persoană de contact Col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI SUNT :

 

 1. Cercetător ştiinţific III din Laboratorul cercetare ştiinţifică, testare evaluare şi aeronavigabilitate – 1 post:
 1. absolvire de studii superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul: Aeronautic -Electric /Electronică;
 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau cel puţin 4 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor*;
 3. pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani în domeniul aeronautic, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
 4. să poată să efectueze deplasări în poligoane din ţară pe durată mică (2-3 zile) sau medie (max. o lună);
 5. cunoştinţe de proiectare, simulare şi modelare asistată de calculator;
 6. cunoştinţe privind managementul proiectelor;
 7. cunoştinţe de operare şi programare a calculatoarelor;
 8. cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
 9. să aibă un punctaj de minim 1000 puncte, potrivit grilei de punctaj aferentă memoriului de activitate.
 10. j) să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă, sau de la un angajator la care candidatul a executat activităţi în domeniul cercetării- dezvoltării sau în învăţământul superior );
 11. k) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „ADMIS” la concurs;
 12. l) declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.
 13. m) declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

*) Personalul de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, care îndeplineşte condiţiile

de studii, cu activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare naţională şi internaţională, poate să se prezinte, cu aprobarea Consiliului Ştiinţific, la concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiţiilor stabilite la lit. b.

 

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi  „Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” numărul D.A. -6 din 02.10.2017 și se pot obţine la adresa www.acttm.ro. sau la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor , telefon 0251/435292 .

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 15.01.2020 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 16.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar ing. Stancu Cătălin, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 17.01.2020 ora 16.00.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

            Proba orală: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 20.01.2020, ora 10.00;

            Rezultatul la proba orală se afişează în data de 21.01.2020, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei orale se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în perioada 22.01.2020, până la ora 15.00; persoana de contact secretar ing. Stancu Cătălin, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 23.01.2020.

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 23.01.2020.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de execuţie

de personal civil contractual de Cercetător ştiinţific III din Laboratorul de Cercetare Ştiinţifică, Testare-Evaluare şi Aeronavigabilitate

 

TEMATICA DE CONCURS:

 

 1. Sisteme de referinţă utilizate în navigația aeriană
 2. Sisteme radioelectronice și instalații electrice de la bordul aeronavelor
 3. Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic.
 4. Dispozitive electronice.
 5. Semnale, circuite și sisteme.
 6. Prelucrarea numerică a semnalelor
 7. Elemente de programare în MATLAB/SIMULINK, C#, C++

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS:

 

 1. M Kayton, W.R. Fried – Avionics Navigation Systems, John Wiley&Sons, Inc, New York,1997
 2. Popovici, C. Popescu – Navigație aeriană, București, 2008
 3. Carry R. Spitzer – The Avionics Handbook, CRC Press LLC, 2001
 4. Aron, V. Păun – Echipamentul electric al aeronavelor, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1980
 5. Gavrilă – Bazele electrotehnicii. Teoria câmpului electromagnetic, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti 1998
 6. Dascălu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea – Dispozitive și circuite electronice, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti 1982
 7. Zaciu – Prelucrarea digitală a semnalelor, Ed. Facla, Cluj, 2002
 8. Mateescu, A. D. s.a. – Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997
 9. Ghinea, V.Fireţeanu, Matlab – Calcul numeric – Grafica-Aplicatii, Editura Teora, Bucureşti, 2003
 10. Beginning Visual C++ 2012, Ivor Horton
 11. Mitra, S.K. Digital signal processing, A Computer based Approach, Mc Graw-Hill, N.Y., 2001

 

 1.   Inginer debutant din Biroul asigurarea calităţii mentenanţei de aviaţie – 1 post:

 

 1. studii superioare (absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă) – în domeniile inginerie aerospațială, inginerie electronică și telecomunicații, inginerie de tehnologia informației și a comunicațiilor;
 2. cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a suitei de programe MICROSOFT OFFICE;
 3. aptitudini și cunoștințe tehnice;
 4. promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;
 5. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs;
 6. declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 7. declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 07.01.2020 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 09.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 10.01.2020.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 13.01.2020, ora 10.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 15.01.2020, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în perioada 16.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 17.01.2020.

 

            Interviul: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 20.01.2020, ora 11.00;

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 20.01.2020, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 21.01.2020, până la ora 15.30, persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 22.01.2020.

 

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 23.01.2020.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie

de personal civil contractual de inginer debutant din Biroul asigurarea calităţii mentenanţei de aviaţie la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

 

TEMATICA DE CONCURS:

 

– Legislaţia muncii;

– Sisteme de referinţă utilizate în mecanica zborului.

– Ecuaţiile de mişcare ale avionului.

– Performanţele avionului: decolarea, urcarea, distanţe şi durate de zbor, viteza maximă, planarea, aterizarea.

– Mentenanța tehnicii de aviație.

– Instalații și circuite electrice.

– Sistemul electric de aprindere al motorului turboreactor.

– Sistemul energetic al aeronavelor.

– Protecţia informaţiilor clasificate;

– Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă;

– Reguli privind apărarea împotriva incendiilor;

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

 

– Legea nr. 53/24.01.2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Instrucțiuni privind mentenanța echipamentelor de aviație L11/2, 2019;

– Ispas Ștefan, Motorul turboreactor – istorie,prezent,perspective, 1991;

– Popa Bazil, Manualul inginerului termotehnician, 1986;

– I.Grigore, Mecanica zborului avionului, Editura Academiei Militare, Bucureşti 1987;

– Constantinescu, V.N., Mecanica fluidelor și elemente de aerodinamică;

– Babeu T., Rezistența materialelelor;

– B. Etkin, L.D. Reid, Dynamics of flight: Stability and control, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1995

– G.I.Gallagher,  L.B. Hinggins, L.A. Khinoo, P.W. Pierce, Flight Test Manual: Fixed wing performance, Naval Test Pilot Scool 1992 (http://flighttest.navair.navz.mil/unrestricted/FTM108).

 1. Masters, V. Gordon, T. Lenahan, D. Culbertson, M. Landmann, System testing, Naval Test Pilot School 2000;

– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

– Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

– Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;

– H.G.-1425 din 2006  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

– H.G. nr.1048/09.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

– H.G. nr.1146/30.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 1. Muncitor calificat III din Atelierul pregătire şi mentenanţă aeronave – 1 post:

 

 1. studii liceale în domeniul tehnic sau informatic;
 2. 6 luni vechime în specialitate tehnică;
 3. aptitudini și cunoștințe tehnice;
 4. cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a suitei de programe MICROSOFT OFFICE;
 5. promptitudine în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare,
 6. să prezinte o recomandare (de la ultimul loc de muncă, sau de la un angajator la care candidatul a executat activităţi în domeniul tehnic );
 7. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs;
 8. declaraţie privind acceptarea unui program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei;
 9. declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 07.01.2020 la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 09.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 10.01.2020.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

            Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 13.01.2020, ora 10.00;

            Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 15.01.2020, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în perioada 16.01.2020, până la ora 15.30; persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

     Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 17.01.2020.

 

            Interviul: se desfăşoară la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 20.01.2020, ora 11.00;

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 20.01.2020, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro.

    Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti, în data de 21.01.2020, până la ora 15.30, persoana de contact secretar col. Iordache Marius, telefon 0251/435292.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 22.01.2020.

 

            Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, strada Aviatorilor  nr. 10, comuna Gherceşti şi pe pagina de internet www.acttm.ro, în data de 23.01.2020.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie

de personal civil contractual de muncitor calificat III,

din Atelierul Pregătire și Mentenanță Aeronave la Secția Pregătire Aeronave și Asigurare Zbor

 

TEMATICA DE CONCURS:

 

 • Mentenanța tehnicii de aviație;
 • Instalații și circuite electrice;
 • Sistemul electric de aprindere al motorului turboreactor;
 • Sistemul energetic al aeronavelor;
 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • Reguli privind apărarea împotriva incendiilor;

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS :

 • Instrucțiuni privind mentenanța echipamentelor de aviație L11/2, 2019;
 • Ispas Ștefan, Motorul turboreactor – istorie,prezent,perspective, 1991;
 • Popa Bazil, Manualul inginerului termotehnician, 1986;
 • Grigore, Mecanica zborului avionului, Editura Academiei Militare, Bucureşti 1987;
 • Constantinescu, V.N., Mecanica fluidelor și elemente de aerodinamică;
 • Babeu T., Rezistența materialelelor;
 • Legea nr.182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 • G.-1425 din 2006 Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • G. nr.1048/09.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 • G. nr.1146/30.08.2006 Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.