ANUNŢ privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 4 (patru) posturi vacante de personal civil contractual de execuţie, din Unitatea Militară 02512/C Bucureşti  

ANUNŢ

privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 4 (patru) posturi vacante de personal civil contractual de execuţie, din Unitatea Militară 02512/C Bucureşti  

 

În acord cu prevederile Memorandumului Guvernului nr. C(S) 105 din 12.01.2018 privind ocuparea prin concurs/examen a unor posturi vacante, Unitatea Militară 02512/C Bucureşti, cu sediul în localitatea Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, organizează concurs, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi cu Legea nr. 319 din 08.07.2003 –  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, astfel:

– 1 post de Cercetător ştiinţific gradul III în Laborator detecţie chimică, biologică, decontaminare şi testări – Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie, prevăzut cu studii universitare sau tehnice cu diplomă de licenţă, cu vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;

– 1 post de Cercetător ştiinţific în Laborator protecţia mediului şi ecologie – Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie, prevăzut cu studii superioare universitare sau tehnice cu diplomă de licenţă, cu vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;

– 1 post de Cercetător ştiinţific în Laborator radiochimie – Secţia radiometrie, prevăzut cu studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă, cu vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;

– 1 post de Cercetător ştiinţific la Colectiv aparatură de control CBRN  – Secţia radiometrie, prevăzut cu studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă, cu vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi.

 

 1. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 2.   Cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 3. Curriculum vitae – model european;
 4. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 5. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 6. Copie legalizată de pe diploma de licenţă/masterat, însoţită de foaia matricolă, precum şi copii legalizate de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice care să ateste efectuarea de studii în specializările cerute de post;
 7. Copie legalizată de pe diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
 8. Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
 9. Memoriul de activitate profesională pentru stabilirea punctajului şi fişa de punctaj completată la rubricile conţinut (cantitate) şi autoevaluare;
 10. Carnetul de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 11. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 12. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 13. Dosar cu şină.

     Documentele de studii vor fi prezentate în xerocopie autentificată notarial, iar celelalte documente care se prezintă în xerocopie vor fi însoţite de documentele originale pentru a fi certificate de către secretarul comisiei de concurs.

 

 1. Dosarele de concurs se depun la sediul CCSACBRNE, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, Bucureşti, persoană de contact P.c.c.dr.ing. Grigoriu Nicoleta, nr.de telefon 021/332.11.99 int.144.

 

III. Condiţii generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

 

 1. Condiţii necesare ocupării unui post de personal civil contractual vacant sunt:
  1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor stat membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
  1. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  2. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 1. deşinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru participarea la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor scoase la concurs sunt:

Pentru postul de Cercetător ştiinţific gradul III

Condiţii generale

 1. Pregătirea profesională:
 • studii de specialitate: studii universitare sau tehnice cu diplomă de licenţă,
 • cunoştinţe de operare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: sistemul de operare Microsoft Windows, pachetul Microsoft Office – nivel mediu;
 1. Experienţă: vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor, pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor.

      Condiţii specifice:

*  rezistenţă la oboseală, asumarea responsabilităţilor, capacitate de relaţionare interumană;

* disponibilitate în vederea efectuării verificărilor necesare eliberării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;

*  capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, spirit de observaţie şi de iniţiativă şi abilităţi de comunicare, lucrări, proiecte şi programe cu un grad ridicat de complexitate.

 

            Pentru posturile de Cercetător ştiinţific

Condiţii generale

 1. Pregătirea profesională:
 • studii de specialitate: studii universitare sau tehnice cu diplomă de licenţă,
 • cunoştinţe de operare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: sistemul de operare Microsoft Windows, pachetul Microsoft Office – nivel mediu;
 1. Experienţă: vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi.

Condiţii specifice:

*  rezistenţă la oboseală, asumarea responsabilităţilor, capacitate de relaţionare interumană;

* disponibilitate în vederea efectuării verificărilor necesare eliberării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;

*  capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, spirit de observaţie şi de iniţiativă şi abilităţi de comunicare, lucrări, proiecte şi programe cu un grad ridicat de complexitate.

 

Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, H.G. 286 din 23.03.2011 cu modificările şi completările ulterioare şi „Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie şi a celui de conducere din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare” (metodologia este afişată pe adresa www,acttm.ro)

 1. Tematica şi Bibliografia:

– tematica şi bibliografia pentru postul de Cercetător ştiinţific gradul III în Laborator detecţie chimică, biologică, decontaminare şi testări – Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie

 

TEMATICA:

 

 1. Structura compuşilor organici.
 2. Proprietăţile fizice ale compuşilor organici. Relaţii între proprietăţi şi structură.
 3. Reacţiile compuşilor organici.
 4. Operaţii în ingineria chimică.
 5. Agenţii chimici de război.
 6. Tehnici de lucru în sisteme omogene şi eterogene.
 7. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă.

BIBLIOGRAFIA:

 

 1. Chimie Organică, C.D. Neniţescu, Vol. 1, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1974.
 2. Operaţii unitare în ingineria chimică, E. Bratu, Vol. 1, Bucureşti, Editura Tehnică, 1984.
 3. C12 – Substanţe chimice de luptă, Editura Militară, Bucureşti 1971.
 4. Tehnică experimentală în chimia organică, I. Pogany, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977.
 5. L319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  (L 51/2012, L 187/2012 şi Decizia 513/2017).
 6. HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011 și
  HG 767/2016) privind Normele de aplicare a Legii 319/2006.

 

– tematica şi bibliografia pentru postul de Cercetător ştiinţific în Laborator protecţia mediului şi ecologie – Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie

 

TEMATICA:

 

 1. Proprietăţile fizice ale compuşilor organici. Relaţii între proprietăţi şi structură. Reacţiile compuşilor organici.
 2. Agenţii chimici de război.
 3. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă.
 4. Principii şi elemente de protecţia mediului
 5. Regimul ariilor naturale protejate
 6. Condiţii tehnice de elaborare a studiilor de mediu
 7. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României.

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Chimie Organică, C.D. Neniţescu, Vol. 1, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1974.
 2. C12 – Substanţe chimice de luptă, Editura Militară, Bucureşti 1971.
 3. L 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  (L 51/2012, L 187/2012 şi Decizia 513/2017).
 4. HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011 şi
  HG 767/2016) privind Normele de aplicare a Legii 319/2006.
 5. Protecţia mediului înconjurător, M. Negulescu, L. Vaicum, C. Pătru, S. Ianculescu, G. Bonciu, O. Pătru, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1995.
 6. OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
 7. Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată
 8. Ordinul ministrului apărării nr. M14/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României”.

 

– tematica şi bibliografia pentru postul de Cercetător ştiinţific în Laborator radiochimie – Secţia Radiometrie şi postul de Cercetător ştiinţific la Colectiv aparatură de control CBRN  –  Secţia radiometrie

 

TEMATICA:

 

 1. Elemente de fizică nucleară.
 2. Influenţa radiaţiilor ionizante asupra mediului înconjurător.
 3. Elemente de dozimetrie şi radioprotecţie.
 4. Surse radioactive.
 5. Reglementări legale în domeniul activităţilor nucleare
 6. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă.

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Bazele fizicii nucleare, îndrumar de laborator, A. Jipa, M. Sin, M. Bercu, O.G. Duliu -, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003.
 2. Radiaţiile şi viaţa, I. Chiosilă, ed. Karta Graphic, 2014.
 3. Dozimetrie şi radioprotecţie, O.G. Duliu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
 4. SR EN ISO 2919: 2015 – Protecţie radiologică. Surse închise de radiaţii nucleare. Cerinţe generale şi clasificare.
 5. Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.
 6. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006
 7. L 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  (L 51/2012, L 187/2012 şi Decizia 513/2017).
 8. HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011 şi
  HG 767/2016) privind Normele de aplicare a Legii 319/2006.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului

 

 1. a) pentru postul vacant de personal civil de execuţie, Cercetător ştiinţific III în Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare din Unitatea Militară 02512/C Bucureşti

 

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 23.05. – 25.06.2018

Intervalul orar 07.30 –  15.30

Telefon
2. Selecţia dosarelor de concurs 26.06. –  27.06.2018  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 27.06.2018

Ora 15.30

 
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 28.06.2018

Intervalul orar 07.30 –  15.30

Telefon
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 29.06.2018

Până la ora 15.30

 

 

6. Desfăşurarea probei scrise

şi Evaluarea activităţii profesionale a candidatului conform grilei de apreciere prevăzute în anexa 2 şi a fişei de punctaj din Anexa nr. 3 din Metodologia de concurs a ACTTM nr. DA 6 din 02.10.2017

02.07.2018

Intervalul orar 10.00 –  13.00

Telefon
7. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise şi  notarea Evaluării activităţii profesionale a candidatului conform grilei de apreciere prevăzute în anexa 2 şi a fişei de punctaj din Anexa nr. 3 din Metodologia de concurs a ACTTM nr. DA 6 din 02.10.2017 03.07.2018

Până la ora 15.30

 
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise/evaluării 04.07.2018

Intervalul orar 07.30 – 15.30

Telefon
9. Soluţionarea eventualelor contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise/evaluării şi afişării rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.07.2018

Până la ora 15.30

 
10. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 06.07.2018  

 

 1. b) pentru posturi vacante de personal civil de execuţie, Cercetător ştiinţific, în Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi în Secţia Radiometrie din Unitatea Militară 02512/C Bucureşti

 

Nr. crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 23.05. – 25.06.2018

Intervalul orar 07.30 – 15.30

Telefon
2. Selecţia dosarelor de concurs 26.06. –  27.06.2018  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 27.06.2018

Ora 15.30

 
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 28.06.2018

Intervalul orar 07.30 –  15.30

Telefon
 5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 29.06.2018

Până la ora 15.30

 
6.  

Desfăşurarea probei scrise

 

02.07.2018

Intervalul orar 10.00 –  13.00

Telefon
7. Corectarea şi afişarea rezultatelor  probei scrise 03.07.2018

Până la ora 15.30

 
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 04.07.2018

Intervalul orar 07.30 –  15.30

Telefon
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 05.07.2018

Până la ora 15.30

 
10. Desfăşurarea probei orale şi practice 06.07.2018

Începând cu ora 9.00

Telefon
11. Notarea probei orale şi practice şi afişarea rezultatului 09.07.2018

Până la ora 15.30

 
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei orale şi practice 10.07.2018

Intervalul orar 07.30 –  15.30

Telefon
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei orale şi practice şi afişarea rezultatului contestaţiilor 11.07.2018

Până la ora 15.30

 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 12.07.2018

Ora 15.00

 

 

         NOTE:

 1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, Bucureşti, telefon contact 021/332.11.99 int.144.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *