ANUNŢ Unitatea Militară 02512/C Bucureşti organizează la sediul instituţiei (Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4) în data de 07.04.2020, orele 10.00, în Clubul unităţii, examenul de promovare a personalului civil contractual în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară:

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în gradul imediat superior

Economist gradul I  la Financiar-Contabil

 

TEMATICĂ

 

 1. CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE
 2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
 3. Registrele de contabilitate;
 4. Balanţa de verificare;
 5. Contul de rezultat patrimonial (Situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor).

 

 1. FINANŢE PUBLICE
 2. Principii în execuţia bugetară;
 3. Finanţarea instituţiilor publice.

 

 1. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
 1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu;
 2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

 

 1. ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE; ORGANIZAREA, EVIDENŢA ŞI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE ŞI LEGALE
 2. Angajarea cheltuielilor;
 3. Plata cheltuielilor;
 4. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

 

 1. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
 2. Organizarea inventarierii;
 3. Stabilirea rezultatelor inventarierii.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. M.F.P. nr. 1917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 2. Legea nr. 500 /2002 privind finanţele publice
 3. 120 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale;
 4. M.F.P. nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 5. S. 150 /2012 pentru aprobarea ”Fi.-12, norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naționale”.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în gradul imediat superior

Referent de specialitate gradul II  la Planificare şi Specificaţii Tehnice

 

 

TEMATICĂ

 

 1. FINANŢE PUBLICE
 2. Principii în execuţia bugetară;
 3. Finanţarea instituţiilor publice;

 

 1. ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE; ORGANIZAREA, EVIDENŢA ŞI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE ŞI LEGALE
 2. Organizarea angajării, lichidării, ordonanţarii şi plăţii cheltuielilor instituţiilor publice;
 3. Angajarea cheltuielilor;
 4. Lichidarea cheltuielilor;
 5. Ordonanţarea cheltuielilor;
 6. Plata cheltuielilor.

                    

 1. CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII
 1. Contribuţia de asigurări sociale;
 2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

 

 1. EXECUŢIA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
 2. Operaţiuni specifice deschiderii de credite bugetare;
 3. Efectuarea cheltuielilor bugetare;
 4. Operaţiuni specifice privind excedentul.

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 500 /2002 privind finanţele publice;
 2. M.F.P. nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 3. Dispoziţia DFC nr. A1113 /2003, privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţarii şi plăţii cheltuielilor precum şi a evidenţei raportării angajamentelor bugetare şi legale;
 4. Legea nr. 227 /2015 privind codul fiscal;
 5. M.F.P. nr. 720 /2014, pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, ….., gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în gradul imediat superior

 Inginer gradul I la Echipa mobilă intervenţii chimice, radiologice şi nucleare / Grupa intervenţii CBRN-ECO în Secţia intervenţie la evenimente CBRN şi ecologice

 

TEMATICĂ

 

 1. Norme privind cerinţele de bază de securitate radiologică.
 2. Managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale.
 3. Mentenanţa tehnicii echipamentelor de apărare CBRN.
 4. Verificarea şi etalonarea echipamentelor de măsurare a debitelor de doză pentru radiaţii ionizante.

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018 publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 517 bis/26.06.2018;
 2. 9 din 24.01.2011, Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85 din 02.02.2011, partea I.
 3. L-11 / 2009 – Regulamentul mentenanţei echipamentelor în Armata României.
 4. L-11/1 VOL 4 – Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare nucleară, biologică şi chimică din Armata României.
 5. L-4/7 VOL. 4 – Normele de consum piese de schimb şi materiale pentru mentenanţa tehnicii şi echipamentelor de Apărare NBC.
 6. PS-02512C-14.00-048 – Verificarea echipamentelor de măsurare a debitelor de doză pentru radiaţii ionizante.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară Asistent I în Laboratorul analiză, sinteză şi încercări explozivi şi mijloace exploziv-incendiare

din Secţia mascare şi mijloace exploziv-incendiare

 

TEMATICĂ

 

 1. Principii generale de sănătate şi securitate în muncă
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Reguli generale de securitate pirotehnică
 4. Consemne de securitate pirotehnică
 5. Clasificarea metodelor de analiză chimică şi fizico-chimică
 6. Reacţii chimice şi reactivi chimici – Clasificare reactivi chimici, reguli de siguranţă şi incompatibilităţi tipice
 7. Principii de sinteză în domeniul explozivilor de uz militar
 8. Sinteza explozivului plastic pe bază de RDX

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Legea 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. HG 1425 din 11.10.2006 (actualizată) – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 3. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 4. Principii de evaluare a riscurilor şi consemne generale de securitate pirotehnică”, Lt.col.conf.univ.dr.ing. Doru-Adrian GOGA, Mr. ing. Radu DUMITRESCU, Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-8936-80-5
 5. Manualul laborantului chimist”, Vlănţoiu Gh. şi colab., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1969
 6. „Tehnica lucrărilor de laborator”, Mironescu M., Tutoveanu A., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.
 7. IL-03-01 – Obţinerea explozivilor plastici şi elastici pe instalaţie pilot.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară Tehnician I

în Grupa microproducţie mijloace explozive şi pirotehnice din Secţia microproducţie

 

TEMATICĂ

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.
 2. Gestionarea bunurilor materiale.
 3. Managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale.
 4. Mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare CBRN

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis / 26.06.2018;
 2. Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorică a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale – la pace, aprobate prin Ordinul nr. M.8/1999;
 3. M.9 / 24.01.2011, Ordinul ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie în unităţile Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85 / 02.02.2011, partea I.
 4. L-11/1 VOL 4 – Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare nucleară, biologică şi chimică din Armata României

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară

Muncitor calificat III  la Grupa microproducţie materiale chimice din Secţia microproducţie

 

TEMATICĂ

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica.
 2. Cunoaşterea reglementărilor legislative în domeniul energiei electrice, referitoare la autorizări;
 3. Cunoaşterea normelor de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
 4. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi instalaţii electrice de iluminat şi forţă, tablouri electrice, instalaţii de protecţie a clădirilor.

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis / 26.06.2018;
 2. L-11/1 VOL 4 – Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor şi materialelor de apărare nucleară, biologică şi chimică din Armata României;
 3. Agenda electricianului – ed. IV revăzută şi completată, ing. Emil Pietrăreanu, editura Tehnică, Bucureşti, 1986;
 4. Normativ I-7/2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
 5. Legea 123 din 10.07.2012, legea energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 / 16.07.2012.