ANUNŢCU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUIPENTRU EXAMENULUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU PERSONALUL CIVIL ÎNCADRAT PE POSTUL DE CONTABIL IIDIN CENTRUL DE CERCETĂRI SI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

 

Comisia a constatat că au fost îndeplinite prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs sau examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau în trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, fiind declarantă „admisă” pentru funcţia de contabil I.Nr.
Crt.
Numele şi prenumele candidat
Punctaj proba scrisă
Punctajul final al concursului
Admis/
Respins
1

IORDACHE CARMEN-MARIANA

95
95
ADMIS