ANUNŢCU REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL INGINER GR. I LA BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE DIN AGENŢIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1. Bîrsan

Vasile-Sebastian

98,33 pct. Promovat

 

 

Candidatul  nemulţumit de punctajul obţinut  poate  formula contestaţie până la data de 29.09.2022, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058, int. 258.