ANUNŢcu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacantde execuţie Referent I la Resurse-Umane din Secţia stat major şi logistică

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Matei Georgiana Admis  
2. Ciocmată Petruţa-Cristina Admis  
3. Chivu Florentina Admis  
4. Nistor Cătălina Respins Dosarul este incomplet (nu deţine curs de resurse umane)
5. Băcanu Ionuţ Admis  
6. Vicol Mihai Admis  
7. Buzariu Roxana Admis  
8. Mănăilă Roxana Camelia Admis  

 

Candidaţii ale căror dosare au fost admise vor susţine proba scrisă în data de 13.12.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 11.12.2019, ora 15.30, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 02512/C BUCUREŞTI, ASTĂZI …………., ORA …………. .

          OFIŢER DE SERVICIU PE UNITATE

 

          ..

                  

          SUBOFIŢER DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL

         

          ..

         

COMISIA DE CONCURS

 

          Preşedinte:  Col. Coman Nicolae  …………………

 

Membru:     Lt.col.ec. Ivan Ionel …………………

 

Membru:     Cpt.dr.ing. Dumitrescu Răzvan ………………….

 

Membru:     P.c.c.ec. Pereda Ileana ………………….

 

 

Secretar:     P.c.c.ec. Dinu Janina ………………