Concurs de ocupare a postului vacant de Economist gradul II din cadrul structurii Financiar-Contabil, Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 02512/C Bucureşti;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 5. Copii ale documentelor de studii;
 6. Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 7. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate şi copie-extras din aplicaţia REVISAL – RAPORT PER SALARIAT;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătăţii;
 9. Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 30.07.2021, ora 15.30.

     Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, persoană de contact  P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

 

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor stat membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
  1. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  2. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 1. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statutului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Economist gradul II din cadrul structurii Financiar-Contabil sunt:

 

 1. absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul economic;
 2. este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. 6 luni – vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul economic;
 4. cunoaştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office –  nivel bun;
 5. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 03.08.2021, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 03.08.2021.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 04.08.2021, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 05.08.2021.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 09.08.2021, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 10.08.2021, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 10.08.2021.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 11.08.2021, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 12.08.2021.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 13.08.2021, ora 10.30.

            Rezultatul la interviu se afişează în data de 16.08.2021, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 16.08.2021.

            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4, în data de 17.08.2021, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c.ec. Dinu Janina, secretar, telefon 021/332.11.98 int.128.

            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 18.08.2021.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 225, sector 4 şi pe pagina de internet, în data de 19.08.2021.

 

            TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de

Economist gradul II  în structura Financiar-Contabil din U.M. 02512C

 

TEMATICA

 

1. Principii în execuţia bugetară.

2. Stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

3. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

4. Capitolul II – Salarizarea din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

5. Informaţii secrete de serviciu;

6. Capitolul IV –  Protecţia documentelor clasificate din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9/2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;

7. Cunoştinţe de operare pe calculator folosind Microsoft Word, Excel.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Nr.

crt.

Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Legea nr. 500 din 11.07.2002 (actualizată) privind finanțele publice actalizată Nr. 597 din 13.08.2002
2. Hotărârea nr. 134 din 16.02.2011 –  Pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli privind activitatea de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat Nr. 137 din 23.02.2011
3. Legea contabilităţii nr. 82 din 24.12.1991, republicată. Nr. 454 din 18.06.2008
4. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 3471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. Nr. 835 din 11.12.2008
5. Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 492 din 28.06.2017
6. Legea nr. 182 din 12.04.2002 (actualizată) privind protecţia informaţiilor clasificate Nr. 248 din 12.04.2002
7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobareaNormelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale. Nr. 115 şi 115 bis/2013
8. Microsoft Office (suita Word, Excel) 2003/2007 Conform meniului HELP oferit de fiecare produs

 

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

         NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.