Control managerial intern

SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL (SCIM) al ACTTM urmăreşte realizarea unui model organizaţional eficient al structurilor din compunere şi subordine, capabile să-şi îmbunătăţească în mod continuu şi controlat performanţa, măsurată prin prisma indicatorilor cantitativi şi calitativi.

Organizarea sistemului de control intern/managerial al ACTTM are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

 1. obiective cu privire la eficacitatea şi eficienţa funcţionării;
 2. obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne;
 3. obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, ACTTM exercită formele de control ale structurii, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. Sunt incluse, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

A fost verificat modul de implementare a Ordinului 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, emis de Secretariatul General al Guvernului.

În cadrul ACTTM se aplică prevederile Codului de conduită etică a personalului militar şi civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 94/08.06.2004, care stabileşte reguli de comportament etic în realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât şi celui de execuţie.

Misiunea şi atribuţiile unităţii au fost definite în documentele Regulamentul de organizare şi funcţionare al ACTTM şi Atribuţiile ACTTM şi au fost aduse la cunoştinţă personalului, pe bază de semnătură, în şedinţele lunare de prelucrare de ordine.

În cadrul Planului cu principalele activităţi pe anul 2018 au fost stabilite obiectivele operaţionale (specifice), la nivelul unităţii.

 • Au fost stabilite şi aprobate obiectivele specifice şi indicatorii de performanţă ai ACTTM pe anul 2018 şi aduşi la cunoştinţa întregului personal;
 • A fost întocmit Planul de măsuri propriu pentru dezvoltarea sistemului de control managerial al ACTTM în concordanţă cu Planul de măsuri pentru dezvoltarea sistemului de control managerial al DpA;
 • Au fost elaborate şi aprobate documentele de planificare şi conducere în funcţie de obiectivele structurii;

                       Pentru fiecare obiectiv stabilit în planul cu obiectivele specifice şi indicatorii de performanţă ai acestora au fost stabiliţi indicatori de monitorizare ai performanţelor şi gradului de îndeplinire al acestuia ce se regăsesc în Registrul special de evidentă a rezultatelor activităţilor de cercetare – dezvoltare. 

 • Au fost identificate riscurile majore care pot afecta eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor cu respectarea regulilor, regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern, protejarea bunurilor, prevenirea şi descoperirea fraudelor;
 • A fost întocmit Registrului de riscuri al ACTTM după centralizarea Registrelor de riscuri de la nivelul fiecărei structurii.

Şedinţele de evaluare a stadiului implementării măsurilor pe linia controlului intern/ managerial au avut la bază controalele programate sau inopinate executate.

La nivelul unităţii au fost inventariate activităţile desfăşurate. Activităţile se desfăşoară într-un cadru reglementat de legi, instrucţiuni şi norme în vigoare la nivel naţional şi departamental.

 • Au fost considerate procedurate toate activităţile, fie prin proceduri şi instrucţiuni de lucru proprii, fie prin alte prevederi ale reglementărilor în vigoare.
 • Au avut loc analize privind stadiul implementării şi dezvoltării SCIM în ACTTM.
 • Au fost transmise, la termen, către eşalonul superior, următoarele documente:

– situaţiile semestriale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial.

– raportul privind Autoevaluarea stării ACTTM în anul 2018.

– chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial în ACTTM, 2018.

În urma operaţiunilor de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul unităţii au fost prezentate date şi constatări privind stadiul implementării standardelor. Acestea au fost valorificate prin îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziilor, precum şi a raportărilor întocmite pe această linie.