Activităţi de cercetare-dezvoltare

 

Activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate în ACTTM

În urma activităţii de cercetare au rezultat următoarele prototipuri:

Prototipuri ACTTM
Dintre cele 165 de prototipuri al ACTTM, Ministerul Economiei a manifestat interes pentru 51 dintre acestea, în vederea preluării în producţie.

 

Prin obiectul principal de activitate, ACTTM este conectată la sistemul naţional de cercetare dezvoltare pe o componentă specifică şi unică care acoperă în mod unic componenta militară a cercetării ştiinţifice.

ACTTM implementează obiectivele strategiei de cercetare prin realizarea misiunii de bază a ACTTM – activitatea de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 7129), care constă în realizarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul Anual de Cercetare Dezvoltare pe anul 2016 ( PACD 2016 ).

Planul Anual de Cercetare Dezvoltare este structurat pe următoarele componente:

 • Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare pe anul 2016 al Ministerului Apărării Naţionale, avizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi aprobat de ministrul apărării naţionale.
 • Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare – care cuprinde contractele de finanţare încheiate pentru proiectele câştigate în competiţiile lansate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Planul Intern al ACTTM.

           Cadrul procedural de desfăşurare a activităţii specifice este asigurat prin implementarea procedurilor specifice, care asigură controlul managerial al activităţilor, pe componentele de management planificare-evaluare-coordonare-urmărire-bugetare.

Proiectele şi lucrările de cercetare dezvoltare au venit în sprijinul realizării obiectivelor şi cerinţelor categoriilor de forţe beneficiare, cu precădere pentru realizarea şi modernizarea echipamentelor şi sistemelor destinate teatrelor de operaţii, pentru prelungirea resurselor tehnice a sistemelor aflate în serviciu, precum şi  a programelor prioritare la nivelul MApN.

PLANUL SECTORIAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Activităţile cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MApN, în responsabilitatea ACTTM pe anul 2016, finanţate de la buget prin intermediul Departamentului pentru Armamente, au avut o valoare totală planificată 818.400 lei.

Pe parcursul executării planului, în funcţie de necesităţile obiective apărute prin completarea cerinţelor beneficiarilor, prin ajustarea necesarului de resurse alocat, precum şi cu încadrarea în graficele de timp alocate pentru realizarea obiectivelor propuse, PCSD 2016 a fost actualizat prin 8 Fişe de modificare operativă a prevederilor de planificare.

Conform prevederilor finale, s-au atribuit spre executare, în anul 2016, un număr total de 84 proiecte, însumând un număr de 115 de lucrări de cercetare-dezvoltare şi activităţi testare-evaluare de dezvoltare şi testări operaţionale

 

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE–INOVARE

În cadrul Planului Naţional de Cercetare – Dezvoltare – pe programele „PARTENERIATE”, „INOVARE” şi „STAR”, au fost realizate un număr de 25 etape de cercetare din cadrul a 25 proiecte cu o finanţare de 3.232.545 lei.

Toate lucrările de cercetare dezvoltare din cadrul proiectelor finanţate din bugetul de stat prin PNCDI s-au derulat la termenele prevăzute, conform planurilor de realizare aprobate

UNITATE DE CERCETARE (UCD)

DENUMIRE PROGRAM

NUMĂR PROIECTE

NUMĂR

ETAPE

FONDURI BUGET

LEI

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU SISTEME INFORMATICE ŞI COMUNICAŢII

PARTENERIATE STAR

4

4

299.347

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU ARMAMENTE

PARTENERIATE

INOVARE

5

5

720.402

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU APĂRARE CBRN ŞI ECOLOGIE

PARTENERIATE

15

15

1.854.938

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU FORŢELE NAVALE

PARTENERIATE

1

1

357.858

 

PLANUL INTERN 

În cadrul Planului Intern au fost desfăşurate  activităţi  definite pe următoarele domenii de responsabiltate ale ACTTM:

 • ACTIVITĂŢI DE CERCETARE DEVOLTARE
 • realizarea proiectelor şi lucrărilor de CD la solicitarea categoriilor de forţe şi structuri MApN în baza cerinţelor emise de acestea dar pentru care care nu au fost alocate resurse financiare prin PSCD, precum şi pentru continuarea proiectelor până la aprobarea PSCD;
 • activităţi de evidenţă, gestionare şi diseminare a rezultatelor activităţii de CD prin baze de date constituite la nivel ACTTM.
 • ASIGURAREA SPECIFICAŢIILOR TEHNICE/FIŞE DE PRODUS PENTRU ACHIZIŢIE

            În anul 2016 în cadrul ACTTM au fost elaborate şi înaintate spre avizare şi aprobare un număr de 509 specificaţii tehnice şi fişe de produs de achiziţii, în sprijinul realizării achiziţiilor cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice al MApN pentru care beneficiarii din MApN au emis cerinţe tehnice.

            Distribuţia pe centrele executante a întregului volum de specificaţii tehnice/fişe de produs aflate în responsabilitatea ACTTM în anul 2016, se prezintă astfel:

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU SISTEME INFORMATICE ŞI COMUNICAŢII

148

CENTRUL DE TESTARE-EVALUARE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU ARMAMENTE

261

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU APĂRARE CBRN ŞI ECOLOGIE

62

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU FORŢELE NAVALE

19

CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

19

 

În reţeaua INTRAMAN funcţionează biblioteca electronică de rezultate ale activităţii de cercetare dezvoltare şi specificaţii tehnice/fişe de produs pentru achiziţii.

            Biblioteca conţine în prezent 2686 rezultate CD pentru perioada 2006-2016 şi peste 2600 de specificaţii tehnice şi fişe de produs pentru achiziţii şi, este pusă la dispoziţia tuturor utilizatorilor INTRAMAN .

 • PRESTARE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DE COLABORARE

            Prestare servicii pentru beneficiari din afara MApN se realizează conform ordinului ministrului M82 din 2008 şi constau în:

 • Realizare şi avizarea proiectelor de instalare echipamentelor de comunicaţii
 • Activităţi de testare şi evaluare TEMPEST
 • Bilanţuri şi autorizări de mediu
 • Determinări ale nivelului câmpului electromagnetic
 • Testare şi evaluare zgomote şi vibraţii la bordul navelor sau radiate în mediul marin
 • Recepţii şi testări la sol şi în zbor pentru aeronave şi echipamente fabricate şi/sau reparate de agenţi economici sau unităţi de reparaţie din tară şi străinătate;
 • Testare si evaluare la sol şi in zbor a produselor aeronautice
 • Testarea altor tipuri de tehnică militară

            În anul 2016, ACTTM a angajat şi executat, la cerere, pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice un număr de 13 contracte de prestări servicii pentru realizare proiectelor de instalare echipamentelor de comunicaţii şi activităţi de testare şi evaluare TEMPEST, precum şi 167 determinări la nivelul câmpului electromagnetic in locaţii diferite.

            Atribuirea contractelor de colaborare se face către acele instituţii de profil, care au capabilităţile tehnice şi resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea acestora, în conformitate cu cerinţele tehnice elaborate de colectivul de cercetare şi în conformitate cu cerinţele rezultate din dispoziţia secretarului de stat privind implementarea AQAP.

            Capabilităţile tehnice ale colaboratorilor sunt evaluate în baza rezultatelor colaborărilor anterioare, pentru a se asigura continuitatea activităţilor derulate în cadrul proiectelor.

            Recepţia rezultatelor contractelor de colaborare se face în baza prevederilor contractuale, a caietului de sarcini şi a planului de supraveghere a calităţii (când este solicitat). Recepţia se execută de o comisie specifică fiecărui proiect în parte.

            Rezultatele colaborării sunt consemnate în procesul verbal de recepţie.

 • ACTIVITĂŢI DE MICROPRODUCŢIE
 • Producţie de serie mică a unor echipamente de complexitate joasă şi medie
 • Service garanţie şi post-garanţie pentru echipamente criptografice
 • Reparaţii şi revizii aparatură dozimetrică,
 • Reparaţii şi revizii aparatură chimică aparatura chimică
 • Microproducţie echipamente şi sisteme CBRN

 

Tanc principal de luptă

Download

Mobile Long Range 3D Radar

Download rfi