Sistem de control intern managerial

SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) al ACTTM urmăreşte realizarea unui model organizaţional eficient al structurilor din compunere şi subordine, prin care acestea să-şi îmbunătăţească în mod continuu şi controlat performanţa, măsurată prin prisma indicatorilor cantitativi şi calitativi.

Organizarea sistemului de control intern managerial al ACTTM are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

 1. obiective cu privire la eficacitatea şi eficienţa funcţionării;
 2. obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne;
 3. obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne.

În vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace, ACTTM exercită formele de control ale structurii, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. Sunt incluse, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

A fost verificat modul de implementare al Ordinului M100/13.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale și al Ordinului 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, emis de Secretariatul General al Guvernului.

În cadrul ACTTM se aplică prevederile Codului de conduită etică a personalului militar şi civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M. 94/08.06.2004, care stabileşte reguli de comportament etic în realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât şi celui de execuţie; prevederile Codului etic pentru personalul din Ministerul Apărării Naționale cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 6/15.01.2004 și prevederile Codului de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din Ministerul Apărării Naționale, aprobat prin Dispoziția Șefului Direcției generale pentru armamente, nr. DA-16/01.07.2020.

Misiunea şi atribuţiile unităţii au fost definite în documentele Regulamentul de organizare şi funcţionare al ACTTM şi Atribuţiile ACTTM şi au fost aduse la cunoştinţă personalului, pe bază de semnătură.

În cadrul Planului cu principalele activităţi pe anul 2023 au fost stabilite obiectivele operaţionale (specifice), la nivelul unităţii.

 • Au fost stabilite şi aprobate obiectivele specifice şi indicatorii de performanţă ai ACTTM pe anul 2023 şi aduşi la cunoştinţa întregului personal. Monitorizarea performanțelor se analizează, periodic, în cadrul ședințelor de lucru ale conducerii unității.
 • Au fost elaborate şi aprobate documentele de planificare şi conducere în funcţie de obiectivele structurii.
 • Au fost identificate riscurile majore care pot afecta realizarea obiectivelor generale, obiectivelor specifice, realizarea activităților stabilite, eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor cu respectarea regulilor, regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea şi descoperirea fraudelor.
 • A fost întocmit Registrul de riscuri al ACTTM, după centralizarea Registrelor de riscuri de la nivelul fiecărei structuri și au fost stabilite măsuri de control pentru riscurile semnificative identificate.

La nivelul unităţii au fost inventariate activităţile desfăşurate. Activităţile se desfăşoară într-un cadru reglementat de legi, instrucţiuni şi norme în vigoare la nivel naţional şi al Direcției generale pentru armamente. Pentru activitățile procedurabile s-au elaborat proceduri proprii, conform modelului impus de Normele metodologice referitoare la dezvoltarea controlului managerial în MApN, fie au fost specificate instrucțiunile, dispozițiile, regulamentele aprobate la nivelul ministerului apărării naționale.

Periodic au loc şedinţe de evaluare a stadiului implementării măsurilor pe linia controlului intern managerial, care au la bază rezultatele controalelor programate sau înopinate executate.

În urma operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii au fost prezentate date şi constatări privind stadiul implementării standardelor. Acestea au fost valorificate prin stabilire de măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziilor.

Au fost întocmite și transmise, la termen, către eşalonul superior, următoarele documente:

 • Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în ACTTM, 2022;
 • Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial în acttm, 2022;
 • Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării pentru anul 2022;
 • Raportul asupra sistemului de control intern managerial implementat și dezvoltat în ACTTM, pentru anul 2022.